Jätkänkynttilä silta

Kaupunginhallitus, kokous 11.2.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Sisäisen tarkastuksen raportit 2018

ROIDno-2018-1504

Valmistelija

  • Sirpa Salminen, sisäinen tarkastaja, sirpa.salminen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupungin toiminnan luotettavuuden edellytyksenä on riittävä valvonta. Kuntalaissa säädetään sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä kunnassa ja kuntakonsernissa. Valtuusto päättää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista (KuntaL luku 4 §14). Kuntalain § 39 mukaan hallituksen tulee huolehtia sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä. Kaupungin hallintosääntö määrittelee sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävät (luku 10).

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat kaupungin toteuttamaa omaa valvontaa ja toiminnan itsearviointia. Se on osa kaupungin johtamisjärjestelmää. Valvonnan avulla varmistetaan, että toiminta on lakien, sääntöjen, ohjeiden ja päätösten mukaista, voimavarat ovat tuloksellisessa käytössä, omaisuus on turvattu sekä johdon saama informaatio on oikeaa, tarkoituksenmukaista ja oikea-aikaista. Sisäisestä valvonnasta ohjeistetaan sisäisen valvonnan ohjeessa, talousarvion täytäntöönpano-ohjeessa ja konserniohjeessa. Sisäinen valvonta kattaa peruskaupungin ohella myös konserniyhtiöt.

Sisäinen tarkastus on osa sisäistä valvontaa. Se on riippumatonta ja objektiivista arviointi-, varmistus- ja konsultointitoimintaa. Sisäisen tarkastuksen toiminnan tarkoitus, tehtävät ja vastuut määritellään kaupunginhallituksen hyväksymässä sisäisen tarkastuksen toimintaohjeessa. Sisäinen tarkastaja toimii kaupunginhallituksen hyväksymän riskiperustaisen vuosisuunnitelman ja kaupunginjohtajan erikseen antamien tarkastusmääräysten mukaisesti. Sisäinen tarkastaja raportoi yksittäisistä tarkastuksista kaupunginjohtajalle ja tarkastuskohteen johdolle sekä laatii vuosittain yhteenvedon kaupunginhallitukselle. 

Sisäinen tarkastaja on laatinut yhteevedon vuoden 2018 keskeisimmistä tarkastushavainnoista ja havaintoihin liittyvistä suosituksista toiminnan kehittämiseksi. Rapotissa huomioidaan vuosisuunnitelman toteutuminen ja tarkastuksille asetetut tavoitteet.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Hallitus merkitsee tiedoksi sisäisen tarkastuksen yhteenvedon vuodelta 2018.

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli asiassa sisäinen tarkastaja Sirpa Salmista.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Sisäinen tarkastaja

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

Käsitellyt asiat

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi