Jätkänkynttilä silta

Kaupunginhallitus, kokous 11.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Rovaniemen kaupungin talouden ja toiminnan uudistamisohjelma

ROIDno-2018-3398

Valmistelija

  • Riitta Erola, kehitysjohtaja, riitta.erola@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto päätti vuoden 2019 talousarviossa ja -suunnitelmassa vuosille 2020 - 2021, että kaupunginhallitus valmistelee helmikuun 2019 valtuustoon toiminnan ja talouden uudistamisohjelman, joka sisältää esitykset niistä rakenteellisista muutoksista ja toimenpiteistä, joiden avulla talous saadaan tasapainoon suunnittelukauden aikana ja pysyy tasapainossa myös siitä eteenpäin.

Toiminnan ja talouden uudistusohjelma on talousarvioiden 2020 ja 2021  aikaistamista siten, että tavoitteena on saada kaupungin ja kaupunkikonsernin talous tasapainoon. Tämä toteutetaan siten, että vuosikate kattaa kaupungin poistot ja 50 % investoinneista viimeistään vuonna 2021. Tämä merkitsee, että käyttömenojen kattamisen jälkeen tulorahoitusta tulee jäädä käytettäväksi investointeihin n. 20 miljoonaa euroa ja, että kaupungin tulos on ylijäämäinen. Erona aiempiin talousarviokierroksiin on se, että valtuusto päättää kahdeksi vuodeksi sekä määräraha- että investointitasot.

Vuoden 2018 tilinpäätös jää merkittävästi alijäämäiseksi ja myös vuoden 2019 talousarvio on alijäämäinen. Tämä tarkoittaa, että kaupungin taloutta on tasapainotettava menoja vähentämällä ja tuloja lisäämällä n. 50 miljoonaa euroa vuosina 2019 - 2021. Toimenpiteet on käynnistettävä heti, jotta toimenpiteet vaikuttavat taloutta tasapainottavasti jo kuluvalla suunnittelukaudella. Pidemmälle aikavälille jaksotettuna 50 miljoonan tavoite on merkittävästi alimitoitettu.

Rovaniemen kaupunkistrategia 2025 mukaan vuonna 2025 Rovaniemen kaupunkikonsernin talous on tasapainossa ja aktiivisella omistajaohjauksella tuetaan kaupunkistrategian tavoitteiden toteuttamista. Kaupunginvaltuusto vastaa kuntalain (410/2015, 14 §) mukaan kunnan toiminnasta ja taloudesta. Kaupunginhallituksen tulee vastata kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta (39 §). Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen.

Kaupunginhallitus on antanut kaikille toimielimille toimiohjeen ohjelman laatimisesta ja toimenpiteiden esittämisestä. Toimielimiltä on saatu esitykset toimenpiteistä 31.1.2019 mennessä, joiden perusteella kaupunginhallitus on laatinut esityksensä kaupunginvaltuustolle.  Toiminnan ja talouden uudistamisohjelmassa on esitykset kunkin toimielimen alaisen toiminnan rakenteellisista muutoksista, joiden täytäntöönpano toteutetaan toimivaltaisessa toimielimessä kaupunginvaltuuston käsittelyn ja päätöksen jälkeen. Jatkovalmistelussa yksittäisten toimenpiteiden osalta tehdään ennakkovaikutusten arviointia.  

Henkilöstön kanssa noudatettavan yhteistoimintamenettelyn sisältö on riippuvainen kaupunginvaltuuston päätöksen sisällöstä. Jos päätös sisältää suoraan henkilöstön asemaan vaikuttavia tavoitteita kuten esimerkiksi säästötavoitteen henkilöstön lomautuksiin perustuen, tulee kaupunginhallituksen päättää toteutettavasta yhteistoimintamenettelystä. Toiminnan ja talouden uudistamisohjelmassa lomautuksia ei esitetä.

Ohjelman valmistelun yhteydessä on pidetty lukuisia vuorovaikutustilaisuuksia henkilöstölle ja kaupunkilaisille. Lisäksi henkilöstöltä on pyydetty ja saatu ideoita toiminnan ja talouden uudistamiseksi. Saaduista ideoista tehty yhteenveto on liitteenä.

Toiminnan ja talouden uudistamisohjelmassa kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että määrärahat jäädytetään vuosiksi 2019 - 2021 vuoden 2019 tasolle 375 miljoonaan euroon ja kaupungin 25 miljoonan vuosittaista investointitasoa lasketaan 75 %:n tasolle nykyisestä. Investoinneista tehdään tarkempi esitys valtuustolle syksyn talousarviokokoukseen. Valtuusto päättää vuosittain talousarviosta ja mikäli esitettyjä toimenpiteitä ei ole toteutettu, katetaan syntynyt rahoitusvaje veronkorotuksella.

Mikäli kaikki toimielinten esitetyt toimenpiteet tehdään, saavutetaan noin 32 miljoonan säästöt. Merkittävin riski säästöjen toteutumiselle on erikoissairaanhoidon säästötavoitteeksi suunnittelukaudelle laksettu 13 miljoonan euron säästö.Tämä taso ei ole vielä riittävä tasapainottamaan taloutta vuoden 2021 loppuun mennessä, joten rahoitusvaje 18 miljoonaa euroa on katettava  lisätoimenpiteillä ja/tai veronkorotuksilla. Puolen prosenttiyksikön veronkorotus tuottaisi noin 5,5 miljoonaa euroa vuodessa. Kiinteistöveron tarkistus lain sallimalle ylätasolle tuottaisi noin 3 miljoonaa euroa vuodessa. Toimielinten tulee täytäntöönpanna nyt esitetyt toimenpiteet sekä  hakea lisätoimenpiteitä vuosille 2020 ja 2021.

Annettuun käyttötalouden ja investointien määrärahakehykseen pääsemiseksi eri toimielimielinten merkittävimpiä toimenpiteitä ovat:  

Kaupunginhallitus:

Toimielinten lukumäärän vähentäminen ja johtamisjärjestelmän uudistaminen, tilahallinnon uudelleen järjestäminen, kiinteistökehitys ja maa-alueiden jalostaminen, kaupunkikonsernin toimintojen uudelleen järjestäminen ja tehostaminen, palvelujen kilpailuttaminen. Tulevien investointien tarkistaminen esim. kaupungintalo.

Perusturvalautakunta:

Erikoissairaanhoidon ohjauksen uudistaminen, palveluverkon tiivistäminen (mm. terveysasemat, hammashoitolat, neuvolat), määrärahojen supistaminen, palvelusetelitoiminnan laajentaminen, palvelutuotannon kilpailuttaminen, toiminnan tehostaminen.

Koulutuslautakunta:

Varhaiskasvatus- ja koulutuspalvelujen palveluverkon tiivistäminen ja yksiköiden määrän tarkistaminen, henkilöstön käytön tehostaminen, opetuksen määrällinen tarkistaminen, opetustoimintojen yhdistäminen, indeksikorotusten jäädyttäminen ja lukukausi- ja kurssimaksujen tarkistaminen.  

Vapaa-ajan lautakunta:

Palveluverkon (esim. hiihtoladut, luistinkentät, kirjasto-/nuorisopalveluiden toimipisteet) tiivistäminen, asiakasmaksujen korottaminen kaikissa palveluissa sekä vanhan uimahallin korjausinvestoinnista pidättäytyminen.

Kaupunginhallituksen esitykseen sisältyy vapaa-ajan lautakunnan päätöksestä poiketen myös vapaa-ajan palvelujen avustusten tarkistaminen.

Kaupunginhallituksen toimiohjeessa vapaa-ajan lautakunnalle osoitettu investointiosan kehys oli vuodelle 2020  0,4 miljoonaa euroa ja vuodelle 2021 0,4 miljoonaa euroa. Vapaa-ajan lautakunta kokouksessaan 30.1.2019 on esittänyt investointien tasoksi vuodelle 2020 0,5 miljoonaa euroa ja vuodelle 2021 0,5 miljoonaa euroa, mikäli suunniteltujen investointien toteutusaika jatketaan vuoteen 2022.

Tekninen lautakunta:

Taksojen tarkistaminen, avustusten tarkistaminen, määrärahojen tarkistaminen.

Kaupunginhallituksen toimiohjeessa tekniselle lautakunnalle osoitettu investointiosan kehys oli vuodelle 2020 8,2 miljoonaa euroa ja vuodelle 2021 8,7 miljoonaa euroa. Tekninen lautakunta kokouksessaan 30.1.2019 on esittänyt investointien tasoksi vuodelle 2020 13,85 miljoonaa euroa ja vuodelle 2021 13,8 miljoonaa euroa.

Ympäristölautakunta:

Taksojen korottaminen

Tarkastuslautakunta (valtuuston alainen toimielin KL 121 §):

Tarkastuslautakunta tehostaa toimintaansa muiden toimielinten tavoin esimerkiksi lautakunnan vastuulle kuuluvien tarkastustehtävien osalta.

Liikelaitoksen johtokunta:

Henkilöstösäästöt ja eläköityminen, rakennusten ylläpitokulusäästöt, rakennusten ostopalvelusäästöt, organisaatiouudistus, kiinteistökehityksen vaikutukset.

Kaupunginhallituksen toimiohjeessa liikelaitoksen johtokunnalle osoitettu investointiosan kehys oli vuodelle 2020 3,0 miljoonaa euroa ja vuodelle 2021 2,5 miljoonaa euroa. Liikelaitoksen johtokunta kokouksessaan 30.1.2019 on esittänyt investointien tasoksi vuodelle 2020 5,5 miljoonaa euroa ja vuodelle 2021 5 miljoonaa euroa.

Liite 1 ja muu oheismateriaali valmistuu ja julkaistaan torstaina 7.2.2019

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi toiminnan ja talouden uudistamisohjelman vuosille 2019-2021 alla olevien tavoitteiden ja periaatteiden sekä liitteen 1 mukaisesti toteutettuna.

Käyttötalousosa

Määrärahat TA2019 TA2020 TS2021
M€ 374,97 375,56 375,80

Toiminnan ja talouden uudistamisohjelmassa kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että toimielinten käyttötalouden määrärahat jäädytetään vuosiksi 2019 - 2021 vuoden 2019 tasolle 375 miljoonaan euroon. Käyttötaloudesta tehdään tarkempi toimielinkohtainen esitys valtuustolle syksyn talousarviokokoukseen päätetyn toimielinrakenteen mukaisesti. Valtuusto päättää vuosittain talousarviosta ja mikäli esitettyjä toimenpiteitä ei toteuteta esityksen mukaisesti, syntynyt rahoitusvaje katetaan veronkorotuksilla.

Investointiosa

Investoinnit TA2019 TA2020 TS2021
M€ 23,17 17,38 17,38

Toiminnan ja talouden uudistamisohjelmassa kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että kaupungin 25 miljoonan vuosittaista investointitaso lasketaan 75 %:n tasolle nykyisestä. Investoinneista tehdään tarkempi esitys valtuustolle syksyn talousarviokokoukseen. Valtuusto päättää vuosittain talousarviosta ja mikäli esitetyt toimenpiteet eivät toteudu esityksen mukaisesti, syntynyt rahoitusvaje katetaan veronkorotuksella talouden tasapainon varmistamiseksi.

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli asiassa klo 12.20 - 14.00 Riitta Erolaa, Jussi Päkkilää, Antti Määttää, Janne Juotasniemeä, Paula Reposta, Martti Anttilaa ja Antti Lassilaa.

Päivi Alaoja saapui esittelyn aikana klo 12.36.

Kaupunginhallitus piti tauon klo 14.00 - 14.20.

Tauon jälkeen kaupunginhallitus kuuli vielä henkilöstöjohtaja Antti Määttää.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää kaupunginvaltuustolle, että aloitetaan henkilöstön kanssa yhteistoiminnassa menettely, jonka tavoitteena on johtamisjärjestelmän ja henkilöstöorganisaation virtaviivaistaminen. Tavoitteeksi asetetaan henkilöstöorganisaatio, joka koostuu selkeistä johtamiskokonaisuuksista, jotka tukevat työhyvinvointia, kehittää esimiestyötä ja parantaa esimiesosaamista. Hallinnon päällekkäisiä toimintoja pyritään poistamaan ja kaikilta mahdollisilta osin kokoamaan keskitetyiksi konsernipalveluiksi myös peruskaupungin osalta. Samalla tarkistetaan henkilöstöresurssien riittävyys kaupungin eri yksiköissä ja tarpeet ostaa palveluja kaupungin ulkopuolelta. Uudistuksessa huomioidaan tiimityön mahdollisuuksien hyödyntäminen, monipuoliset työtehtävät sekä kaupungin toimintavarmuus silloin kun kyse on kriittisistä toiminnoista joita toteutetaan ilman työtiimiä yksintyönä. Uudistuksen osana uudistetaan myös päätöksenteko-organisaatio, jotta luottamushenkilöorganisaatio tukee kaupungin työntekijäorganisaation toimintaa. Uudistukselle määritellään yhteistoiminnassa vielä erikseen henkilöstövaikutukset, ja asia tuodaan valmisteltuna kaupunginhallituksen päätettäväksi valtuuston kokouksen jälkeen.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää kaupunginvaltuustolle, että toiminnan ja talouden uudistamisohjelmasta tehdään toimeenpanosuunnitelma, josta päätetään valtuuston käsittelyn jälkeen. Valtuustokäsittelyn jälkeen toimenpiteiden osalta päätösten valmistelu ja päätösten tekeminen aloitetaan välittömästi. Päätöksenteon osana arvioidaan kunkin päätöksen vaikutukset (EVA). Puuttuvien säästöjen osalta aloitetaan laajempi arvokeskustelu, jonka tähtäimessä on kaupungin toiminnan ja palveluiden uudelleenorganisointi taloudellisesti kestävällä tavalla.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että liitteen 1 s. 7, 2.1. Yleiset kaupunkitason tavoitteet: poistetaan viimeisen kappaleen viimeinen lause “Valtuusto päättää vuosittain talousarviosta ja mikäli esitettyjä toimenpiteitä ei ole toteutettu, katetaan syntynyt rahoitusvaje veronkorotuksella.”

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että liitteen 1 s. 9, 2.1.3 Veronkorotuksia koskeva tavoite: Muutetaan kolmas lause muotoon “Tämä vastaa noin 0,75 prosenttiyksikön…”. Poistetaan ensimmäisen kappaleen viimeinen lause: “Mikäli säästötavoitteet eivät toteudu arvioidun mukaisesti, tulee toteutumatta jääneiden toimenpiteet kattaa veroja tarkistamalla.”

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että liitteeseen 1 kohtaan 3. Toimenpide-esitykset tehdään seuraavat muutokset (1-9):

1) Muu yhteistoiminta: Lisätään kohta: “Konsulttipalveluiden ja virkamatkojen kustannusten vähentäminen.”

2) Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Redu: Muutetaan kohta “Selvitetään koulutuskuntayhtymän 2. asteen koulutuksen eri toimintavaihtoehdot” muotoon “Edistetään Redun toiminnan kehittämistä sekä yhteistyötä kaupungin koulupalveluiden kanssa.”

3) Toimielin- ja viranhaltijaorganisaatio: Poimitaan kohta “viranhaltijaorganisaation virtaviivaistaminen” omaksi kohdakseen ja muutetaan muotoon: “Kaupungin johtamisjärjestelmä ja esimiestyö virtaviivaistetaan.”

4) Konsernipalvelut: Lisätään kohta Työllisyyspalvelut: Lisätään toimenpide: Uudelleenorganisoidaan työllisyyspalvelut tukemaan myös yli 1000 päivää työttöminä olleiden työllistymistä, ml. TYP-toiminta.

5) Lisätään kohta toimielin- ja viranhaltijaorganisaation kohtaan: Kuntalaisten kuulemiseen ja osallistamiseen tehdään konkreettinen ja toimiva malli.

6) Sivistystoimiala, Vapaa-ajan lautakunta: Poistetaan kohta “Vuokra-, ylläpito- ja toiminta-avustusten tarkistaminen”.

7) Poistetaan kohta “uimahalliratkaisu - Vanhan uimahallin korjausinvestoinnista pidättäytyminen”.

8) Perusturvatoimiala: Lisätään kohta Selvitetään asumispalveluiden valvontaresurssin ja hankintaosaamisen kasvattaminen

9) Liikelaitoksen johtokunta, Ruoka- ja puhtauspalvelut: Lisätään kohta “Selvitetään konsernitason yhteistyö”.

10) Sivistystoimiala, koulupalvelut. Säilytetään yksityisen kodinhoidon tuen kuntalisä.

Sanna Karhu esitti ryhmien yhteisenä esityksenä, että poistetaan kohdasta Henkilöstöpalvelut teksti: "Tyky-setelien arvo lasketaan 180 eurosta 100 euroon vuodessa v. 2019."

Liisa Ansala, Riitta Erola, Kaisa Laitinen, Anja Joensuu, Ville Vitikka, Marja Marjetta, Riikka Heikkilä ja Katja Aikio (Hallintolaki 28 § 1 kohta) poistuivat esteellisinä Tyky-seteliä koskevan kohdan käsittelyn ajaksi. Puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Harri Rapo ja toiseksi pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Kalervo Björkbacka. Pöytäkirjanpitäjänä toimi kaupunginjohtaja.

Kaupunginhallitus päätti tältä osin yksimielisesti Karhun esityksen mukaisesti.

Sanna Karhu esitti Kalervo Björkbackan kannattamana, että  poistetaan kohdasta 3. Toimenpide-esitykset Tekniset palvelut kohta "Yksityisteiden avustukset. Maksuperusteiden tarkistaminen" sekä esitetty säästö yhteensä 2020-21 200.000 euroa.

Kaupunginhallitus hyväkyi puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan asiassa suoritetaan äänestys, jossa ne, jotka ovat kaupunginjohtajan esityksen kannalla vastaavat Jaa, ja ne, jotka ovat Karhun esityksen kannalla vastaavat Ei.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin kolme (3) Jaa -ääntä ja kahdeksn (8) Ei -ääntä.

Puheenjohtaja totesi, että tältä osin Karhun esitys on tullut kaupunginhallituksen päätökseksi. 

Kokoomuksen hallitusryhmä pyysi merkitsemään pöytäkirjaan eriävän mielipiteensä: "Kokoomuksen hallitusryhmä ei hyväksy erityisperusteisten kunnossapitoavustusten 100 000 euroa lisäämistä TTU-suunnitelmaan, koska se ei ole kuntalaisten yhdenvertaisuusperiaatteen mukainen. Juhani Juurupolvi, Päivi Alaoja ja Matti Henttunen"

Muilta osin kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Äänestystulokset

  • Jaa 3 kpl 27%

    Päivi Alaoja, Matti Henttunen, Juhani Juuruspolvi

  • Ei 8 kpl 73%

    Sanna Karhu, Kalervo Björkbacka, Hannu Ovaskainen, Liisa Ansala, Harri Rapo, Terhi Heikkilä, Anja Joensuu, Esko-Juhani Tennilä

Tiedoksi

Esitys kaupunginvaltuustolle

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

Käsitellyt asiat