Jätkänkynttilä silta

Kaupunginhallitus, kokous 13.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Marrasjärven ranta-asemakaavan muuttaminen kortteli 6 ja sitä ympäröivälle MT-alueelle

ROIDno-2019-213

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Timo Hätönen, kaavasuunnittelija, timo.hatonen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus kaavasuunnittelija TH 12.2.2019:

Marrasjärvellä tilan 698-405-17-22 Lahtela maanomistajat ovat esittäneet, että kaupunki käynnistäisi ranta-asemakaavan muutoksen omistamalleen maalle. Muutoksen tavoitteena olisi, että voimassa olevassa ranta-asemakaavassa aikoinaan maatilan talouskeskukseksi sekä maatalousalueeksi kaavoitettu alue voitaisiin muuttaa loma-asumiskäyttöön. Alueella ei ole ollut aikoihin toimintaa ja sen rakennukset ovat osittain huonossa kunnossa ja osa sortuneita. Suunnittelualue rajoittuu tilan molemmilta sivuilta loma-asuntoja käsittäviin korttelialueisiin. Muutettavalla alueella on voimassa Rovaniemen maalaiskunnanvaltuuston 23.1.1989 hyväksymä ranta-asemakaava.

Maanomistajat ovat tilanneet kaavan laatimisen konsulttityönä Seitap Oy:ltä ja valtuuttaneet maanmittausteknikko Tapani Honkasen sopimaan käytännön kaavoitusmenettelyistä kaupungin kaavoituksen kanssa. Kaavan laatijalla on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen kaavan laatijan pätevyys. Konsultti on toimittanut kaupungille alustavan osallistumis- ja arviointisuunitelman. Ranta-asemakaavan pohjakartta laaditaan kaavoitusmittausohjeiston mukaisesti ja sen hyväksyy kaupungingeodeetti.

Kaavoitus esittää tekniselle lautakunnalle, että Marrasjärven tilan Lahtela RN:o 698-405-17-22 ranta-alueen kaavan muutttamista ryhdytään tutkimaan.

Lisätietoja:
kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 040 578 9283

kaavasuunnittelija Timo Hätönen
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 0400 451 453

Päätösehdotus

Esittelijä

Martti Anttila, toimialajohtaja, martti.anttila@rovaniemi.fi

Tekninen lautakunta päätää, että tilan 698-405-17-22 Lahtela ranta-asemakaavan muutosta ryhdyttään tutkimaan. Muutos saatetaan vireille sekä valmisteluvaiheen kuulemista varten yleisesti nähtäville. Ranta-asemakaavan muutoksesta peritään vuoden 2016 hinnoitteluperiaatteiden mukaisesti 4000 € sekä kuulutuskustannuksena 250 €/kaavakuulutus. Ranta-asemakaavan muutoksen hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Timo Hätönen, kaavasuunnittelija, timo.hatonen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaavoitus kaavasuunnittelija TH 2.12.2019:

Marrasjärven tilan 698-405-17-22 Lahtela ranta-asemakaavan muutos on saatettu vireille sekä asetettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavapäätös nähtäville 18.4.-2.5.2019. Vireilletulo ilmoitettiin 17.4.2019 Lapin Kansassa sekä kirjeillä lähialueen maanomistajille. Ranta-asemakaavan muutokseen on voinut tutustua nähtävilläolon aikana palvelupiste Osviitassa, kaupungin kaavoituksessa sekä kaupungin internet -sivuilla kaavatorilla. Kuulemisen aikana saapui yksi kirjattu mielipide. Mielipiteeseen laaditaan vastine ja se käsitellään valmisteluvaiheen kuulemisen jälkeen.

Konsultti on laatinut tilan alueelle 9.10.2019 päivätyn ranta-asemakaavan muutosluonnoksen. Kaavaluonnos on pidetty valmisteluvaiheen kuulemista varten yleisesti 17.10.-30.10.2019. Nähtävilläpidosta ilmoitettiin 16.10.2019 Lapin Kansassa sekä kirjeillä lähialueen maanomistajille. Ranta-asemakaavan muutokseen on voinut tutustua nähtävilläolon aikana palvelupiste Osviitassa, kaupungin kaavoituksessa sekä kaupungin internet -sivuilla kaavatorilla. Mielipiteitä kuulemisen aikana ei saapunut.

Ranta-asemakaavan luonnokseen on lisätty teknisenä korjauksena valmisteluvaiheen kuulemisen jälkeen kerroslukua osoittava merkintä. Ranta-asemakaavan luonnoksessa alueelle on muodostettu yksi loma-asuntojen korttelialue RA, jolle sijoittuu kaksi rakennuspaikkaa. Toinen rakennuspaikka käsittää maatilan olevia rakennuksia ja toinen kaavassa oleva on uusi rakentamaton rakennuspaikka. Muu korttelialueen ympärillä oleva alue säilyy käyttötarkoitukseltaan edelleen voimassa olevan ranta-asemakaavan mukaisena maatalousalueena MT.

Lisätietoja:
kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 040 578 9283

kaavasuunnittelija Timo Hätönen
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi
puh. 0400 451 453

Päätösehdotus

Esittelijä

Martti Anttila, toimialajohtaja, martti.anttila@rovaniemi.fi

Tekninen lautakunta päätää esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy alueelle laaditun ranta-asemakaavan muutoksen 28.11.2019 päivätyn kaavakartan mukaisesti. Ranta-asemakaavan muutos saatetaan ehdotusvaiheen kuulemista varten julkisesti nähtäville. Ranta-asemakaavan muutoksesta hakijoilta peritään vuoden 2016 hinnoitteluperiaatteiden mukaisesti 4000 € sekä kuulutuskustannukset 250 €/kaavakuulutus. Ranta-asemakaavan muutoksen hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti toimialajohtajan ehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Timo Hätönen, kaavasuunnittelija, timo.hatonen@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria-Riitta Mällinen, maria-riitta.mallinen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää teknisen lautakunnan ehdotuksen mukaisesti, että se hyväksyy alueelle laaditun ranta-asemakaavan muutoksen 28.11.2019 päivätyn kaavakartan mukaisesti. Ranta-asemakaavan muutos saatetaan ehdotusvaiheen kuulemista varten julkisesti nähtäville. Ranta-asemakaavan muutoksesta hakijoilta peritään vuoden 2016 hinnoitteluperiaatteiden mukaisesti 4000 € sekä kuulutuskustannukset 250 €/kaavakuulutus. Ranta-asemakaavan muutoksen hyväksyy kaupunginvaltuusto.

Päätös

Esko Lotvonen poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 § 1 kohta).

Esittelijänä toimi puheenjohtaja Maria-Riitta Mällinen.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginhallituksen puheenjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kaavoitus

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

Käsitellyt asiat