Jätkänkynttilä silta

Kaupunginhallitus, kokous 13.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 LISÄPYKÄLÄ: Hallintosäännön muuttaminen (lisäpykälä)

ROIDno-2017-22

Valmistelija

  • Ville Vitikka, kaupunginlakimies, ville.vitikka@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto 9.12.2019 § 110 hyväksyi Rovaniemen kaupungin hallintosäännön 1.1.2020. Samassa yhteydessä kaupunginvaltuusto päätti, että 

  • palkkiosääntö valmistellaan uudelleen tammikuuhun 2020 mennessä,
  • helmikuuhun mennessä valmistellaan edustuksellinen yhteistoiminta hallintosääntöön,
  • palveluverkot kohdasta tehdään esitys kaupunginvaltuustolle helmikuun 2020 aikana.

Edellisten lisäksi valtuustoryhmien puheenjohtajat esittävät, että lapsi- ja nuorisoasioiden osalta hallintosääntöä muutetaan siten, että jaoston jäseneksi ja jäsenen henkilökohtaiseksi varajäseneksi voitaisiin valita muukin, kuin sivistyslautakunnan tai perusturvalautakunnan jäsen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että hallintosääntöön hyväksytään seuraavat muutokset:

  1. lisätään hallintosäännön kohtiin 9 § Kaupungin johtoryhmä ja 10 § toimialojen johtoryhmät teksti: "Kaupungin johtoryhmään / toimialojen johtoryhmiin nimetään henkilöstön edustaja."
  2. hallintosäännö § 19 Lapsi- ja nuorisoasioiden jaosto, muutetaan muotoon: "Sivistyslautakunnalla ja perusturvalautakunnalla on yhteinen lapsiperhe- ja nuorisoasioiden jaosto, jossa on 7 jäsentä. Jaoston jäsenet, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitsee kaupunginhallitus, joka päättää myös jaoston toimikaudesta. Jaoston puheenjohtaja on valittava perusturvalautakunnan varsinaisten jäsenten joukosta, ja varapuheenjohtaja sivistyslautakunnan varsinaisten jäsenten joukosta. Jokaisella jaoston jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Varajäsenet valitsee kaupunginhallitus. Lapsiperhe- ja nuorisojaoston tehtävistä määrätään 41 §:ssä. Nuorisovaltuuston edustaja voi osallistua puhe- ja läsnäolo-oikeudella lapsiperhe- ja nuorisoasioiden jaoston kokoukseen."

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Esitys kaupunginvaltuustolle

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

Käsitellyt asiat