Jätkänkynttilä silta

Kaupunginhallitus, kokous 11.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Aittavaaran tuulivoimapuisto, kaavoitusaloite

ROIDno-2019-103

Valmistelija

 • Markku Pyhäjärvi, kaavoituspäällikkö, markku.pyhajarvi@rovaniemi.fi

Perustelut

Smart Windpower Oy:n tytäryhtiö Rovaniemen Tuulivoima Oy esittää, että kaupunginhallitus hyväksyy Rovaniemen Tuulivoima Oy:n Aittavaaran tuulipuistoalueen kaavoitusaloitteen. Rovaniemen Tuulivoima Oy hakee kaavoitusaloitteen hyväksymisellä lupaa käynnistää hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) ja kaavoituksen. Rovaniemen Tuulivoima Oy:n tarkoituksena on kilpailuttaa YVA ja kaavasuunnittelu seuraavien konsulttiyritysten kesken: FCG Oy, Ramboll Oy ja Pöyry Oy.

Aittavaaran tuulipuiston koko on noin 1514 hehtaaria, ja koostuu yhdestä kiinteistöstä. Alueella ei ole voimassa olevaa yleis- tai asemakaavaa.

Koko hankealueelle on tehty laaja esiselvitystyö kesän ja syksyn 2018 aikana. Esiselvitys työn teki Ramboll Oy. Esiselvityksessä tutkittiin hankealueen ja sen lähialueiden kaikki asutukseen, ympäristöön, eläimistöön, linnustoon, kasvillisuuteen, maa- ja kallioperään, pohjavesiin, kulttuurihistoriaan, muinaisjäännöksiin, natura- ja suojelualueisiin liittyvä aineisto, joka oli saatavilla eri tietolähteistä. Tämän lisäksi on tehty ensimmäiset valokuvasovitteet, melu- ja välkemallinnukset, jotta hankkeen luvittamisen lähtökohdat on saatu tietoon. Esiselvityksessä ei ilmennyt sellaista, mikä olisi voinut lähtökohtaisesti estää hankealueen suunnittelun jatkamisen.

Aittavaaran tuulipuistoalue muodostuisi enintään 22 kpl:een tuulivoimalasta. Tuulivoimalat olisivat teholtaan noin 5-6 MW ja maksimissaan tornikorkeudeltaan noin 160-180 metriä ja kokonaiskorkeudeltaan 250-270 metriä.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Smart Windpower Oy:n tytäryhtiö Rovaniemen Tuulivoima Oy kaavoitusaloitteen ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) ja kaavoituksen valmistelun käynnistämisestä sekä konsultin valitsemisesta hankkeelle. Yritys vastaa konsulttikustannuksista sekä kaavoituskustannuksista.

Kaavaprosessin käynnistämisestä ja tuulivoimayleiskaavan vireilletulosta päättää tekninen lautakunta.

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli asiassa kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärveä.

Kalervo Björkbacka esitti Hannu Ovaskaisen, Sanna Karhun, Anja Joensuun ja Terhi Heikkilän kannattamana, että Aittavaaran kaavoitusta ei aloiteta.

Kaupunginhallitus hyväksyi puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan asiassa suoritetaan äänestys, jossa ne jotka ovat kaupunginjohtajan esityksen kannalla vastaavat Jaa, ja ne jotka ovat Björkbackan esityksen kannalla vastaavat Ei.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin neljä (4) Jaa -ääntä, seitsemän (7) Ei-ääntä.

Puheenjohtaja totesi, että Björkbackan esitys on tullut kaupunginhallituksen päätökseksi.

Äänestystulokset

 • Jaa 4 kpl 36%

  Juhani Juuruspolvi, Päivi Alaoja, Liisa Ansala, Matti Henttunen

 • Ei 7 kpl 64%

  Kalervo Björkbacka, Sanna Karhu, Anja Joensuu, Hannu Ovaskainen, Terhi Heikkilä, Harri Rapo, Esko-Juhani Tennilä

Tiedoksi

Smart Windpower Oy / Rovaniemen Tuulivoima Oy

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUOHJEET YLEISKAAVAN JA ASEMAKAAVAN HYVÄKSYMISTÄ KOSKEVAAN PÄÄTÖKSEEN
 

Valitusosoitus
Yleiskaavan ja asemakaavan hyväksymistä koskevaan päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelta.

Valitusaika ja sen alkaminen
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusoikeus

Valituksen saa tehdä

 • se, jota päätös koskee,
 • se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

Sen lisäksi alueellisella ympäristökeskuksella ja muulla viranomaisella on toimialaansa kuuluvissa asioissa oikeus valittaa kaavan hyväksymistä koskevasta  päätöksestä. Valitusoikeus on myös maakunnan liitolla ja kunnalla, joiden alueella kaavassa osoitetulla maankäytöllä on vaikutuksia. Rekisteröidyllä paikallisella tai alueellisella yhteisöllä on toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan oikeus valittaa kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valitusosoituksen sisältö, liitteet ja toimittaminen

Valituskirjelmässä on ilmoitettava

 • valittajan tai valituksen laatijan yhteystiedot (nimi, ammatti, asuinkunta, postiosoite, puhelinnumero ja mikäli mahdollista sähköpostiosoite)
 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
 • muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirjelmä on valittajan tai laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite, puhelinnumero ja mikäli mahdollista, sähköpostiosoite.

Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai (viran puolesta oikeaksi todistettuna) jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valituskirjelmä on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Valituksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostilla. Alkuperäinen valitus on kuitenkin lähetettävä, mikäli hallinto-oikeus sitä erikseen pyytää.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Kunnallisvalituksen maksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. (Tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015/1455.)

Valitusviranomainen ja yhteystiedot

Valitusviranomainen: Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 
Postiosoite:  PL 189, 90101 Oulu 
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu
Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi 
Telefax: 029 564 2841
Puhelin: 029 564 2800 (vaihde)
Virka-aika: ma - pe kello 8.00 – 16.15

Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelu: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Mikäli valitusajan päättymispäivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valitusaika päättyy ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Käsitellyt asiat