Jätkänkynttilä silta

Kaupunginhallitus, kokous 11.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Kaupunginhallituksen ohjeet ja jatkodelegointi hallintosäännön luvun 6 Toimivalta henkilöstöasioissa perusteella

ROIDno-2017-3112

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ville Urponen, henkilöstöpäällikkö, ville.urponen@rovaniemi.fi

Perustelut

Henkilöstöpalveluissa on valmisteltu KH:n delegoitavia asioita liittyen hallintosäännön 6. lukuun, Toimivalta henkilöstöasioissa. Luonnos on lähetetty johdolle kommentoitavaksi 14.8.2017. Liitteessä punaisella olevat asiat ovat kh:lle esitettäviä delegointeja/ohjeistuksia. Johtoryhmä käsittelee asiaa kokouksessaan 29.8. aamulla ja johtoryhmän evästykset huomioidaan yhteistyötoimikunnan käsittelyssä.

Tavoiteaikataulu on, että asia viedään KH:n päätettäväksi 4.9.2017.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ville Urponen, henkilöstöpäällikkö, ville.urponen@rovaniemi.fi

Yhteistyötoimikunta merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Yhteistyötoimikunta päätti yksimielisesti henkilöstöpäällikön esityksen mukaisesti.

Valmistelija

Ville Urponen, henkilöstöpäällikkö, ville.urponen@rovaniemi.fi
Mauri Mikkola, palvelussuhdepäällikkö, mauri.mikkola@rovaniemi.fi

Perustelut

Henkilöstöpalveluissa on valmisteltu kaupunginhallituksen jatkodelegoitavia sekä ohjeistettavia asioita liittyen hallintosäännön 6. luvun mukaiseen toimivaltaan henkilöstöasioissa. Luonnos on lähetetty johdolle kommentoitavaksi 14.8.2017. Johtoryhmä ja yhteistyötoimikunta ovat käsitelleet asiaa kokouksissaan 29.8.2017.2017.

Liitteessä punaisella olevia asioita esitetään kaupunginhallituksen jatkodelegoinneiksi ja/tai ohjeiksi. Hallintosäännön alkuperäinen teksti on mustalla. Esitys vastaa enimmäkseen jo aiemmin sovellettuja menettelyjä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä henkilöstöasioiden jatkodelegoinnin liitteen 1 mukaisesti.

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli asiassa hekilöstöpäällikkö Ville Urposta.

Kaupunginjohtaja muutti päätösesitystään siten, että kohtaan § 43 Kelpoisuusvaatimukset lisätään teksti: "Kelpoisuusvaatimuksien muuttamisesta on pyydettävä henkilöstöyksikön lausunto." ja että muilta osin kaupunginhallitus hyväksyy henkilöstöasioiden jatkodelegoinnin liitteen 1 mukaisesti.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan muutetun esityksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Antti Määttä, vt. henkilöstöjohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginhallituksen 4.9.2017 § 430 tekemää hallintosäännön lukua 6 koskevaan jatkodelegointiohjeeseen on tarpeellista tehdä luonteeltaan tekninen päivitys, jolla ohjeessa mainitut "palvelussuhdepäällikkö" -sanat korvataan lauseella "henkilöstöjohtaja tai hänen määräämänsä." Muutokset ovat tarpeen, koska toinen henkilöstöyksikköön sijoitetuista palvelussuhdepäällikön viroista on tällä hetkellä täyttämättä. On mahdollista, että virkaa ei täytetä säästösyistä, tai että se täytetään tehtäväkuvaltaan ja virkanimikkeeltään osin muutettuna. Toisaalta toisen palvelussuhdepäällikön viran ollessa täyttämättä virkaan kuuluvia tehtäviä on joka tapauksessa tarpeen jakaa henkilöstöjohtajan ja palvelussuhdepäällikön välillä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä henkilöstöasioiden jatkodelegointimääräysten muuttamisen liitteen mukaisesti.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Antti Määttä, Terttu Juotasniemi, Marjo Hettula

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksioantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (telekopio tai sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunginhallitus
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Käsitellyt asiat