Jätkänkynttilä silta

Kaupunginhallitus, kokous 11.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 53 LISÄPYKÄLÄ: Talousarviolainan nostaminen (lisäpykälä)

ROIDno-2017-1903

Valmistelija

  • Jussi Päkkilä, kaupunginkamreeri, jussi.pakkila@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupunginvaltuusto on päättänyt vuoden 2019 talousarvion rahoitusosassa kaupunginhallitusta sitoviksi määrärahoiksi lainanantoon osoitetut enimmäismäärärahat (39,5 M€) ja pitkäaikaisten lainojen ottoon osoitetut enimmäismäärärahat (77 M€). Kaupunginhallituksen tulee varautua kaupungin ja konserniyhtiöiden vuoden 2019 talousarviossa hyväksyttyjen investointin rahoittamiseen. Euroopan investointipankin kanssa tehdyn puitesopimuksen mukaisesta 100 miljoonan euron lainamäärästä on nostamatta vielä 30 miljoonaa euroa. Kaupunkikonsernin investoinnit ovat pitkävaikutteisia. Pitkäaikainen kiinteäkorko on ahaisella tasolla ja sen vuoksi on perusteltua kilpailuttaa pitkäaikainen 20 vuoden kiinteäkorkoinen laina tulevien investointien rahoittamiseksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää, että hyväksytään nostettavaksi vuoden 2019 talousarviolainaa 30 miljoonaa euroa 20 vuoden laina-ajalla ja kiinteällä korolla. Lainatarjoukset pyydetään niiltä rahoituslaitoksilta, joilla on mahdollisuus myöntää EIB:n ehtoja vastaava pitkäaikainen laina ja sopimus tehdään sen rahoituslaitoksen kanssa, jonka korko sitovan tarjouksen antamishetkellä on edullisin. Kaupunginhallitus valtuuttaa  kaupunginkamreerin tekemään lopullisen lainapäätöksen edullisimman korkotarjouksen antaneen rahoituslaitoksen kanssa. Kaupunginhallitus päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti kokouksessa ja päätös voidaan panna täytäntöön heti.

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli kaupunginkamreeri Jussi Päkkilää.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Marjo Jääskö, Matti Konstenius

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

Käsitellyt asiat