Jätkänkynttilä silta

Kaupunginhallitus, kokous 11.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Asemakaavan ja tonttijaon muutos 4.kaupunginosa kortteli 422 ja virkistysalueet, Ounasvaara

ROIDno-2018-128

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Janne Anttila, janne.anttila@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus/kaavasuunnittelija JA 16.1.2018

Aikaisemmat päätökset:

Tekninen lautakunta 28.5.2013 (81§)

Urheiluopiston, Lappi Areenan ja Ounashallin alueen ja ympäristön kehittämiseksi kaupunki on käynnistänyt 4. kaupunginosan korttelin 422 ja lähiympäristön asemakaavan ja asemakaavamuutoksen teknisen lautakunnan päätöksellä 28.5.2013 (81§). Voimassa oleva asemakaava ja asemakaavaluonnos pidettiin valmisteluvaiheen kuulemisessa nähtävillä 9.-23.6.2014, palvelupiste Osviitassa.

Vapaa-ajan lautakunta päätti 29.2.2016 (23§) uuden uimahallin sijoittamisesta kaava-alueen korttelin 422 alueelle. Kaupunginhallitus päätti 9.10.2017 (480§) käynnistää uimahallin rakentamisesta hankesuunnittelun. Uimahallihanke vaatii myös asemakaavallista tarkastelua, joten vireillä oleva asemakaavaprosessi tulee arvioida uudelleen.

Lisätietoja:          

kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
puh 016 322 8927
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

kaavasuunnittelija Janne Anttila
puh 016 322 8908
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Martti Anttila, toimialajohtaja, martti.anttila@rovaniemi.fi

Tekninen lautakunta päättää, että vireillä oleva 4. kaupunginosan korttelin 422 ja lähiympäristön asemakaavaprosessi palautetaan valmisteluvaiheeseen. Kaava-alue rajataan kohdistumaan kortteliin 422 ja viereisiin virkistysalueisiin sekä laaditaan yksi tai useampi luonnosvaihtoehto alustavan aluesuunnitelman (liite 3) sekä hankesuunnittelusta myöhemmin saatavien selvitysten ja tarkentavien tietojen pohjalta. Asemakaavaluonnos ja mahdolliset luonnosvaihtoehdot sekä muut kaava-asiakirjat asetetaan valmisteluvaiheen kuulemista varten nähtäville palvelupiste Osviittaan ja kaupngin internet -sivuille, Kaavatorille.

Päätös

Jäsen Aarne Jänkälä poistui esteellisenä kokoushuoneesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 § , 5 kohta, yhteisöjäävi).

Jäsen Jaakko Portti ehdotti, että kaavoitushankkeeseen ei tässä vaiheessa ryhdytä vaan asia palautetaan uuteen valmisteluun odottamaan hankesuunnitelman ja kaupungin keskustan uimahallin kuntoarvion päivitystä sekä selvitystä millä toimenpiteellä uimahalli voidaan säilyttää keskustan alueella uimahallin käyttäjien ja lukuisten kaupunkilaisten toiveiden mukaisesti.

Puheenjohtaja totesi, että Portin ehdotus kannattamattomana raukeaa.

Tekninen lautakunta päätti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Janne Anttila, janne.anttila@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus/kaavasuunnittelija JA 13.9.2018

4. kaupunginosan korttelin 422 ja lähiympäristön asemakaava ja asemakaavamuutos käynnistettiin teknisen lautakunnan päätöksellä 28.5.2013 (81§). Valmisteluvaiheen kuuleminen järjestettiin 9.-23.6.2014.

Tekninen lautakunta palautti asemakaavaprosessin uudelleen valmisteluvaiheeseen 23.1.2018 (§12). Uusi asemakaavamuutoksen valmisteluvaiheen kuuleminen järjestettiin 11.-24.5.2018, jossa voimassa oleva asemakaava ja asemakaavan muutosluonnos sekä muut kaava-asiakirjat pidettin yleisesti nähtävillä palvelupiste Osviitassa sekä kaupungin internet- sivuilla Kaavatorilla. Asemakaavamuutoksesta jätettiin kaksi mielipidettä (vuorovaikutuslomake).

Asemakaavan muutosluonnoksessa Urheiluopiston ja Lappi-Areenan väliselle alueelle on merkitty uusi rakennuspaikka. Korttelin pysäköintialue- ja kulkyyhteysmerkinnät on määritetty uudelleen alueelle laadittujen pysäköinti- ja liikenneselvitysten sekä aluesuunnitelmien pohjalta.    

Nähtävillä olon jälkeen kaavaluonnosta on päivitetty pysäköintialueiden rajausten sekä johtorasitealueiden osalta. Ounashallin ja Urheiluopiston väliselle alueelle on lisätty istutettava alueen osa ja rajattu pienpelialuetta varten ohjeellinen osa-alue sekä 156 m2 ::n  suuruinen lisärakennusala. Kaavamääräyksiin on päivitetty määräys ohjelmapalveluita varten sijoittevista laitteista ja rakennelmista. Kaavoitus esittää, että päivitetty kaavaluonnos valitaan asemakaavan muutosehdotukseksi.

 

Lisätietoja:          

kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
puh 016 322 8927
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

kaavasuunnittelija Janne Anttila
puh 016 322 8908
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Martti Anttila, toimialajohtaja, martti.anttila@rovaniemi.fi

Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle 4. kaupungiosan korttelin 422 ja viereisten virkistysalueiden asemakaavamuutoksen viemistä ehdotusvaiheeseen. Asemakaavan muutosehdotus ja kaavamuutoksen yhteydessä laadittava tonttijako asetetaan julkisesti nähtäville kaupungin ilmoitustaululle ja kaupungin internet- sivuille Kaavatorille. Asemakaavamuutoksen yhteydessä laaditaan tarvittaessa maankäyttösopimus. Muutosehdotuksesta pyydetään lausunto ympäristö -ja vapaa-ajanlautakunnilta.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Markku Pyhäjärvi, kaavoituspäällikkö, markku.pyhajarvi@rovaniemi.fi
Janne Anttila, janne.anttila@rovaniemi.fi

Perustelut

      

Päätösehdotus

Esittelijä

Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti, että 4. kaupungiosan korttelin 422 ja viereisten virkistysalueiden asemakaavamuutos viedään ehdotusvaiheeseen. Asemakaavan muutosehdotus ja kaavamuutoksen yhteydessä laadittava tonttijako asetetaan julkisesti nähtäville kaupungin ilmoitustaululle ja kaupungin internet- sivuille Kaavatorille. Asemakaavamuutoksen yhteydessä laaditaan tarvittaessa maankäyttösopimus. Muutosehdotuksesta pyydetään lausunto ympäristö- ja vapaa-ajanlautakunnilta.

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli asiassa kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärveä.

Juhani Juuruspolvi ja Ville Vitikka poistuivat esteellisinä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 § 5 kohta).

Kaupunginjohtaja muutti päätösesitystään siten, että Rovaniemen Koulutuskuntayhtymälle esitettyä rakennusoikeutta pienennetään 32.000 k-m2:stä 28.000 k-m2:iin.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan muutetun esityksen mukaisesti.

Esteellisyys

Juhani Juuruspolvi, Ville Vitikka

Valmistelija

  • Janne Anttila, janne.anttila@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus/kaavasuunnittelija JA 1.2.2019

4.kaupunginosan korttelin 422 ja viereisten virkistysalueiden asemakaavamuutoksessa Urheiluopiston ja Lappi-Areenan väliselle alueelle on merkitty uusi rakennuspaikka. Korttelin pysäköintialue- ja kulkuyhteysmerkinnät on määritetty uudelleen alueelle laadittujen pysäköinti- ja liikenneselvitysten sekä aluesuunnitelmien pohjalta.

Asemakaavamuutoksen ehdotusvaiheen kuulemisessa pidettiin voimassa oleva asemakaava, asemakaavan muutosehdotus, tonttijako sekä muut kaava-asiakirjat julkisesti nähtävillä 15.10. - 13.11.2018 palvelupiste Osviitassa (Rinteenkulman kauppakeskus / Olkkari). Nähtävillä olon aikana jätettiin kolme muistutusta (vuorovaikutuslomake).

Ympäristölautakunnalla (31.10.2018, §135) ja vapaa-ajan lautakunnalla (30.11.2018, §213) ei ole asemakaavaehdotuksesta huomautettavaa.

Nähtävillä olon jälkeen kaavakarttaan on tehty vähäisiä teknisluontoisia päivityksiä.

Lisätietoja:          

kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
puh 016 322 8927
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

kaavasuunnittelija Janne Anttila
puh 016 322 8908
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle 4.kaupunginosan korttelin 422 ja viereisten virkistysalueiden asemakaavamuutoksen ja tonttijaon hyväksymistä. Asemakaavamuutoksen yhteydessä on laadittu maankäyttösopimus kaupungin ja koulutuskuntayhtymän kesken.

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli asiassa  kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärveä.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

 

Tiedoksi

Esitys kaupunginvaltuustolle

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

Käsitellyt asiat