Jätkänkynttilä silta

Kaupunginhallitus, kokous 11.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Asemakaavan muutos 1. kaupunginosa kortteli 34 tontti 15, Rovakatu 2

ROIDno-2018-594

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Nicholas Coull, nicholas.coull@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus 8.5.2018/ kaavasuunnittelija NC:

Rovakatu 2:ssa sijaitsee vuonna 1963 valmistunut Rovaniemen maalaiskunnan kunnantalona toiminut rakennus. Rakennus on ollut yhdistymisen jälkeen Rovaniemen kaupungin toimistorakennuksena. Rakennuksessa on toiminut mm. perhe- ja sosiaalipalveluiden toimistotiloja. Toimintoja on tarkoitus sijoittaa muualle eikä rakennukselle ole enää käyttöä kaupungin omassa palvelutuotannossa. Rakennuksen pidempiaikainen käyttö edellyttäisi rakennuksen laajamittaista peruskorjausta. Rakennuksen kuntoluokka (68%) on alle suosituksen (75%) ja rakennuksella on korjausvelkaa noin 400 000 €. Teknisen toimialan johtoryhmä on kokouksessaan (12.4.2018) päättänyt ehdottaa tekniselle lautakunnalle tontin asemakaavamuutoksen käynnistämistä. Kaavamuutosprosessissa tutkittaisiin tontin asemakaavan muuttamista vastaamaan viereisten tonttien käyttötarkoitusta, mittakaava sekä rakennustapaa.

Alueen asemakaava on hyväksytty 21.3.2016. Muutosalueen tontti on asemakaavassa yleisten rakennusten korttelialuetta (Y). Kerrosluku tontilla on neljä (IV) ja rakennusoikeutta on osoitettu 4350 k-m²: (e=2.67). Tontin pinta-ala on 1631 m².

Päätösehdotus

Esittelijä

Olli Peuraniemi, kaupungininsinööri, olli.peuraniemi@rovaniemi.fi

Tekninen lautakunta päättää käynnistää asemakaavamuutoksen tutkimisen 1. kaupunginosan korttelin 34 tontilla 15, osoiteessa Rovakatu 2. Asemakaavan muutoksessa tutkitaan yleisten rakennusten korttelialueen(Y) muuttamista asuin- ja liikerakennusten korttelialueeksi(AL). Asemakaavamuutos kuulutetaan vireille sekä valmisteluvaiheen kuulemista varten nähtäville.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti kaupungininsinöörin ehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Nicholas Coull, nicholas.coull@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus 7.1.2019/ kaavasuunnittelija NC:

Asemakaavan muutos kuulutettiin vireille lehtikuulutuksella Lapin Kansassa 13.6.2018. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja asiakirjat pidettiin nähtävillä 14.-27.6.2018. Voimassa oleva asemakaava ja asemakaavan muutos pidettiin valmisteluvaiheen kuulemista varten nähtävillä 15.-29.10.2018 palvelupiste Osviitassa. Valmisteluvaiheen kuulemisesta ja nähtävillä pidosta ilmoitettiin lehtikuulutuksella Lapin Kansassa 12.10.2018. Asemakaavamuutokseen liittyen on saapunut kaksi mielipidettä, toinen vireilletulon kuuluttamisen jälkeen ja toinen valmisteluvaiheen kuulemisen aikana. Saapunut palaute ja siihen liittyvä vastine on esitetty vuorovaikutuslomakkeella.

Asemakaavamuutoksella yleisten rakennusten korttelialue (Y), rakennusoikeudella 4350 k-m² ja kerrosluvulla IV, muutetaan asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (AL-10), jonka rakennusoikeus on 3000 k-m² ja kerrosluku on viisi (V), kellarikerroksessa saa käyttää puolet suurimman kerroksen alasta kerrosalaan luettavaksi tilaksi.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Martti Anttila, toimialajohtaja, martti.anttila@rovaniemi.fi

Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että 1. kaupunginosan korttelin 34 tontin 15 asemakaavaa ryhdytään muuttamaan 20.9.2018 päivätyn kaavaluonnoksen periaatteiden mukaisesti. Ehdotus asemakaavan muutokseksi asetetaan julkisesti nähtäville ja asiasta pyydetään ympäristölautakunnan lausunto.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Markku Pyhäjärvi, kaavoituspäällikkö, markku.pyhajarvi@rovaniemi.fi
  • Nicholas Coull, nicholas.coull@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää teknisen lautakunnan ehdotuksen mukaisesti, että 1. kaupunginosan korttelin 34 tontin 15 asemakaavaa ryhdytään muuttamaan 20.9.2018 päivätyn kaavaluonnoksen periaatteiden mukaisesti. Ehdotus asemakaavan muutokseksi asetetaan julkisesti nähtäville ja asiasta pyydetään ympäristölautakunnan lausunto.

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli asiassa kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärveä.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kaavoitus

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

Käsitellyt asiat