Jätkänkynttilä silta

Kaupunginhallitus, kokous 10.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 214 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös henkilöstöjohtajan virkasuhteeseen ottamisesta

ROIDno-2017-4075

Valmistelija

  • Miikka Ruokamo, hallintolakimies, miikka.ruokamo@rovaniemi.fi

Perustelut

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on päätöksellään hylännyt kaupunginhallituksen päätöksestä 23.4.2018 § 186 tehdyn valituksen koskien henkilöstöjohtajan virkavalintaa. Hallinto-oikeus on hylännyt myös valittajan esittämän haastattelutyöryhmän jäsenten kuulemista koskevan pyynnön.

Päätöksen keskeinen sisältö on seuraava:

  1. Virkaan valittu henkilö täyttää henkilöstöjohtajan kelpoisuusvaatimukset. Hallinto-oikeus katsoo, että virkaan valitulla henkilöllä on tehtävän edellyttämää kunta-alan palvelussuhdeasioihin ja lainsäädäntöön liittyvää vankkaa osaamista sekä kokemusta HR-palveluiden johtamisesta laajassa organisaatiossa.
  2. Päätöksen perusteluissa on tuotu riittävällä tavalla esiin se, millä perusteella virkaan valitun henkilön on katsottu täyttävän viran kelpoisuusehdot.
  3. Päätöksen mukaan asiassa ei ole ilmennyt seikkoja, joiden perusteella voitaisiin katsoa, että haastattelujen toteuttamisessa olisi loukattu yhdenvertaisen kohtelun periaatetta.
  4. Asiassa ei ole myöskään ilmennyt seikkoja, jotka tukisivat valittajan esittämää väitettä siitä, että virkaan valittu henkilö on ollut tiedossa rekrytointiprosessin ollessa vielä kesken.
  5. Valituksenalaisen päätöksen mukaan virkavalinta on perustunut kokonaisarviointiin, jossa on otettu huomioon hakijoiden työhakemukset, hakijayhteenveto, ansiovertailu, haastattelut sekä soveltuvuusarvioinnin tulokset. Valittajan antaman vastaselityksen liitteenä olevasta valittajan ja kaupunginsihteerin välisestä sähköpostikeskustelusta käy ilmi, että ensimmäinen versio ansiovertailutaulukosta on laadittu tammikuussa 2018, minkä jälkeen sitä on päivitetty prosessin edetessä. Edellä lausuttu huomioon ottaen päätöstä ei ole kumottava ansiovertailun puuttumista koskevan väitteen johdosta.
  6. Haastattelutyöryhmän jäsenten kuuleminen ei ole tarpeen asian selvittämiseksi.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös 19/0230/02 on liitteenä.

Päätös ei ole lainvoimainen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää merkitä Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksen 19/0230/2 tiedoksi.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

Käsitellyt asiat

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi