Jätkänkynttilä silta

Kaupunginhallitus, kokous 13.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Keskusvaalilautakunnan jäsenten ja varajäsenten valinta (lisäpykälä)

ROIDno-2020-11

Valmistelija

  • Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Vaalilain (714/1998) 13 §:n mukaan valtuuston on asetettava kuntaan toimikaudekseen kunnan keskusvaalilautakunta. Kunnan keskusvaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on oltava vähintään viisi. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Sekä jäsenten että varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa kunnassa edellisissä kunnallisvaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä. Jäsen tai varajäsen, joka keskusvaalilautakunnalle toimitetun ehdokashakemuksen mukaan on asetettu puolueen tai valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi, ei voi osallistua keskusvaalilautakunnan työskentelyyn kyseisissä vaaleissa.

Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan samassa vaalitoimituksessa noudattaen kuntalain 20 §:ssä säädettyä menettelyä. Jotta kunnan keskusvaalilautakunnan jäsenet mahdollisuuksien mukaan edustaisivat edellisissä kunnallisvaaleissa esiintyneitä äänestäjäryhmiä, on kustakin äänestäjäryhmästä valittava yksi edustaja, kunnes viisi huomioon otettavaa äänestäjäryhmää on saanut edustuksensa. Vaikka säännös ei sitä edellytä, käytännössä on usein valittu viisi eniten ääniä valtuustoon edellisissä kunnallisvaaleissa saanutta äänestäjäryhmää. Niin kauan, kuin yksikin huomioon otettava äänestäjäryhmä on vailla edustusta, ei keskusvaalilautakunta saa valita muusta ryhmästä kahta edustajaa. Tämä on lainkohdassa tarkoitetun sanonnan “mahdollisuuksien mukaan” merkitys.

Vuoden 2017 kunnallisvaaleissa seuraavat äänestäjäryhmät ovat asettaneet ehdokkaita;

1. Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue r.p.

2. Kansallinen Kokoomus r.p.

3. Suomen Kristillisdemokraatit (KD) r.p.

4. Perussuomalaiset r.p.

5. Suomen Kommunistinen Puolue r.p.

6. Vihreä liitto r.p.

7. Vasemmistoliitto r.p.

8. Suomen Keskusta r.p.

9. Piraattipuolue r.p.

Kunnan keskusvaalilautakunnan on ilmoitettava yhteystietonsa Väestörekisterikeskukselle sen määräämällä tavalla.

Tasa-arvolain mukainen vaatimus täyttyy, kun keskusvaalilautakunnan varsinaisista ja varajäsenistä naisia ja miehiä on vähintään kaksi (2).

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto

  1. vahvistaa toimikaudelle 20.1.2020–31.5.2021 keskusvaalilautakunnan varajäsenten lukumääräksi viisi (5),
  2. valitsee keskusvaalilautakuntaan toimikaudeksi 20.1.2020 - 31.5.2021 viisi (5) varsinaista jäsentä ja viisi (5) varajäsentä asetettuna siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan,
  3. nimeää valituista jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, ja
  4. päättää, että keskusvaalilautakunta ryhtyy hoitamaan tointaan välittömästi.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Esitys kaupunginvaltuustolle

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

Käsitellyt asiat