Banneri

Kaupunginhallitus, kokous 13.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Asemakaavan muutos ja tonttijako 8. kaupunginosan virkistysalue, Pounikkotie

ROIDno-2018-2161

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ella Joona, kaavasuunnittelija, ella.joona@rovaniemi.fi

Perustelut

Tekninen toimiala esittää asemakaavan muutosta virkistysalueelle, joka sijaitsee 8.kaupunginosassa Pounikkotiellä. Asemakaavatyössä tutkitaan pientalotonttien (2-3 kpl) lisäämistä suunnittelualueelle. Kaavamuutoksen tarkoitus olisi muuttaa asemakaavan virkistysalue vastaamaan yleiskaavaa, jossa suunnittelualue on osoitettu kaavoitettavaksi pientaloasumiselle. Pientaloasuminen tiivistää jo olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta ja samalla lisää tonttitarjontaa kaupungin keskustan läheisyyteen. 

Lisätietoja:
kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 040 578 9283

kaavasuunnittelija Ella Joona
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 050 567 4096

Päätösehdotus

Esittelijä

Martti Anttila, toimialajohtaja, martti.anttila@rovaniemi.fi

Tekninen toimiala päättää käynnistää asemakaavamuutoksen 8. kaupunginosan virkistysalueella. Alueen asemakaavoitus saatetaan vireille sekä valmisteluvaiheen kuulemista varten yleisesti nähtäville. Asemakaavamuutoksen hyväksyy kaupunginvaltuusto. 

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Ella Joona, kaavasuunnittelija, ella.joona@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus kaavasuunnittelija EJ 3.12.2019

8. kaupunginosan virkistysalueen asemakaavan muutos on saatettu vireille pitämällä osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 17.- 30.1.2019. Kuulutus vireilletulosta julkaistiin 16.1.2019 Lapin Kansassa sekä ilmoitettiin kirjeellä osallisille. Asemakaavan muutokseen on ollut mahdollista tutustua kaavoituksessa, palvelupiste Osviitassa sekä kaupungin internet-sivuilla kaavatorilla. Mielipiteitä kuulemisen aikana saapui kaksi ja yksi kuulemisen jälkeen. Mielipiteet käsitellään valmisteluvaiheen kuulemisen jälkeen.

Asemakaavan muutoksesta laadittiin voimassa oleva asemakaavan lisäksi 13.2.2019 päivätty vaihtoehto. Asemakaavan muutoksessa virkistysalueelle muodostui kolmen pientalotontin (AO) asuinkortteli 8257 kerrosluvulla Iu ¾ ja rakennusoikeudella 240 k-m2/tontti. Muutoksessa on huomioitu vireilletulon jälkeen alueen asukkaalta tullut ehdotus kolmen Karinrakanpolun tontin laajentamisesta virkistysalueelle, jolloin kaavamuutos kohdistui myös asuinkortteliin 8163. Asemakaavamuutoksen valmisteluvaiheen kuuleminen järjestettiin 18.3.- 5.4.2019, jossa voimassa oleva asemakaava ja asemakaavan muutosvaihtoehto pidettiin yleisesti nähtävillä palvelupiste Osviitassa ja kaupungin internet-sivuilla. Kuulutus nähtävilläpidosta ilmoitettiin 15.3.2019 Lapin Kansassa sekä kirjeellä osallisille. Valmisteluvaiheen kuulemisen aikana saapui yksi mielipide. Mielipiteisiin on laadittu vuorovaikutuslomake, joka on esityksen liitteenä.

Yhdyskuntatekniikasta saatujen lausuntojen ja mielipiteiden perusteella on katsottu, että hulevesien hallinnan vuoksi suunniteltujen tonttien sekä Karinrakanpolun tonttien väliin on jätettävä vähintään 10 metrin levyinen puistokaistale. Näin ollen Karinrakanpolun tonttien laajennusta ei voi suorittaa nähtävillä olleen vaihtoehdon mukaisesti. Napapiirin energia ja vesi Oy:llä ei ole mahdollisuutta tarjota hulevesijärjestelmää Pounikkotielle, joten katualuetta laajentamalla jää riittävä tilavaraus avo-ojalle. Kaavoitus esittää, että 13.2.2019 päivätty ja 2.12.2019 korjattu asemakaavan muutos hyväksytään jatkokaavoituksen pohjaksi. Tuolloin muutoksella muodostuu kolmen pientalotontin (AO) asuinkortteli 8257. Pientalojen kerrosluku on Iu ¾ ja rakennusoikeus 240 k-m²/tontti. Kaavaehdotusvaiheessa laaditaan myös sitova tonttijako, joka asetetaan kaavan yhteydessä julkisesti nähtäville.

Lisätietoja

kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 040 578 9283

kaavasuunnittelija Ella Joona
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 050 567 4096

Päätösehdotus

Esittelijä

Martti Anttila, toimialajohtaja, martti.anttila@rovaniemi.fi

Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy 8.kaupunginosan virkistysaluetta koskevan asemakaavan muutoksen 13.2.2019 päivätyn ja 2.12.2019 korjatun kaavakartan mukaisesti. Asemakaavan muutos ja tonttijako asetetaan ehdotusvaiheen kuulemista varten julkisesti nähtäville. Asemakaavan muutoksen hyväksyy kaupunginvaltuusto. 

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Ella Joona, kaavasuunnittelija, ella.joona@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää teknisen lautakunnan ehdotuksen mukaisesti, että se hyväksyy 8. kaupunginosan virkistysaluetta koskevan asemakaavan muutoksen 13.2.2019 päivätyn ja 2.12.2019 korjatun kaavakartan mukaisesti. Asemakaavan muutos ja tonttijako asetetaan ehdotusvaiheen kuulemista varten julkisesti nähtäville. Asemakaavan muutoksen hyväksyy kaupunginvaltuusto. 

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kaavoitus

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

Käsitellyt asiat