Jätkänkynttilä silta

Kaupunginhallitus, kokous 11.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös asiakirjajulkisuutta koskevassa asiassa

ROIDno-2017-122

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Pekka Lemmetty, kaupunginlakimies, pekka.lemmetty@rovaniemi.fi

Perustelut

Apulaisoikeuskansleri on 11.9.2017 antanut päätöksensä Raimo Maunun kanteluun asiakirjan antamista koskevassa asiassa. Raimo Maunu oli 11.4.2016 pyytänyt saada käyttöönsä "erillisen selvityksen", joka oli Maunun mukaan annettu kirjallisesti kaupunginhallitukselle 13.1.2014, 6 §. Maunulle oli vastattu, että ei ole olemassa kirjallista selvitystä koska selvitys oli annettu suullisesti.

Apulaisoikeuskansleri on ratkaisussaan päätynyt siihen, että Maunulle olisi kuulunut pelkän asiankirjan olemattomuusilmoituksen sijaan kuitenkin antaa perustelu valituskelpoinen päätös. Sellainen on Maunulle toimitettu 2.10.2017.

Päätösehdotus

Esittelijä

Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi liitteenä olevan apulaisoikeuskanslerin päätöksen ja toteaa, että Maunulle on 2.10.2017 toimitettu perusteltu valituskelpoinen päätös.

Päätös

Hallintolakimies Ville Vitikka poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 § 1 kohta).

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Ville Vitikka, kaupunginlakimies, ville.vitikka@rovaniemi.fi

Perustelut

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on 23.1.2019 antamallaan päätöksellä (päätösnumero 19/0016/1) hylännyt Raimo Maunun valituksen Rovaniemen kaupunginsihteerin päätöksestä 2.10.2017 §1, jolla kaupunginsihteeri on ratkaissut Maunun asiakirjapyynnön kaupunginhallitukselle 13.1.2014 annettuun erillisselvitykseen sekä kaupungin lakimiesten työhuoneen seinällä olleeseen kaavioon liittyen. Maunu on pyytänyt sekä erillisselvitystä että kaaviota itselleen 14.4.2016 sillä perusteella, että ne ovat viranomaisen asiakirjoja. 

Hallinto-oikeus on ratkaisunsa perusteluina todennut, että että kaupunginhallitukselle annettu erillisselvitys on annettu suullisesti ilman taltiota, joten kysymyksessä oleva erillinen selvitys ei siten ole sellainen julkisuuslaissa tarkoitettu asiakirja, joka voitaisiin luovuttaa Maunulle.

Lakimiesten työhuoneen seinällä olleen kaavion osalta hallinto-oikeus on ratkaisunsa perusteluina todennut, että seinällä ollut Maunun tekemiä valituksia, kanteluita ja kanteita koskeva kaavio ei ole julkisuuslain 5 § 2 momentissa tarkoitetulla tavalla Rovaniemen kaupungin hallussa, eikä kaavio siten ole ollut luovutettavissa Maunulle.

Hallinto-oikeuden päätös on liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus merkitsee liitteenä olevan Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksi.

Päätös

Kaisa Laitinen poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 § 1 kohta).

Pöytäkirjanpitäjänä toimi hallintosihteeri Marja Marjetta.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kaupunginsihteeri

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

Käsitellyt asiat