Jätkänkynttilä silta

Kaupunginhallitus, kokous 10.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 207 Teleoperaattoripalvelut, väliaikainen asiakassopimus Telia Finland Oyj:n kanssa

ROIDno-2017-3733

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Harri Ihalainen, tietohallintojohtaja, harri.ihalainen@rovaniemi.fi

Perustelut

Vuoden 2018 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan (kaupunginhallitus 27.11.2017, § 566) hankintarenkaaseen tai yhteishankintayksikön kilpailuttamaan hankintasopimukseen liittymisestä yli 500 000 euron arvoisen kaupunkikonsernin yhteishankinnan osalta päättää kaupunginhallitus.

KL-Kuntahankinnat Oy valmistelee kilpailutusta teleoperaattoripalveluista (KLKH138). Uuden hankintasopimuksen sopimuskausi olisi 09/2018 - 09/2022.

Rovaniemen kaupunki on ollut mukana KL-Kuntahankinnat Oy:n kilpailuttamassa teleoperaattoripalvelusopimuksessa 11/2015 lähtien. Tämän sopimuksen sopimuskausi päättyy 11/2018. Sen jälkeen on 7 kk aikaa vaihtaa uuteen sopimukseen. Jos kaupunki ei liity KL-Kuntahankintojen kilpailutukseen on kaupungin kilpailutettava teleoperaattoripalvelut itse.

Rovaniemen kaupunki on esittänyt kiinnostuksensa kilpailutukseen määräaikaan 31.12.2017 mennessä. Kilpailutuksessa mukanaolon varmistamiseksi KL-Kuntahankinnat Oy:lle pitää esittää sitoumus ennen kilpailutuksen käynnistymistä 04/2018.

Teleoperaattoripalveluilla tarkoitetaan mm. seuraavia palveluita:

 • Matkapuhelinverkon liittymät, liikenne ja mobiilidata
 • Välitys- ja informaatiojärjestelmät
 • Tavoitettavuuspalvelut
 • Asiakaspalveluratkaisut mm. asiakaspalveluun
 • Raportointi
 • Puhelunvälityspalvelut
 • Kiinteän verkon palvelut (vain tarjouspyynnössä sitoutuneille)
 • Optiot

KL-Kuntahankinnat Oy:n kilpailutukseen liittymisen hyödyt:

 • Kilpailukykyiset hinnat
 • Valmiit peruskonseptit erikokoisten kunta-asiakkaiden tarpeisiin
 • Kattavat palvelut
 • Sopimuksessa määritellyt hinnat ovat kiinteitä koko sopimuskauden
 • Kustannussäästöt palveluissa verrattuna kuntien itse kilpailuttamiin palveluihin ovat olleet noin 20-50% riippuen käytettävistä palveluista

KL-Kuntahankinnat Oy kilpailuttaa asiakkaidensa puolesta puitesopimuksia ja vastaa niiden sopimushallinnasta. Kilpailutuksissa keskitytään valtakunnallisiin yhteishankintoihin, joilla saavutetaan huomattavaa mittakaavaetua hintasäästöinä ja prosessihyötyinä.

KL-Kuntahankinnat Oy on Rovaniemen kaupungille hankintalain määrittelyn mukainen in house- eli sidosyksikkö. Rovaniemen kaupungin osalta hankinnan arvo ylittää 500 000 €. Kaupunki on ollut mukana myös aiemmalla sopimuskaudella.

Tietohallintojohtaja esittää, että

 • Rovaniemen kaupunki sitoutuu KL-Kuntahankinnat Oy:n teleoperaattoripalveluiden kilpailutukseen
 • kaupunginhallitus valtuuttaa tietohallintojohtajan allekirjoittamaan sitoumuslomakkeen, kilpailutuksen tuloksena syntyvän asiakaskohtaisen puitesopimuksen KL-Kuntahankinnat Oy:n ja Rovaniemen kaupungin välillä sekä asiakaskohtaisen palvelusopimuksen valitun toimittajan tai valittujen toimittajien kanssa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää tietohallintojohtajan esityksen mukaisesti, että

 • Rovaniemen kaupunki sitoutuu KL-Kuntahankinnat Oy:n teleoperaattoripalveluiden kilpailutukseen
 • kaupunginhallitus valtuuttaa tietohallintojohtajan allekirjoittamaan sitoumuslomakkeen, kilpailutuksen tuloksena syntyvän asiakaskohtaisen puitesopimuksen KL-Kuntahankinnat Oy:n ja Rovaniemen kaupungin välillä sekä asiakaskohtaisen palvelusopimuksen valitun toimittajan tai valittujen toimittajien kanssa.

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli asiassa tietohallintoasiantuntija Päivi Liimataista.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

 • Päivi Liimatainen, tietohallintoasiantuntija, paivi.liimatainen@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupunki on parhaillaan mukana KL-Kuntahankinnat Oy:n kilpailuttamassa puitesopimuksessa Teleoperaattoripalvelut 2014 KLKH 772014. Tämän puitesopimuksen nojalla kaupunki teki asiakassopimuksen teleoperaattoripalveluista Telia Finland Oyj kanssa 30.3.2015 (kaupunginhallitus 9.3.2015, § 104).

KL-Kuntahankinnat Oy:n puitesopimus oli voimassa 31.12.2018 asti. Asiakassopimus on jatkunut toistaiseksi voimassaolevana 1 kk irtisanomisajalla. Sopimus päättyy puitesopimuksen ehtojen mukaisesti 30.6.2019.

Vuoden 2018 aikana KL-Kuntahankinnat Oy järjesti uuden teleoperaattoripalveluiden kilpailutuksen (KLKH 138), johon Rovaniemen kaupunki on esittänyt sitoumuksensa 16.2.2018 (kaupunginhallitus 12.2.2018, § 49).

Kilpailutuksen päätöksestä valitettiin markkinaoikeuteen, jossa asian käsittely on toistaiseksi kesken, eikä hankinnasta näin ollen ole lainvoimaista päätöstä. Vielä ei ole tiedossa, milloin markkinaoikeus antaa asiasta päätöksensä. Rovaniemen kaupungilla ei ole mahdollista ottaa uuden puitesopimuksen mukaisia palveluita käyttöön 30.6.2019 mennessä. Siksi kaupungin on syytä solmia väliaikainen sopimus Telia Finland Oyj:n kanssa. Tämä väliaikainen palvelusopimus perustuu KL-Kuntahankkinat Oy:n ja Telia Finland Oyj:n väliseen sopimukseen väliaikaisesta järjestelystä (Sopimus väliaikaikaisesta järjestelystä puitesopimuksen KLKH 77 Teleoperaattoripalvelut 2014 päättyessä). Väliaikainen sopimus turvaa teleoperaattoripalveluiden toimivuuden myös 30.6.2019 jälkeen, kunnes hankinnasta tulee markkinaoikeuden päätös.

Väliaikainen sopimus on voimassa yhden (1) kk irtisanomisajalla. Väliaikaisessa sopimuksessa sovelletaan pääosin nykyisen teleoperaattoripalvelusopimuksen KLKH 77 Teleoperaattoripalvelut 2014 ehtoja.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 40 §:n (suorahankinta) mukaan suorahankinnassa hankintayksikkö neuvottelee valitsemiensa toimittajien kanssa hankintasopimuksen ehdoista julkaisematta etukäteen hankintailmoitusta. Hankintayksikkö voi valita suorahankinnan, jos sopimuksen tekeminen on ehdottoman välttämätöntä, eikä säädettyjä määräaikoja voida noudattaa hankintayksiköstä riippumattomasta, ennalta arvaamattomasta syystä aiheutuneen äärimmäisen kiireen vuoksi. Hankintapäätöksen tekeminen on viivästynyt Rovaniemen kaupungista riippumattomasta syystä ja teleoperaattoripalvelut ovat kaupungin päivittäiselle toiminnalle välttämättömiä.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Tietohallintojohtaja esittää, että

 • Rovaniemen kaupunki solmii väliaikaisen sopimuksen Telia Finland Oyj:n kanssa. Väliaikainen sopimus on voimassa toistaiseksi yhden (1) kuukauden irtisanomisajalle.
 • kaupunginhallitus valtuuttaa tietohallintojohtajan allekirjoittamaan väliaikaisen sopimuksen Telia Finland Oyj:n kanssa

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli asiassa tietohallintojohtaja Harri Ihalaista.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Tietohallintojohtaja Ihalainen, tietohallintoasiantuntija Paldan

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUOHJE HANKINTA-ASIOISSA 


OIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS HANKINTA-ASIOISSA (yleinen)

Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla oikaisua (hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 25 §:n mukaisen kynnysarvon*.


I OIKAISUOHJE

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintalain 132 - 135 §:n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.

Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.

Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö

Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.

Muutoksenhakuviranomainen ja toimitusosoite:

Rovaniemen kaupunki /___________________________________
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: (016) 322 6450
Puhelin: (016) 3221

Hankintaoikaisuvaatimuksen vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.

 

II VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUTEEN

Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.

Julkisista hankinnoista annetun lain 146 §:n mukaan lain 42 §:ssä tarkoitettuun puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan tai 51 § tarkoitettua dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevaan hankintayksikön ratkaisuun ei saa hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa. Lupa on myönnettävä, jos:

1) asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää; tai
2) siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen.

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen hankintalain 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa.

Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.

Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.

Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Valituksen sisältö

Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan ja dynaamisen hankintajärjestelmän hyväksymistä koskevaan ratkaisun osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutosta, sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään.

Valituksen toimittaminen

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan.

Hakemuksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona, sähköpostin avulla tai valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet, kuten laissa sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana arkipäivänä.

 


Valituskielto

Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla.

Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ja dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevaan ratkaisuun ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 86 §:n mukaisesti.


Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle

Hankintalain 148 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava kohdassa I mainittuun osoitteeseen.


Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot

 Markkinaoikeus
 Osoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
 Sähköpostiosoite: markkinaoikeus(at)oikeus.fi
 Telefax: 029 564 3314
 Puhelin: 029 564 3300

Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelu: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
 ___________________________________________________

Päätös on lähetetty tiedoksi sähköisesti _______ / _______

Päätös on jätetty postin kuljetettavaksi  _______ / _______

 

Käsitellyt asiat