Jätkänkynttilä silta

Kaupunginhallitus, kokous 13.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Martti Anttilan virkasuhteeseen liittyvät toimenpiteet

ROIDno-2019-2062

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Antti Määttä, henkilöstöjohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi

Perustelut

Lain kunnallisesta viranhaltijasta 37 §:n mukaan “virkasuhde voidaan irtisanoa, kun viranhaltijan tehtävät ovat vähentyneet olennaisesti ja pysyvästi taloudellisista syistä, työnantajan tai asianomaisen yksikön tehtävien uudelleen järjestelyn vuoksi taikka muista niihin verrattavista syistä. Irtisanominen edellyttää lisäksi, ettei viranhaltijaa voida ammattitaitoonsa ja kykyynsä nähden kohtuudella sijoittaa toiseen virkasuhteeseen tai ottaa sellaiseen työsuhteeseen, jonka tehtävät eivät olennaisesti poikkea viranhaltijan tehtävistä, tai kouluttaa uusiin tehtäviin.”

Päätös virkasuhteen irtisanomisesta tai purkamisesta on annettava kirjallisesti tiedoksi viranhaltijalle henkilökohtaisesti. Jollei tämä ole mahdollista, päätös virkasuhteen irtisanomisesta tai purkamisesta saadaan antaa tiedoksi lähettämällä päätös kirjeitse.

Martti Anttila on koulutukseltaan hallintotieteiden maisteri. Hän on työskennellyt työurallaan toimialajohtajana, apulaiskaupunginjohtajana, teknisenä johtajana, vs. kaupunginjohtajana ja apulaiskaupunginsihteerinä.

Anttilan virkasuhde on alkanut 1.1.2005, joten hänen irtisanomisaikansa on kuusi kuukautta. Irtisanomisen vaihtoehtona Anttilalle voidaan tarjota liitteenä olevassa perustelumuistiossa esitetyillä perusteilla toistaiseksi voimassa olevaa tilapalvelukeskuksen johtajan virkaa 1.1.2020 alkaen.

Päätösehdotus

Esittelijä

Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus toteaa, että Martti Anttilan nykyinen virka teknisten ja ympäristöpalvelujen toimialan toimialajohtajana lakkaa 31.12.2019 lukien viran lakkauttamisen perusteella. Koska Anttilalle tarjolla olevat tehtävät vähentyvät olennaisesti ja pysyvästi toiminnan ja tehtävien uudelleenorganisoinnista johtuen viranhaltijalain 37 §:n tarkoittamalla tavalla, Rovaniemen kaupunki on selvittänyt irtisanomisen vaihtoehtona muun avoimen viran tarjoamismahdollisuudet. Viranhaltijalain 37 §:ssä säädetyn mukaisesti Anttilalle voidaan tarjota liitteenä olevassa perustelumuistiossa esitetyillä perusteilla toistaiseksi voimassa olevaa tilapalvelukeskuksen johtajan virkaa 1.1.2020 alkaen. Anttilan tulee ilmoittaa viran vastaanottamisesta kirjallisesti viimeistään 20.12.2019. Päätös pannaan täytäntöön mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Päätös

Kaisu Huhtalo poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 § 7 kohta).

Kaupunginhallitus kuuli asiassa henkilöstöjohtaja Antti Määttää.

Kaupunginjohtajan muutettu päätösesitys:

Kaupunginhallitus toteaa, että Martti Anttilan nykyinen virka teknisten ja ympäristöpalvelujen toimialan toimialajohtajana lakkaa 31.12.2019 lukien viran lakkauttamisen perusteella. Koska Anttilalle tarjolla olevat tehtävät vähentyvät olennaisesti ja pysyvästi toiminnan ja tehtävien uudelleenorganisoinnista johtuen viranhaltijalain 37 §:n tarkoittamalla tavalla, Rovaniemen kaupunki on selvittänyt irtisanomisen vaihtoehtona muun avoimen viran tarjoamismahdollisuudet. Viranhaltijalain 37 §:ssä säädetyn mukaisesti Anttilalle voidaan tarjota liitteenä olevassa perustelumuistiossa esitetyillä perusteilla toistaiseksi voimassa olevaa tilapalvelupäällikön virkaa 1.1.2020 alkaen. Anttilan tulee ilmoittaa viran vastaanottamisesta kirjallisesti viimeistään 20.12.2019. Päätös pannaan täytäntöön mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan muutetun päätösesityksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Antti Määttä, henkilöstöjohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus päätti 16.12.2019 § 510 tarjota Martti Anttilalle lain kunnallisesta viranhaltijasta 37 §:n mukaisesti tilapalvelupäällikön virkaa. Anttila on ilmoittanut, että hän ei ota virkaa vastaan, ja että hän jää eläkkeelle 1.7.2020 alkaen. Kaupunginjohtaja, henkilöstöjohtaja ja Martti Anttila ovat keskustelleet mahdollisuudesta, että Anttila jäisi 25.2.2020 alkaen vuosilomalle, ja perehdyttäisi tätä ennen elinvoimapalvelujen toimialan toimialajohtaja Jukka Kujalaa teknisiä ja ympäristöpalveluita sekä maankäyttöä koskeviin tehtäviinsä. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi, että Martti Anttilan virkasuhde kaupunkiin päättyy hänen jäädessään eläkkeelle 1.7.2020.

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli asiassa henkilöstöjohtaja Antti Määttää.

Sanna Karhu esitti ryhmien puheenjohtajien kannattamana, että lisäksi Martti Anttila laatii suunnitelman tilapalveluiden ja kiinteistöhuollon tulevaisuuteen liittyen TTU-ohjelman mukaisesti.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti. Lisäksi kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Karhun esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Martti Anttila

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

Käsitellyt asiat