Jätkänkynttilä silta

Kaupunginhallitus, kokous 11.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 54 LISÄPYKÄLÄ: Kaupunginhallituksen vastaus arviointikertomukseen vuodelta 2017 koskien johtopäätöstä 3) omistajaohjausta ja konsernivalvontaa kehitettävä (lisäpykälä)

ROIDno-2017-270

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Rauni Jokelainen, kaupunkitarkastaja, rauni.jokelainen@rovaniemi.fi
Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö, jari.kotimaki@rovaniemi.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunta 30.05.2018 § 65

Tarkastuslautakunnan tulee arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa sekä kuntakonsernissa toteutuneet. Lautakunnan on myös arvioitava, onko kunnan toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Tarkastuslautakunnan arvioinnissa keskeinen kohde on kaupunginhallitus, joka johtaa kaupungin toimintaa sekä vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenhoidosta. Arviointi kohdistuu hallintosääntöohjauksen piirissä  tapahtuvaan toimintaan.

Kaupunginhallitusta tarkastuslautakunta arvioi myös siksi, että se osana konsernijohtoa vastaa omistajaohjauksen toteuttamisesta sekä konsernivalvonnan järjestämisestä. Arvioinnin piirissä on tällöin se yhä laajemmaksi käynyt kunnan toiminta, joka toteutetaan kunnan omistamissa sekä kunnan määräysvallassa olevissa konserniyhtiöissä ja muissa yhteisöissä.

Tarkastuslautakunta laatii valtuustoa varten arviointikertomuksen, joka käsitellään tilinpäätöksen yhteydessä. Vuoden 2017 arviointikertomus liitteenä. Kun tarkastuslautakunta hyväksyy arviointikertomuksen ja lautakunnan päättämät tekniset korjaukset on tehty, tulee arviointikertomus julkiseksi.

Ehdotus

Esittelijä: Jari Kotimäki, tarkastuspäällikkö

Tarkastuslautakunta

 • hyväksyy arviointikertomuksen vuodelta 2017 (Liite 1) ja saattaa sen Rovaniemen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi vuoden 2017 tilinpäätöksen yhteydessä,
 • oikeuttaa tarkastuspäällikön tekemään arviointikertomukseen teknisluonteisia korjauksia ja tarkistuksia,
 • esittää, että kaupunginvaltuusto pyytää kaupunginhallitukselta selvitykset niistä toimenpiteistä, joihin se aikoo ryhtyä arviointikertomuksessa esitettyjen johtopäätösten ja kehittämisehdotusten perusteella.
 • esittää, että selvitykset kaupunginhallitukselta pyydettäisiin siten, että ne voidaan käsitellä lokakuussa 2018 pidettävässä valtuuston kokouksessa.

Päätös

Esittelijän ehdotuksen mukaisesti tarkastuslautakunta päätti

 • hyväksyä arviointikertomuksen vuodelta 2017 (Liite 1) ja saattaa sen Rovaniemen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi vuoden 2017 tilinpäätöksen yhteydessä,
 • oikeuttaa tarkastuspäällikkö tekemään arviointikertomukseen teknisluonteisia korjauksia ja tarkistuksia,
 • esittää, että kaupunginvaltuusto pyytää kaupunginhallitukselta selvitykset sekä aikataulun niistä toimenpiteistä, joihin se aikoo ryhtyä arviointikertomuksessa esitettyjen johtopäätösten ja kehittämisehdotusten perusteella.
 • esittää, että selvitykset kaupunginhallitukselta pyydettäisiin siten, että ne voitaisiin käsitellä lokakuussa 2018 pidettävässä valtuuston kokouksessa.

Tämän pykälän käsittelyn aikana poistuivat

 • tilintarkastaja Tapio Raappana klo 15.40
 • jäsenet Petri Keihäskoski klo 15.40, Mari Jolanki klo 16:05, Sanna Luoma klo 16:25

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta  30.5.2018 § 65 saattaa Arviointikertomuksen vuodelta 2017 (Liite 1) Rovaniemen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi vuoden 2017 tilinpäätöksen yhteydessä.

Tarkastuslautakunta esittää, että :  

 • kaupunginvaltuusto pyytää kaupunginhallitukselta selvitykset sekä aikataulun niistä toimenpiteistä, joihin se aikoo ryhtyä arviointikertomuksessa esitettyjen johtopäätösten ja kehittämisehdotusten perusteella
 • selvitykset kaupunginhallitukselta pyydettäisiin siten, että ne voidaan käsitellä lokakuussa 2018 pidettävässä kaupunginvaltuuston kokouksessa.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti tarkastuslautakunnan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

Riitta Erola, kehitysjohtaja, riitta.erola@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto käsitteli arviointikertomusta vuodelta 2017 kokouksessaan 18.6.2018 § 64. Valtuusto merkitsi arviointikertomuksen tiedoksi pyysi kaupunginhallitukselta selvitykset niistä toimenpiteistä, joihin se aikoo ryhtyä arviointikertomuksessa esitettyjen johtopäätösten ja kehittämisehdotusten perusteella. Selvitykset kaupunginhallitukselta pyydettäisiin siten, että ne voidaan käsitellä lokakuussa 2018 pidettävässä valtuuston kokouksessa.

Kaupunginhallitus on käsitellyt työpajassaan 24.9.2018 ryhmätöinä arviointikertomuksen vastinetta. Kaupunginhallituksen vastine vuoden 2017 arviointikertomukseen on laadittu siten, että ensin käydään läpi vuoden 2017 arviointikertomuksen johtopäätökset ja kehittämisehdotukset ja vastattu niihin:

 • Työllisyyspalveluja edistettävä aktiivisemmin,
 • Leasing ei tarkoita vain hankintaa, kyse on taloudellisesta sitoutumisesta,
 • Omistajaohjaus ja konsernivalvonta varmistettava,
 • Talousarviota ja konserniraportointia tulee kehittää,
 • Viestintää kehitettävä konsernitoiminnaksi ja
 • Talouden vahvempaa roolia organisaatiossa ja päätöksenteossa

Kaupunginhallituksen vastineena voidaan todeta seuraavaa:
 
Kasvuohjelma valmistuu syksyn 2018 aikana. Ohjelma määrittää ne toimenpiteet, joita työllisyyden edistämiseksi toteutetaan lähivuosina Rovaniemen kaupungissa. Työllisyyden edistämisen toimenpiteiden laaja-alainen tarkastelu osana kasvuohjelmaa on nähty tärkeäksi ja aikaa valmistelutyöhön on pidennetty.
 
Työllisyyden edistämiseksi kaupungissa tarvitaan sekä strategisen tason työtä että asiakastasolla tapahtuvaa työnhakijoiden ohjausta työhön, koulutukseen tai työllistymistä edistäviin palveluihin. Työllisyysyksikön aseman ja roolin kirkastamista ja vahvistamista tarvitaan ja asiakastyöhön tulee osoittaa tarvittavat resurssit, mikäli halutaan vaikuttaa tehokkaammin kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen menoihin.
 
Leasing rahoituksen käyttö on ohjeistettu kaupunginvaltuuston omistajapoliittisissa linjauksissa. Aikaisemmin on leasing rahoitusta käytetty hajautetusti, nyt leasing rahoitussopimus on keskitetty ja kaikkien on käytettävä vain sitä.
 
Omistajapoliittiset linjaukset 2016-2018 ja konserniohje on hyväksytty kaupunginvaltuustossa toukokuussa 2016. Syksyllä 2018 tullaan tekemään arviointia tehdyistä toimenpiteistä ja samalla valmistellaan omistajapoliittisia linjauksia 2019-2021 ja päivitetään konserniohjetta. Tarkastuslautakunta voi tutkia erilaisia menettelytapoja Suomen kuntakonserneissa ja tehdä esityksiä hyvistä käytännöistä valvonnan ja ohjauksen todentamistavoista.
 
Talousarviointia ja konserniraportointia on kehitetty paljon ja pyritään kehittämään edelleen. Tarkastuslautakunta voi tutkia miten konsernitason talousarviot on tehty suomen kuntakonserneissa ja tehdä konkreettisia esityksiä konsernitalousarviosta, jonka Rovaniemen kaupunki voisi toteuttaa.
 
Keskeisiä toimintaa ohjaavia instrumentteja olisivat muun muassa konsernitasoinen brändikonsepti, markkinointistrategia ja kriisiviestintä-suunnitelma. Näistä kriisiviestintäsuunnitelman tekeminen on aloitettu syksyllä 2018 ja brändityö on suunnitteluvaiheessa ja tarkoitus toteuttaa vuosien 2019-2020 aikana. Tavoitteena on selkeyttää viestinnän ja markkinoinnin vastuita, tehostaa toimintaa ja parantaa kaupungin näkyvyyttä. Uudessa viestintäohjelmassa (2019-2020) konserninäkökulma nostetaan aiempaa enemmän esille. Viestintä tulee myös nostaa konserniohjeessa konsernitasoiseksi toiminnaksi.
 
Kaupunginhallitus antaa talousarvion täytäntöönpano-ohjeessa ohjeet, miten toimielinten on esitettävä päätöksen taloudelliset vaikutukset.

Päätösehdotus

Esittelijä

Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää antaa kaupunginvaltuustolle kaupunginhallituksen vastineen vuoden 2017 arviointikertomukseen oheisen liitteen 1 mukaisesti.

Päätös

Sanna Karhu esitti Juhani Juuruspolven, Terhi Heikkilän, Kalervo Björkbackan ja Esko-Juhani Tennilän kannattamana, että kaupunginhallituksen vastaukseen tehdään seuraavat muutokset:

Kohta 3. Omistajaohjaus ja konsernivalvonta varmistettava.

Poistetaan “Tarkastuslautakunta voi tutkia erilaisia menettelytapoja Suomen kuntakonserneissa ja tehdä esityksiä hyvistä käytännöistä valvonnan ja ohjauksen todentamistavoista.”

Muutetaan muotoon “Kaupunginhallitus tutkii tutkii erilaisia menettelytapoja Suomen kuntakonserneissa ja tekee esityksiä valtuustolle hyvistä käytännöistä valvonnan ja ohjauksen todentamistavoista viimeistään tammikuun 2019 valtuuston kokoukselle."

Kohta 4. Talousarviota ja konserniraportointia tulee kehittää

Muutetaan muotoon: "Asiaa on kehitetty ja pyritään edelleen kehittämään. Kaupunginhallitus on tehnyt periaatepäätöksen selvittää kaupunkikonsernin yhteistä taloushallintojärjestelmää (KH 25.6.2018, §279). Tällä toimenpiteellä kaupunginhallituksen tarkoituksena on helpottaa konsernitason raportointia ja osavuosikatsausten analysointia."

Kohta 6. Talous vahvempaan rooliin organisaatiossa ja päätöksenteossa

Muutetaan muotoon: "Kaupunginhallitus on tunnistanut keskitetyn konsernitalouden ja hallinnon yhdeksi tulevien vuosien kehityskohteeksi. Kaupunginhallituksen kokouksessa 25.6.2018 (§279) kaupunginhallitus on talousarvion laadintaohjeiden yhteydessä linjannut, että jatkovalmisteluissa on selvitettävä “Toimialojen ja konsernin yhteinen konsernitalous- ja hallinto, ensisijaisena toimintona konsernin yhteisen taloushallintajärjestelmän käyttöönotto”.

Kaupunginhallitus antaa talousarvion täytäntöönpano-ohjeessa ohjeet, miten toimielinten ja tytäryhteisöjen on esitettävä päätöksen taloudelliset vaikutukset.

Talouden asiantuntijuutta on vahvistettu täyttämällä controllerin tehtävä keväällä 2018.

Rovaniemen kaupungin taloustilanne huomioiden päätösten talousvaikutukset ja sekä talouden suunnittelu on nostettava vahvaan rooliin."

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Karhun esityksen mukaisesti. Muilta osin kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan päätösesityksen.

Valmistelija

Riitta Erola, kehitysjohtaja, riitta.erola@rovaniemi.fi

Perustelut

 

 

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus 8.10.2018 § 374 antaa kaupunginvaltuustolle kaupunginhallituksen vastineen vuoden 2017 arviointikertomukseen oheisen liitteen 1 mukaisesti.

Päätös

Ryhmäpuheenvuoron käyttivät:

 • Sanna Karhu (Kesk.)
 • Sara Tuisku (Kok.)
 • Kalervo Björkbacka (PS)

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti.

Maarit Simoska poistui tämän asian käsittelyn aikana klo 17.47.

Valmistelija

 • Riitta Erola, kehitysjohtaja, riitta.erola@rovaniemi.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunta antoi valtuustolle 18.6.2018 vuotta 2017 koskevan arviointikertomuksen.  Kertomukseen sisältyi kuusi johtopäätöstä ja kehittämisehdotusta, joista kohta 3. koski omistajaohjausta ja konsernivalvonnan varmistamista.

Kaupunginvaltuusto pyysi kaupunginhallitukselta selvitykset toimenpiteistä, joihin se aikoo ryhtyä arviointikertomuksessa esitettyjen johtopäätösten ja kehittämisehdotusten perusteella. Valtuusto pyysi kaupunginhallitukselta myös aikataulun toimenpiteille. Kaupunginhallituksen vastaus esiteltiin valtuustolle 22.10.2018 (§ 95) pidetyssä kokouksessa.

Kaupunginhallitus päätti vastaustaan arviointikertomukseen käsitellessään 8.10.2018 § 374, että kaupunginhallitus tutkii erilaisia menettelytapoja Suomen kuntakonserneissa ja tekee esityksiä valtuustolle hyvistä käytännöistä valvonnan ja ohjauksen todentamistavoista viimeistään tammikuun 2019 valtuuston kokoukselle. Koska tammikuussa 2019 ei ole pidetty kaupunginvaltuuston kokousta lainkaan, asia on käsittelyssä tämän vuoksi 18.2.2019 valtuuston kokouksessa.

Rovaniemen kaupunki on osallistunut Kuntaliiton vetämään USO4-projektiin (Uuden sukupolven organisaatiot ja johtaminen) kausille 2017-2018. Tähän liittyi neljä (4) konsulttipäivää, jotka Rovaniemen kaupunki käytti nimenomaan johtamisjärjestelmän kehittämiseen. Konsernijohtamisen USO-päivä pidettiin 15.11.2018 ja siihen osallistuivat konsernijohtoryhmä, tytäryhteisöjen hallitusten puheenjohtajat ja toimitusjohtajat sekä kaupunginhallitus. Päivässä käsiteltiin konsernijohtamisen toimivuutta sekä tytäryhteisöjen odotuksia. Päivään sisältyi myös vertaistietoa muista USO:ssa mukana olleista kaupungeista. Tammikuun 22. päivä pidettiin yhteenvetopäivä, jonka tuotoksia tullaan hyödyntämään talouden ja toiminnan uudistamisohjelman jatkotyöstämisessä. Rovaniemen kaupunki on päättänyt osallistua myös USO5- kaudelle vuosille 2019-2020.

Lisäksi Kuntaliitto kutsui kuntien konsernijohtajat tapaamiseen 13.11.2018, jossa käsiteltiin mm. kaupunkikonsernin rakenteen uudistamista (Case Oulu), tytäryhteisöjen tavoitteiden asettamista ja vuorovaikutusta (Case Vantaa) ja hallinnollisten tukipalvelujen uudelleenjärjestelyjä (Case Lahti). Samalla nähtiin tarvetta jatkaa kuntien yhteistyötä konsernijohtamiseen liittyen. Kuntaliitto on pyytänyt tammikuun 2019 loppuun kuntia ilmoittamaan halukkuuttaan osallistua konsernijohtamisen vertaistoiminnan ja verkostoprojektiin vuosille 2019-2020. Rovaniemen kaupunki on päättänyt osaltaan lähteä mukaan. Konsernijaostossa käytiin em. kuntien 13.11.2018 tapaamisessa esitettyä materiaalia. 

Omistajaohjausta ja konsernivalvontaa kehitettävä

Omistajaohjaus ja konsernivalvonta on varmistettava.  Kaupunginhallitus vastaa valtuustolle omistajaohjauksen toteuttamisesta ja konsernivalvonnan organisoinnista. Ohjaus on omistajavallan käyttämistä. Valvonta on konserniin kuuluvien yhtiöiden toiminnan ja tuloksellisuuden seurantaa, raportointia ja analysointia.

Valvonnalla varmistetaan, että valtuuston hyväksymää konserniohjetta noudatetaan konserniyhteisöissä ja että riskienhallinta on järjestetty asianmukaisesti. Kaupunginhallituksen tulee varmentaa omistajaohjauksen ja konsernivalvonnan riittävyys. Omistajaohjauksen ja konsernivalvonnan menettelyt tulee järjestää siten, että ne voidaan jälkikäteen todentaa silloinkin, kun itse ohjauksen ja valvonnan asiat ovat salassa pidettäviä.

Tarkastuslautakunnan huomio:

Omistajaohjausta ja konsernivalvontaa (kohta 3) kaupunginhallitus aikoo varmistaa konsernille yhteisellä ohjeistuksella: Hyvän hallintotavan (Corporate Governance) menettelyohjeita valmisteellaan. Ohjeistus olisi tärkeä, mutta kaupunginhallitus ei esitä, milloin ohjeistus aiotaan saada valmiiksi.

Rovaniemen kaupunkikonsernin johtoon kuuluvat hallintosäännön 23 §:n mukaan kaupunginhallitus, kaupunginhallituksen alainen konsernijaosto, kaupunginjohtaja ja kehitysjohtaja. Hallintosäännön 24 § määrittää kaupunginhallituksen tehtävät ja konsernijohdon toimivallan jaon. Konsernijohdon vastuulla on konsernin omistajaohjauksen toteuttaminen ja konsernivalvonnan järjestäminen. Konsernijohto ei osallistu tytäryhteisöjen toiminnalliseen päätöksentekoon eikä päivittäisjohtamiseen muutoinkaan kuin yhtiökokouksessa ja konserniohjeessa mahdollisesti erikseen määritellyissä konsernijohdon ennakkokäsityksen selvittämisen piiriin edellyttävissä asioissa. Kuntalain mukaiset menettelytavat eivät ulotu osakeyhtiöön eivätkä muiden yhteisöjen sisälle.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 16.5.2016 omistajapoliittiset linjaukset 2020 ja konserniohjeen. Hyvä hallinto- ja johtamistapa eli corporate governance (CG) on yhtiön hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä, joka määrittelee yritysjohdon, eli hallituksen ja palkattujen johtajien roolin, velvollisuudet ja heidän suhteensa osakkeenomistajiin. Tarkoituksena on yhtenäistää konserniohjauksen kannalta konserniin kuuluvien tytäryhteisöjen johtamis- ja hallintokäytäntöjä ja siten varmistaa, että tytäryhteisöissä toteutuvat terveet liiketoimintaperiaatteet, riittävä avoimuus, tulostietojen oikeellisuus, asianmukainen sisäinen valvonta, riskienhallinta sekä että kunnan omistuksia hoidetaan tarkoituksenmukaisesti, luotettavasti ja tehokkaasti kuntakonsernin kokonaisetu turvaten.

Se, mikä Rovaniemen kaupunkikonsernin hyvä hallinto- ja johtamistapa-asiakirjassa on kerrottu osakeyhtiöstä, sovelletaan myös säätiöön ja kuntayhtymiin. Ohjeen pääasiallisina kohteena ovat tytäryhteisöjen hallitukset ja toimitusjohtaja. Tehokas johtamis- ja hallintojärjestelmä edellyttää lisäksi hallituksen, johdon, tilintarkastajien ja tarvittaessa sisäisen tarkastuksen välistä vuorovaikutusta.

Kaupungin tytäryhteisöihin kohdistama ohjaus ja valvonta perustuvat sen määräysvaltaan yhteisöissä. Rovaniemen kaupunkikonserni muodostuu kaupungista emoyhteisönä ja sen tytäryhteisöistä, joissa kaupunki käyttää määräysvaltaa. Yhtiöissä ja yhteisöissä kaupungilla on määräysvalta, kun omistusosuus ylittää 50 %. Kuntayhtymissä tätä määräysvaltaa on perussopimuksella voitu kaventaa. Kaupunki on osakkaana myös lukuisissa osakkuusyhteisöissä, joissa kaupungin omistusosuus on 20-50 %, ja näissä yhteisöissä kaupunki käyttää päätösvaltaa vain omistusosuuteensa rajatulla päätösvallalla.

Hyvä hallinto- ja johtamistapa –asiakirjaa on työstetty yhdessä tytäryhteisöjen toimitusjohtajien kanssa ja työssä on hyödynnetty Kuntaliiton pohjaa hyvää hallinto- ja johtamistapaa koskevasta suosituksesta kuntakonsernissa (corporate governance). Työryhmän tavoitteena on ollut tehdä selkeä ja koko konsernia koskeva asiakirja. Työ aloitettiin keväällä 2017 ja työ on ollut keskeytyksissä ajalla 3.11.2017-3.9.2018 kehitysjohtajan virkavapaan ajan.

Hyvä hallinto- ja johtamistapa –asiakirjan liitteenä on asiakirjamallit, kuten malli yhtiökokouskutsusta ja pöytäkirjasta. Liitteiden tarkoituksen on määrittää minimilaatutasoa ja liittyy kaupunginhallituksen päättämään 19.12.2016 (538 §) laatu- ja toimintajärjestelmätyön kehittämisen kokonaisuuteen. Tarkoituksena on painattaa asiakirja, kuten hallintosääntö. Asiakirjan käsittely on toteutettu toimielimissä seuraavasti: konsernijohtoryhmä 30.11.2018, kaupungin johtoryhmä 12.12.2018 ja konsernijaosto 18.12.2018. Valmis CG –asiakirjaluonnos on kommenttikierroksella ajalla 11.2.-22.2.2019 tytäryhteisöissä sekä kaupungin valmistelussa mukana olleilla virkamiehillä (mm. laki- ja hankintayksikkö, sisäinen tarkastaja, jne.). Kaupunginhallitus käsittelee CG –asiakirjaa kokouksessaan 11.3.2019. Hyvä hallinto- ja johtamistapa –asiakirja tulee kaupunginhallituksen hyväksynnän jälkeen hyväksyä yhtiöiden hallituksessa, jolloin se tulee yhtiötä sitovaksi yhtiöjärjestyksen ja konserniohjeen jälkeen. Asiakirja on kaupunginvaltuuston 16.5.2016 hyväksymää konserniohjetta tarkentava.

Tarkastuslautakunnan huomio:

Omistajaohjauksen ja konsernivalvonnan jälkikäteinen todentaminen on todettu vaikeak-si. Koska dokumentaatio on puutteellista, ei edes salassa pidettävän tiedon kannalta kuntalaissa (124§) erityisasemaan määrätty tarkastuslautakunta voi todentaa tapahtunutta. Vastine on puutteellinen. Asiaan tullaan kuitenkin palaamaan viimeistään tammikuun 2019 valtuustossa, jonne kaupunginhallitus on sitoutunut tuomaan esityksiä hyvistä käytännöistä.

Konsernivalvonta

Konsernijohto vastaa konsernivalvonnasta, joka sisältää tytäryhtiöiden toiminnan tuloksellisuuden ja taloudellisen aseman seurantaa, analysointia ja raportointia. Konsernivalvonta sisältää myös konserniohjeen noudattamisen, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuuden seurantaa. Konsernijohto käyttää valvonnassaan apuna kaupungin toimialajohtoa ja sisäistä tarkastusta.

Kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarviossa yhtiöille taloudelliset ja toiminalliset tavoitteet, joita seurataan ja arvioidaan vähintään valtuuston asettamien tavoitteiden mukaisilla tunnusluvuilla. Tätä tehtävää varten konserniohjeessa tai sen liitteessä taikka erillisessä ohjeessa on vahvistettu tunnusluvut ja mittarit.

Kaupungin tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntakonsernin hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämisestä huolehtiminen. Tämä tarkoittaa kuntakonsernin tilintarkastus- palvelujen kilpailuttamiseen liittyvän tarjouksen pyytämistä, tarjousvertailun tekemistä ja tilintarkastajaehdokkaiden nimeämistä. Tilintarkastajan valinnasta päättää kuitenkin ao. yhteisön toimielin esimerkiksi osakeyhtiössä yhtiökokous. Tarkastuslautakunta arvioi omistajapoliittisten linjausten toteutumista tytäryhtiöissä.

Yhtiöt raportoivat konsernijohdon ohjeistaman raportointimallin mukaisesti esimerkiksi neljännesvuosittain asetettujen tavoitteiden toteutumisen, toiminnan tuloksellisuudesta ja taloudellisen aseman kehityksestä sekä toiminnan kestävyyteen ja omaisuuden arvon kehittymiseen olennaisesti vaikuttavista tekijöistä.

Konsernijohto ei osallistu tytäryhtiöiden toiminnalliseen päätöksentekoon eikä päivittäisjohtamiseen muutoin, kuin yhtiökokouksissa ja konserniohjeessa mahdollisesti erikseen määritellyssä konsernijohdon ennakkokäsityksen selvittämisen piiriin edellyttävissä asioissa.

Nimitysvaliokunta

Hyvä hallintotapa- ja johtaminen asiakirjassa esitetään uutena konserniohjauksen menettelynä, että kaupunginhallituksen alle perustetaan nimitysvaliokunta, jonka tehtävänä olisi tehdä kaupunginhallitukselle esitys Rovaniemen kaupungin edustajista tytäryhteisöjen hallituksiin sekä mahdollisesti muihin osakkuusyhteisöihin.

Nimitysvaliokunnan perustaminen ei ole tarpeen kaupungin kokonaan omistamissa yhtiöissä, vaan sen tarpeellisuus tulee erikseen harkittavaksi, mikäli yhtiössä on useampia osakkeenomistajia. Yhtiökokous päättää nimitysvaliokunnan perustamisesta. Nimitysvaliokunnan tehtävät on määriteltävä valiokunnan työjärjestyksessä. Nimitysvaliokunnan tehtäviin voi kuulua valmistella yhtiökokoukselle tehtävää ehdotusta hallituksen jäseniksi ja edotusta hallituksen jäsenten palkkioista ja niiden perusteista.

Nimitysvaliokuntaan valitaan suurimpien osakkeenomisatajien edustajat ja yhtiön hallituksen puheenjohtaja asiantuntijajäsenenä. Kaupunkia omistajana nimitysvaliokunnassa edustaa konsernijohto erikseen päättämässään kokoonpanossa. Käytännössä kaupunginhallitus tekee valinnat. Siinä tapauksessa, että omistajien edustajat harkitsevat yhtiön hallituksen puheenjohtajan asemaa, ei hallituksen puheenjohtaja voi olla valmistelussa mukana.

Nimitysvaliokunnan koollekutsujana toimii hallituksen puheenjohtaja ja valiokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Nimitysvaliokunnan tulee antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle hyvissä ajoin ennen, esim. yksi kuukausi ennen varsinaista yhtiökokousta.

Konsernijohdon ennakkokäsityksen hankkiminen

Konsernijohdon ennakkokäsityksen hankkiminen on konsernijohdon keino ohjata ja valvoa konserniin kuuluvan tytäryhteisön toimintaa ja taloutta. Lopullinen päätösvalta ja oikeudellinen vastuu ennakkokäsitystä edeltävästä asiasta on aina tytäryhteisön päätöksentekoelimellä, vaikka kaupungin ennakkokäsitys asiaan on hankittu ennen yhtiön päätöstä. Ennakkokäsityksen hankkiminen ei ole määrämuotoinen hallinnollinen toimi, mutta kaikki ennakkokäsitykset tulee kirjata ja dokumentoida kaupungin sähköiseen kokousjärjestelmään (CaseM). Näin ennakkokäsitykset voidaan jatkossa tarvittaessa selkeästi ja helposti todentaa ja löytää, vaikka ne olisikin salassa pidettäviksi merkittynä järjestelmään.

Mikäli ennakkokäsitysmenettelyn piiriin kuuluvasta asiasta päättäminen kuuluu yhtiökokoukselle, konsernijohdon erikseen määrittelemä taho huolehtii siitä, että pöytäkirjaotteeseen, jolla henkilö valtuutetaan edustamaan kuntaa yhtiökokouksessa, sisällytetään tarvittaessa kaupungin kannanotto ennakkokäsitysmenettelyn alaiseen asiaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus antaa kaupunginvaltuustolle selostusosan mukaisen vastauksen Tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen vuodelta 2017 koskien johtopäätöstä 3): omistajaohjausta ja konsernivalvontaa kehitettävä

Päätös

Liisa Ansala esitti Kalervo Björkbackan ja Matti Henttusen kannattamana, että vastineeseen kohtaan Konsernivalvonta viimeiseksi kappaleeksi lisätään seuraava teksti:

"Kaupunginhallitus on tutkinut erilaisia keinoja lisätä dokumentaatiota hallituksen alaisen konsernijaoston kautta. Toiminnan ja talouden uudistusohjelman osana kuitenkin konsernijaoston roolia pohditaan uudelleen. Konserniin liittyvän valvonnan dokumentaatiota ja systemaattista kirjaamista pöytäkirjaan, sekä siihen liittyviä toimintamalleja käsitellään tästä syystä vielä myöhemmin uudestaan kun kaupunginhallitus toimeenpanee uudistusohjelman johtamisjärjestelmään liittyviä kirjauksia. Tästä syystä kaupunginhallitus ei tässä vaiheessa esitä yhtä tarkkaa käyttöönotettavaa mallia konsernivalvonnan dokumentaation lisäämiseksi."

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Ansalan esityksen mukaisesti. Muilta osin kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Esitys kaupunginvaltuusto

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

Käsitellyt asiat

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi