Jätkänkynttilä silta

Kaupunginhallitus, kokous 13.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 LISÄPYKÄLÄ: Lapin liiton valtuuston toimikauden jatkuminen (lisäpykälä)

ROIDno-2017-1911

Valmistelija

  • Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Lapin liiton hallitus on lähettänyt kunnille seuraavan kirjeen 12.11.2019:

"Lapin kuntien edustajainkokous, joka oli kutsuttu koolle ma 25.11.2019 klo 13.00 perutaan ja 23.8.2017 valitun maakuntavaltuuston toimikausi jatkuu kuluvan kuntavaalikauden loppuun asti.

Maakuntavaltuuston jäsenet valitaan kuntalain (410/2015) 15 §:ssä määritellylle toimikaudelle 1.6.2017-31.5.2021. Kuntien edustajainkokous on valinnut kokouksessaan 23.8.2017 §:ssä 7 nykyisen maakuntavaltuuston. Päätös on kuitenkin niin muotoiltu, että sillä objektiivisesti arvioiden on rajattu maakuntavaltuuston toimikausi vuosiin 2017-2019. Tilanne on aiheutunut olettamuksesta, jonka mukaan kuntayhtymän valtuuston toimikausi olisi tuolloin luonnosvaiheessa olleiden maakuntalakimuutosten voimaantulon myötä päättynyt vuoden 2019 lopussa.

Maakuntavaltuuston jäsenet valitaan Kuntalain (410/2015) 15 §:ssä määritellylle toimikaudelle 1.6.2017-31.5.2021. Kuntalain 79 §: n säännökset huomioon ottaen maakuntavaltuuston toimikausi jatkuu, kunnes uusi valtuusto on valittu, mikä perussopimuksen mukaisesti tapahtuisi seuraavalla kuntavaalikaudella. Siten toimikausi muuttuisi siitä mitä edustajainkokouksessa on päätökseksi kirjattu. Tästä syystä edustajainkokouksen päätös on maakuntavaltuuston toimikauden määrittelyn osalta perussopimuksen vastainen.

Maakuntahallitus käsittelee asian kokouksessaan 9.12.2019 ja kuntaliiton lausunnon mukaisesti esittää jäsenkuntien kunnanvaltuustoja merkitsemään tiedoksi, että kuntien edustajainkokouksessa 23.8.2017 §:ssä 7 tehty päätös on perussopimuksen vastainen maakuntavaltuustolle määritellyn toimikauden osalta. Lisäksi maakuntahallitus esittää jäsenkuntien kunnanvaltuustoille, että nämä hyväksyvät maakuntavaltuuston toimikauden jatkumisen perussopimuksen mukaisesti kuntavaalikauden loppuun. Lapin liiton perussopimuksen 3. luvun 14 §:n mukaan valtuuston jäsenet ja varajäsenet valitaan jäsenkuntien valtuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi. Mikäli valtuuston jäsen tai varajäsen menettää vaalikelpoisuutensa tai hänellä muusta syystä on peruste erota kesken toimikauden, päättää jäsenen edustama kunta eron myöntämisestä ja uuden jäsenen tai varajäsenen valitsemisesta jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Kunnan valitseman jäsenen tai varajäsenen tulee edustaa samaa ryhmää kuin jäsenen, jolle ero on myönnetty. Pyydän, että kuittaatte sähköpostin saaduksi vastaamalla tähän viestiin. Lapin liiton hallituksen puheenjohtaja Markus Lohen puolesta. Raimo Holster, Hallintojohtaja"

Maakuntahallitus on 9.12.2019 § 108 päättänyt yllä olevan esityksen mukaisesti.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee asian tiedoksi ja hyväksyy maakuntavaltuuston toimikauden jatkumisen perussopimuksen mukaisesti kuntavaalikauden loppuun.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Esitys kaupunginvaltuustolle

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

Käsitellyt asiat