Jätkänkynttilä silta

Kaupunginhallitus, kokous 11.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Etuosto-oikeuden käyttäminen kiinteistöstä Rinnerautio 698-409-14-208 muodostuvaan määräalaan

ROIDno-2018-3796

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Matti Ylijääskö, maanmittausasiantuntija, matti.ylijaasko@rovaniemi.fi

Perustelut

Etuostolain (608/77) mukaan kunnalla on etuosto-oikeus kunnassa sijaitsevan kiinteistön kaupassa. Etuosto-oikeutta voidaan käyttää maan hankkimiseksi yhdyskuntarakentamista sekä virkistys- ja suojelutarkoituksia varten. Etuosto-oikeutta on käytettävä kolmen kuukauden kuluessa kaupantekopäivästä lukien.

Etuosto tarkoittaa kaupungin oikeutta lunastaa myyty kiinteistö myyjän ja ostajan sopimasta kauppahinnasta. Etuostossa kaupunki asettuu ostajan tilalle, saaden kaupan kohteena olevan alueen omistukseensa noudattamalla kaupassa ostajalle määrättyjä ehtoja. Etuosto-oikeuden käyttöä voidaan pitää kaupungin maapolitiikassa lunastuslain tarkoittamaa lunastusta lievempänä toimenpiteenä. Sitä käytettäessä maan myyjän oikeusasema ei muutu, vaan hän saa luovutuksessa sen hinnan ja ne maksuehdot, joista kauppakirjassa on sovittu. Kaupungin on korvattava ostajalle kaupan johdosta syntyneet tarpeelliset kustannukset.

Maapoliittisen ohjelman mukaan etuostolain mukaista kaupungin etuosto-oikeutta käytetään tarvittaessa. Etuosto-oikeutta käytetään maanhankintakeinona silloin, kun ostettava alue on kaupungille tarpeellinen joko nykyisiin tai tulevaisuuden tarpeisiin.

Kohteena oleva kiinteistökauppa koskee Rinneraution tilasta 698-409-14-208 muodostuvaa n. 9,7 hehtaarin suuruista määräalaa. Kaupankohteesta n. 3,8 hehtaaria sijaitsee Saarenkylän asemakaavaan kuuluvan Katajarinteen asuntoalueen läheisyydessä ja rajoittuu kaupungin omistamiin maa-alueisiin. Saarenkylän-Vaaralan alue on alueiden käytön strategiassa määritetty yhdeksi kaupungin laajenemisalueista. Kauppaan kuuluva n. 5,9 hehtaarin alue sijaitsee Olkkajärven-Raudanjoen läheisyydessä Permantokoskella.

Kaupungilla on etuostolain (608/77) mukainen etuosto-oikeus kiinteistökaupassa.

Kiinteistön määräalan hankinta Rinneraution tilasta edistää kaupungin maankäyttötavoitteita alueella ja on kaupungin harjoittaman maanhankintapolitiikan mukaista.

Päätösehdotus

Esittelijä

Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää, että Rovaniemen kaupunki käyttää etuostolain mukaista etuosto-oikeuttaan 11.10.2018 allekirjoitetussa kiinteistön kaupassa, joka koskee n. 9,7 hehtaarin suuruista määräalaa tilasta Rinnerautio RN:o 698-409-14-208. Kohteen hankkiminen kaupungin omistukseen on tärkeää alueen kaavoituksen toteuttamisen kannalta. Lisäksi kohteen hankinta edistää kaupungin maankäyttötavoitteita alueella ja on kaupungin harjoittaman maanhankintapolitiikan mukaista.

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli asiassa kaupungingeodeetti Taina Lehtistä.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Matti Ylijääskö, maanmittausasiantuntija, matti.ylijaasko@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupunginhallitus on päätöksellään 17.12.2019 § 473 käyttänyt etuosto-oikeutta kiinteistön 698-409-14-208 määräalan kauppaan.

Veli Moilanen on valittanut kaupunginhallituksen päätöksestä Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeudelle tekemässään valituksessa Moilanen vaatii em. päätöstä kumottavaksi mm. siksi, että päätöksessä ei ole selvitetty millä perusteilla kaupunki käyttää etuosto-oikeutta. Lisäksi Moilasen mielestä etuosto-oikeuden käyttäminen on kohtuutonta ja se ei ole tarkoituksenmukainen.

Hallinto-oikeuden lausuntopyyntö ja Veli Moilasen valituksen perusteet yksityiskohtaisesti ovat liitteenä 1.

Asiassa on laadittu lausunto. Lausunto on liitteenä 2.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää antaa Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle pyydettynä lausuntonaan liitteenä 2 olevan lausunnon, ja pyytää hallinto-oikeutta hylkäämään asiassa tehdyn valituksen lausunnossa esitetyillä perusteilla.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 15.2 mennessä, paikkatieto-ja tonttipalvelut Lehtinen, Ylijääskö

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

Käsitellyt asiat