Jätkänkynttilä silta

Kaupunginhallitus, kokous 10.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 199 Tilintarkastajan raportointi 2018

ROIDno-2019-791

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Rauni Jokelainen, kaupunkitarkastaja, rauni.jokelainen@rovaniemi.fi

Perustelut

Tilintarkastaja raportoi vuoden 2018 tilinpäätöstarkastuksen aikana tehdyistä merkittävistä havainnoista. Tilintarkastaja KHT, JHT Tapio Raappana esittelee raportin tarkastuslautakunnalle.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Tarkastuslautakunta kuulee vastuullista tilintarkastaja Tapio Raappanaa vuoden 2018 tilinpäätöstarkastuksen aikana tehdyistä merkittävistä havainnoista.

Merkitään saatu raportti tiedoksi ja liitetään se pöytäkirjaan (salassa pidettävä, JulkL 24§ 15k)

Päätös

Tarkastuslautakunta kuuli tilintarkastaja Tapio Raappanaa ja merkitsi raportin tiedoksi sekä liitti raportin pöytäkirjaan (salassa pidettävä, JulkL 24§ 15k).

Lautakunta päätti, että tilintarkastajan raportti vuoden 2018 tilinpäätöstarkastuksen aikana tehdyistä merkittävistä havainnoista toimitetaan kaupunginhallitukselle.
 

Valmistelija

  • Rauni Jokelainen, kaupunkitarkastaja, rauni.jokelainen@rovaniemi.fi
  • Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunta toimittaa päätöksensä 22.5.2019 § 65 mukaisesti tilintarkastajan raportin vuoden 2018 tilinpäätöstarkastuksen merkittävistä havainnoista kaupunginhallitukselle.

Raportti salassa pidettävä, JulkL24§ 15k.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää merkitä raportin tiedoksi.

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli asiassa kaupunkitarkastaja Rauni Jokelaista. Läsnä olivat myös kaupunginkamreeri Jussi Päkkilä ja talousarviopäällikkö Sirkka Lankila.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

Käsitellyt asiat

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi