Jätkänkynttilä silta

Kaupunginhallitus, kokous 11.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Asukas- ja kylätoiminnan tuet sekä hoitokalastustuki 2019

ROIDno-2019-110

Valmistelija

  • Riina Koskiniemi, aluesihteeri, riina.koskiniemi@rovaniemi.fi

Perustelut

Kylien kehittämissäätiö on varannut säätiön tuotto-osuudesta kehyskylien omaehtoiseen kehittämistoimintaan 25 000 euroa.  Aluelautakunta-alueiden ja kehyskylien alueilla toimivat rekisteröidyt asukas- ja kyläyhdistykset voivat hakea kehittämistukea seuraaviin kehittämistoiminnan osa-alueisiin:

1. Asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen: esimerkiksi liikunta- ja kulttuuritoiminta

2. Asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien edistäminen

3. Elinympäristön kehittäminen; maiseman ja ympäristönhoitotyöt

4. Kokoontumistilojen kehittäminen

5. Alueiden ja kylien yhteistyön lisääminen

6. Koulutustoiminta

7. Tiedotus ja markkinointi

Kehittämismäärärahoilla suoritetut hankinnat ovat yhdistysten yleisessä käytössä ja niitä ei vuokrata esim. yksittäisten henkilöiden käyttöön. Määrärahoista ei rahoiteta tarjoilukuluja eikä palkintoja. Siinä tapauksessa, että  varatusta määrärahasta jää käyttämättä, se voidaan hyödyntää kylien vapaa-ajan palveluihin.

Kaupunginosissa toimiville asukas-, omakoti- ja pienkiinteistöyhdistyksille on varattu kaupunginhallituksen budjetista kehittämiseen yhteensä 10 000 euroa.

Yhdistysten toimintatukea myönnetään 250 euroa kaikille rekisteröidyille, Rovaniemen kaupungin alueella toimiville asukasyhteisöille. 

Järvien hoitokalastustustuki

Kylien kehittämissäätiö on varannut säätiön tuotto-osuudesta vesistöjen hoitokalastushankkeisiin 20 000 euroa. Tukea myönnetään enintään 1 500 euroa vesistöä kohden. Hoitokalastus tulee suorittaa 2-3 vuotena peräkkäin.

Kaikki hakemukset toimitetaan 28.2.2019 klo 16.00 mennessä Rovaniemen kaupungin kirjaamoon, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi ja osoitetaan kaupunginhallitukselle. Hakemus sisältää: toimintasuunnitelman ja talousarvion 2019 sekä selvityksen aikaisemmin myönnetyn tuen käytöstä ja muista rahoituksista. Uusi tukipäätös on mahdollinen, kun aikaisemmat selvitykset on hyväksytty.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupungihallitus vahvistaa kylien ja kaupunginosien kehittämistukien myöntämisperiaatteet edellä olevan esityksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus päättää laittaa esityksen mukaisesti 28.2.2019 mennessä julkisesti haettavaksi kaupunginosien ja kehyskylien kehittämistuet, yhdistysten toimintatuet sekä järvien hoitokalastustuet.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Riina Koskiniemi

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksioantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (telekopio tai sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunginhallitus
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Käsitellyt asiat