Jätkänkynttilä silta

Kaupunginhallitus, kokous 10.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 200 Vuoden 2019 talousarvion 1. osavuosikatsaus

ROIDno-2019-1764

Valmistelija

  • Sirkka Lankila, talousarviopäällikkö, sirkka.lankila@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus antaa toimielimille toiminta- ja talousraportointia koskevat ohjeet ja toimittaa kaksi kertaa vuodessa valtuustolle talousarvion osavuosikatsaukset. Kaupunginhallituksen, lautakuntien ja liikelaitosten johtokunnan tulee seurata ja valvoa toimialansa toiminnallisten, taloudellisten ja laadullisten tavoitteiden toteutumista sekä huolehtia osaltaan toiminnan raportoinnista ja päätösten noudattamisesta. Lautakunnat käsittelevät talousarvionsa toteutumista koskevat toiminta- ja talousraportit kuukausittain.

Kuluvan vuoden ensimmäinen osavuosikatsaus on laadittu ajalta 1.1.- 30.4. ja käsitellään aikataulun mukaan kesäkuun valtuustossa. Toinen osavuosikatsaus laaditaan ajalta 1.1.- 31.8. ja käsitellään lokakuun valtuustossa.

Osavuosikatsaus sisältää koko kaupunkia koskevat talous- ja toimintaraportit sekä erillisenä liitteenä olevan konserniraportin.

Rovaniemen kaupungin toimintakate kasvoi vuoden ensimmäisellä kolmanneksella 4,5 prosenttia. Määrärahoja käytettiin 5,6 miljoonaa euroa enemmän kuin vuosi sitten vastaavana ajankohtana. Suurimmat kasvut ovat henkilöstömenoissa, palvelujen ostoissa ja vuokrissa.

Kilpailukykysopimuksen verovähennykset ja valtionosuusleikkaukset näkyvät edelleen verorahoituksen kertymässä. Valtionosuudet ovat laskeneet 0,1 prosenttia eli 0,02 miljoonaa euroa viime vuoteen verrattuna. Verotulotilitysten lasku on ollut 2,6 prosenttia eli 2,2 miljoonaa euroa. On kuitenkin huomattava, että tilitysten aikataulu ei täysin noudata viimevuotista aikataulua, joten summat eivät tältä osin ole vertailukelpoisia. Valtionosuudet ovat ennusteen mukaan toteutumassa talousarvion mukaisesti ja veroja saataneen noin 0,8 miljoonaa euroa yli talousarvion.

Koska tulorahoituksen kertymä ei alkuvuonna ole kyennyt kattamaan toteutuneiden menojen kasvua, on vuosikate tässä vaiheessa miinuksella 8,3 miljoonaa euroa. Poistoja on kirjattu huhtikuun loppuun mennessä 4,6 miljoonaa euroa. Tilikauden tulos on neljän kuukauden jälkeen -12,9 miljoonaa euroa.

Investointien nettototeutuma huhtikuun lopussa oli -2,0 miljoonaa euroa. Määrärahoista on käytetty 8,4 prosenttia.  Lainakanta on kasvanut 42,0 miljoonaa euroa. Toiminnan ja investointien rahavirta on ollut alkuvuonna 10,3 miljoonaa euroa negatiivinen. Investointimäärärahojen osalta ei ole raportoitu ylitysuhkaa.

Merkittävät konserniyhtiöt eivät ole raportoineet olennaisista poikkeamista valtuuston tavoitteisiin nähden. Tarkemmin konserniyhteisöistä raportoidaan erillisessä konserniraportissa.

Koko kaupungin osalta tavoitellaan 9,1 miljoonan euron alijäämäistä tulosta ja 3,1 miljoonan euron positiivista vuosikatetta. Osavuosikatsauksen perusteella voidaan todeta, että talousarvio on toteutumassa suunniteltua heikompana, eikä määrärahaylityksille ole osoitettavissa riittävää katetta. Tämän johdosta on kaikilla toimialoilla pitäydyttävä tiukasti talousarviossa ja huolehdittava siitä, että taloudenhoidossa noudatetaan kaupunginhallituksen 17.12.2018 antamia talousarvion täytäntöönpano-ohjeita.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

  1. Kaupunginhallitus päättää esittää liitteenä olevan osavuosikatsauksen valtuustolle tiedoksi.
  2. Kaupunginhallitus edellyttää, että toimialat valmistelevat esityksen toimenpiteistä vuoden 2019 talousarvion tasapainottamiseksi 23.8.2019 mennessä.
  3. Talousarvioon tehtävät muutokset käsitellään kaupunginhallituksessa 2.9.2019 ja tuodaan päätettäväksi syyskuun valtuustoon.
  4. Kaupunginhallitus kehottaa kaikkia toimialoja pitäytymään tiukasti talousarviossa ja huolehtimaan siitä, että taloudenhoidossa noudatetaan kaupunginhallituksen 17.12.2018 antamia talousarvion täytäntöönpano-ohjeita.

Päätös

Kaupunginjohtaja esitteli osavuosikatsauksen. Kaupunginhallitus kuuli asiassa myös kaupunginkamreeri Jussi Päkkilää ja talousarviopäällikkö Sirkka Lankilaa.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus piti tauon klo 14.24 - 14.45.

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto, Tarkastuslautakunta

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

Käsitellyt asiat

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi