Jätkänkynttilä silta

Kaupunginhallitus, kokous 10.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 202 Tilaliikelaitoksen toiminnan uudelleen organisointi

ROIDno-2019-1724

Valmistelija

  • Jussi Päkkilä, kaupunginkamreeri, jussi.pakkila@rovaniemi.fi
  • Antti Määttä, vt. henkilöstöjohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto on 21.5.2007, 58 § päättänyt, että silloisesta tilapalveluyksiköstä muodostettiin johtokunnan alaisuudessa toimiva liikelaitos 1.1.2008 alkaen. Liikelaitoksen edellyttämä johtokunta lisättiin hallinto- ja johtosäännön toimielinluetteloon. Tilaliikelaitokseen siirrettiin tasearvosta kaupungin omistamat toimitilat ja rakennukset. Tilahallinnan uudelleen organisointia on käsitelty osana talouden ja toiminnan uudistamisohjelmaa  mm. seuraavissa toimielinten kokouksissa liikelaitoksen johtokunta 14.1.2019 ja 30.1.2019, kaupunginhallitus 11.2.2019 ja kaupunginvaltuusto 18.2.2019.

Liikelaitoksen toiminnan aikana liikelaitoksen hallinnoimien tilojen ja rakennusten määrä on vähentynyt merkittäväksi ja kaupunginvaltuuston päättämien omistajapoliittisten linjausten mukaisesti kaupungin toimintojen tarvitsemien tilojen uudisrakentamisesta on vastannut Rovaniemen Kaupunkikiinteistöt Oy tai tilat on hankittu leasingrahoitukseen perustuvalla elinkaarimallilla tai vuokrasopimukset kilpailuttamalla.

Tilaliikelaitoksen tehtävä jäljellä olevan rakennuskannan osalta liiketoimintamuodossa ei ole enää perusteltua, vaan kaupungin on jatkossa keskityttävä rakekennus- ja kiinteistöomaisuuden jalostamiseen ja tehostamiseen. Tavoitteena on perustaa kaupungin tilaomaisuutta kehittävä ja hallinoiva yksikkö kaupunginhallituksen alaisuuteen, jossa kehitään ja jalostetaan kiinteistöomaisuutta kaupungin palveluverkko- ja kehittämistavoitteiden mukaisesti. Tilaliikelaitos on tarkoitus purkaa siten, että toiminta jatkuu kaupunginhallituksen alaisessa laskennallisessa taseyksikössä. Muutosta on valmisteltu yhteistyössä tilaliikelaitoksen johdon ja hallinnon sekä Rovaseudeun Kaupunkikiinteistöt Oy:n kanssa. Jotta valmistelussa voidaan siirtyä tältä osin toiminnan ja talouden uudistamisohjelman täyntäntöönpanoon ja toimenpiteisiin kuten vuoden 2020 talousarviomuutosten valmisteluun on asiasta tehtävä kaupunginvaltuuston päätös.

Asiaa on käsitelty yhteistoimintalain edellyttämällä tavalla Tilaliikelaitoksen työpaikkakokouksessa 28.5. sekä 29.5. yhteistyötoimikunnassa ja henkilöstön edustajien kanssa käydyssä yhteistoimintaneuvottelussa. Henkilöstöllä tai sen edustajilla ei ollut huomautettavaa suunnitellusta tilaliikelaitoksen lakkauttamisesta ja organisoimisesta kaupunginhallituksen alaiseksi taseyksiköksi. Mahdolliset myöhemmin päätettävät organisointiin ja tehtäväjärjestelyihin liittyvät muutokset edellyttävät uutta yhteistoimintalain mukaista käsittelyä henkilöstön ja sen edustajien kanssa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että tilaliikelaitoksen toiminta kuntalain 65 §:n mukaisena liikelaitoksena lakkaa 1.1.2020 alkaen ja toiminta organisoidaan kaupunginhallituksen alaiseksi taseyksiköksi. Tarkemmasta toiminnan organisoinnista ja tehtäväjärjestelyistä päättää kaupunginhallitus, tarvittavat muutokset hallintosääntöön esitetään valtuustolle päätettväksi hallintösäännön kokonaisuudistuksen yhteydessä.

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli asiassa kaupunginkamreeri Jussi Päkkilää ja tilaliikelaitoksen johtaja Pekka Latvalaa.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Esitys kaupunginvaltuustolle, Liikelaitoksen johtokunta, Controller, Sarastia Oy

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

Käsitellyt asiat

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi