Jätkänkynttilä silta

Kaupunginhallitus, kokous 13.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Rovaniemen kasvuohjelman raportointi vuodelta 2019

ROIDno-2018-711

Valmistelija

  • Tuula Rintala-Gardin, kansainvälisten asioiden päällikkö, tuula.rintala-gardin@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupungin kasvuohjelma hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 31.10.2018 (§ 410). Kasvuohjelmaan on kirjattu, että ohjelman etenemisestä, seurannasta ja päivittämisestä vastaa strateginen hallinto/elinvoimayksikkö. Kasvuohjelman toteutuksesta raportoidaan vuosittain kaupunginhallitukselle.  Rovaniemen kaupungin konsernijaosto hyväksyi 12.12.2019 ( §64) pidetyssä kokouksessaan kasvuohjelman raportin vuodelta 2019 esitettäväksi kaupunginhallitukselle.

Rovaniemen kasvuohjelma 2019-2020 ja kasvuohjelman raportti vuodelta 2019 ovat liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan Rovaniemen kasvuohjelman raportoinnin vuodelta 2019.

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli asiassa erityisasiantuntija Sanna Mäensivua.

Sanna Karhu esitti ryhmien puheenjohtajien kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Karhun esityksen mukaisesti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Tiedoksi

Kansainvälisten asioiden päällikkö

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

Käsitellyt asiat