Banneri

Kaupunginhallitus, kokous 10.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 212 Maakuntauudistuksen alasajo ja ICT -avustuksen hydödyntäminen

ROIDno-2019-1858

Valmistelija

  • Harri Ihalainen, tietohallintojohtaja, harri.ihalainen@rovaniemi.fi

Perustelut

Lapin liitto on lähettänyt kunnille ja sairaanhoitopiirille seuraavan kirjeen:

"Maakuntauudistuksen kaaduttua Lapin liitto on ajanut alas valmistelun niin, että kaikki uudistuksen alasajoon liittyvät käytännön työt on suoritettu 20.6.2019 mennessä. Uudistuksen valmistelijoiden sopimukset ovat päättyneet niin, että vain kolmen ICT-valmistelussa mukana olleen sopimukset ovat voimassa kuluvan vuoden loppuun. Heidän osaltaan Lapin liitto on käynnistänyt YT-menettelyt tavoitteena päättää työsopimukset, kun alasajoon liittyvät käytännön työt on suoritettu.

Ko. valmistelijoiden työsopimuksissa on määritelty irtisanomisehto, jonka mukaan työnantaja voi päättää työsopimuksen vain, mikäli maakuntauudistus ei toteudu ja maakunnan toimijat päättävät olla hyödyntämättä jo myönnetyn ICT-rahoituksen. Liitteenä olevan VM:n ohjekirjeen mukaisesti valtionapukelpoisia kustannuksia valmistelun alasajoon ovat vain valmistelun päättämiseen ehdottoman välttämättömäksi määritellyt kustannukset. Käytännössä maakunnassa ei siis voida hyödyntää myönnettyä ICT-rahoitusta muuhun kuin alasajoon liittyviin tehtäviin, jotka on suunniteltu päättyvän 20.6.2019.

Jotta irtisanomisehto tulee muodollisesti todennettua, on kuitenkin välttämätöntä pyytää maakuntauudistuksessa mukana olleilta organisaatioita kirjallisesti kanta siitä, haluavatko he hyödyntää jo myönnetyn ICT-rahoituksen ottaen huomioon yllä mainitun VM:n ohjeen mukaisen valtiontukikelpoisuuden.

Pyydämme teiltä kannanotot sähköpostitse vastauksena tähän viestiin 14.6.2019 mennessä."

Tietohallintojohtaja esittää, että Rovaniemen kaupunki hyväksyy Lapin liiton pyynnön Valtiovarainministeriön VM/256/02.02.09/2017 ohjeeseen liittyen "Ohje maakuntien perustamiseen myönnetyn esivalmistelu- ja ICT-valmisteluavustuksen käytöstä", siten, että Lapin liitto voi harkinnnan mukaan hyödyntää vain ja ainoastaan VM:n ohjeen mukaan ICT valmisteluun varatut varat.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää, että Rovaniemen kaupunki hyväksyy Lapin liiton pyynnön Valtiovarainministeriön VM/256/02.02.09/2017 ohjeeseen liittyen "Ohje maakuntien perustamiseen myönnetyn esivalmistelu- ja ICT-valmisteluavustuksen käytöstä", siten, että Lapin liitto voi harkinnnan mukaan hyödyntää vain ja ainoastaan VM:n ohjeen mukaan ICT valmisteluun varatut varat.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Tiedoksi Lapin liitto 14.6.2019 mennessä

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksioantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (telekopio tai sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunginhallitus
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Käsitellyt asiat