Jätkänkynttilä silta

Kaupunginhallitus, kokous 13.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Tilapalvelupäällikön virkaan ja Pekka Latvalan virkasuhteeseen liittyvät toimenpiteet

ROIDno-2019-2062

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Antti Määttä, henkilöstöjohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto päätti 11.11.2019 hyväksyä organisaatiouudistuksen toteuttamisen 1.1.2020 alkaen. Uudistuksen tavoitteena on muun muassa johtamisjärjestelmän ja organisaation virtaviivaistaminen sekä selkeiden johtamiskokonaisuuksien muodostaminen.  Organisaatiouudistus- ja talouden tasapainottamissuunnitelmia on käsitelty 5.8.-16.9.2019 käydyissä kuntien yhteistoimintalain 7 §:n mukaisissa yhteistoimintaneuvotteluissa. Organisaatiouudistussuunnitelmaan liittyy tilaliikelaitoksen uudelleenorganisoiminen tilapalvelukeskukseksi. Tässä yhteydessä tilaliikelaitoksen johtajan virkaan sisältyvät tehtävät muuttuvat niin olennaisesti, että virka tulee lakkauttaa.

Hallintosäännön 41 §:n mukaan “Valtuusto päättää kaupunginjohtajan viran perustamisesta ja lakkauttamisesta. Kaupunginhallitus päättää muiden kaupunginhallituksen alaisten virkojen sekä toimialajohtajan viran perustamisesta ja lakkauttamisesta, ellei tässä hallintosäännössä toisin määrätä. Lautakunnan / johtokunnan alaisen toimialan osalta viran perustamisesta ja lakkauttamisesta päättää lautakunta.”

Lain kunnallisesta viranhaltijasta 43 §:n 2 ja 3 momenttien mukaan “Jos työnantaja on työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain mukaan velvollinen neuvottelemaan taloudellisella tai tuotannollisella perusteella tapahtuvan irtisanomisen perusteesta työntekijöiden tai heidän edustajiensa kanssa, työnantajalla ei ole 1 momentissa tarkoitettua vastaavaa velvollisuutta. (13.4.2007/450)

Edellä todetun perusteella kaupunginhallitus on toimivaltainen päättämään tilaliikelaitoksen johtajan viran lakkauttamisesta. Työnantajalla ei ole viran lakkauttamisen osalta velvollisuutta viranhaltijan kuulemiseen, koska tilaliikelaitoksen uudelleenorganisointia ja kolmen henkilötyövuoden vähentämistä johto-, hallinto-, esimies- ja tukipalvelutehtävistä on käsitelty yhteistoimintaneuvotteluissa. Tilaliikelaitoksen johtajan virkasuhteen irtisanomisen sekä työnantajan asiaan liittyvien velvoitteiden täyttämisen osalta tehdään erillinen päätös.

Päätösehdotus

Esittelijä

Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää lakkauttaa tilaliikelaitoksen johtajan viran (vakanssi 44900001) 1.1.2020 alkaen perustuen kaupunginvaltuuston 11.11.2019 hyväksymiin vuoden 2020 talousarvioon ja organisaatiouudistukseen. Päätös pannaan täytäntöön mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Päätös

Maarit Simoska poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 § 5 kohta).

Kaupunginhallitus kuuli asiassa henkilöstöjohtaja Antti Määttää.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Esteellisyys

Maarit Simoska

Valmistelija

Antti Määttä, henkilöstöjohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi

Perustelut

Lain kunnallisesta viranhaltijasta 37 §:n mukaan “virkasuhde voidaan irtisanoa, kun viranhaltijan tehtävät ovat vähentyneet olennaisesti ja pysyvästi taloudellisista syistä, työnantajan tai asianomaisen yksikön tehtävien uudelleen järjestelyn vuoksi taikka muista niihin verrattavista syistä. Irtisanominen edellyttää lisäksi, ettei viranhaltijaa voida ammattitaitoonsa ja kykyynsä nähden kohtuudella sijoittaa toiseen virkasuhteeseen tai ottaa sellaiseen työsuhteeseen, jonka tehtävät eivät olennaisesti poikkea viranhaltijan tehtävistä, tai kouluttaa uusiin tehtäviin.”

Päätös virkasuhteen irtisanomisesta tai purkamisesta on annettava kirjallisesti tiedoksi viranhaltijalle henkilökohtaisesti. Jollei tämä ole mahdollista, päätös virkasuhteen irtisanomisesta tai purkamisesta saadaan antaa tiedoksi lähettämällä päätös kirjeitse.

Pekka Latvala on koulutukseltaan diplomi-insinööri. Latvala on toiminut työurallaan tilaliikelaitoksen johtajan tehtävän lisäksi teknisenä johtajana, kunnaninsinöörinä, toimitusjohtajana, kehityspäällikkönä ja projektipäällikkönä.

Rovaniemen kaupungin avoinna olevista tehtävistä Latvalalle voidaan tarjota liitteenä olevassa perustelumuistiossa esitetyillä perusteilla toistaiseksi voimassa olevaa tilapalvelukeskuksen tilapalvelupäällikön virkaa. Koska Pekka Latvalan virkasuhde kaupunkiin on alkanut 27.2.2012, hänen irtisanomisaikansa on neljä kuukautta.

Päätösehdotus

Esittelijä

Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus toteaa, että Pekka Latvalan nykyinen virka tilaliikelaitoksen johtajana lakkaa 31.12.2019 lukien viran lakkauttamisen perusteella. Koska Latvalalle tarjolla olevat tehtävät vähentyvät olennaisesti ja pysyvästi toiminnan ja tehtävien uudelleenorganisoinnista johtuen viranhaltijalain 37 §:n tarkoittamalla tavalla, Rovaniemen kaupunki on selvittänyt irtisanomisen vaihtoehtona muun avoimen viran tarjoamismahdollisuudet. Viranhaltijalain 37 §:ssä säädetyn mukaisesti Latvalalle voidaan tarjota liitteenä olevassa perustelumuistiossa esitetyillä perusteilla toistaiseksi voimassa olevaa tilapalvelupäällikön virkaa 1.1.2020 alkaen. Latvalan tulee ilmoittaa viran vastaanottamisesta kirjallisesti viimeistään 20.12.2019. Päätös pannaan täytäntöön mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli asiassa henkilöstöjohtaja Antti Määttää.

Maarit Simoska poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Halintolaki 28 § 5 kohta).

Kaupunginjohtajan muutettu päätösesitys:

Kaupunginhallitus päättää irtisanoa Pekka Latvalan virkasuhteen tilaliikelaitoksen johtajan viran lakkauttamisen perusteella ja koska viranhaltijalle tarjolla olevat tehtävät vähentyvät olennaisesti ja pysyvästi toiminnan ja tehtävien uudelleenorganisoinnista johtuen lain kunnallisesta viranhaltijasta 37 §:n mukaisesti. Viranhoitovelvoite tilaliikelaitoksen johtajan virkaan päättyy viran lakatessa 1.1.2020 alkaen. Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunginjohtaja selvittää edellytykset siirtää Pekka Latvala lain kunnallisesta viranhaltijasta 37 §:n perusteella toiseen virka- tai työsuhteeseen tai kouluttaa hänet uusiin tehtäviin irtisanomisen vaihtoehtona  ja päättää tarvittaessa asiasta toimivaltansa puitteissa. Kaupunginhallituksen päätös pannaan täytäntöön mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan muutetun päätösesityksen mukaisesti.

Valmistelija

Antti Määttä, henkilöstöjohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto päätti 11.11.2019 organisaatiouudistuksesta, johon perusten tilaliikelaitos organisoitaisiin kaupunginhallituksen alaisuuteen tilapalvelukeskuksen muodossa. Tilapalvelukeskuksen toiminnan, talouden ja henkilöstön johtamisen järjestämiseksi on tarpeen perustaa tilapalvelukeskuksen johtajan virka 1.1.2020 alkaen. 

Tilapalvelukeskuksen johtajan keskeisimpinä tehtävinä olisi

  • Tilapalvelukeskuksen toiminnan, henkilöstön ja palvelutuotannon johtaminen.

  • Suorien alaisten lähiesimiehenä toimiminen.

Tehtävän vaativuuden perusteella määritelty tehtäväkohtainen palkka virkaan on 6897,30 euroa kuukaudessa.

Viran kelpoisuusehdoksi on valmistelussa määritelty ylempi korkeakoulututkinto,

käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus sekä suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito.

Päätösehdotus

Esittelijä

Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää perustaa tilapalvelukeskuksen johtajan viran 1.1.2020 alkaen. Viran tehtäväkohtainen palkka on 6897,30 euroa/kk ja kelpoisuusehto ylempi korkeakoulututkinto, käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus sekä suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito. Päätös pannaan täytäntöön mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli asiassa henkilöstöjohtaja Antti Määttää.

Anja Joensuu esitti Harri Rapon ja Kalervo Björkbackan kannattamana, että kaupunginhallitus päättää perustaa tilapalvelupäällikön viran 1.1.2020 alkaen ja muutoin kaupunginhallitus päättää kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Joensuun esityksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Antti Määttä, henkilöstöjohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 16.12.2019 § 505 perustaa tilapalvelupäällikön viran. Virka on avoimena, koska Martti Anttila ei ottanut sitä vastaan.

Tilaliikelaitoksen johtajan viran lakkauttamisen perusteella irtisanottu Pekka Latvala on ilmoittanut kaupunginjohtajan ja henkilöstöjohtajan kanssa käymässään keskustelussa olevansa halukas ottamaan tilapalvelupäällikön viran vastaan siten muutettuna, että tehtävänkuva ja tehtäväkohtainen palkka vastaisivat soveltuvin osin tilaliikelaitoksen johtajan lakkautettua virkaa liitteenä olevan tehtävänkuvauksen mukaisesti. Kaupunginhallituksen tilapalvelupäällikön virkaan 16.12.2019 päättämä tehtäväkohtainen palkka on 6897,30 euroa ja tilaliikelaitoksen johtajan tehtäväkohtainen palkka oli 4908,60 euroa.

Lain kunnallisesta viranhaltijasta 37 §:n mukaan “Irtisanominen edellyttää lisäksi, ettei viranhaltijaa voida ammattitaitoonsa ja kykyynsä nähden kohtuudella sijoittaa toiseen virkasuhteeseen tai ottaa sellaiseen työsuhteeseen, jonka tehtävät eivät olennaisesti poikkea viranhaltijan tehtävistä, tai kouluttaa uusiin tehtäviin.” Avoimista viroista tilapalvelupäällikön viran voidaan katsoa olevan lähimpänä Pekka Latvalan aiempaa virkasuhdetta.

Kaupunginjohtaja on määrännyt viranhaltijapäätöksellään 2.1.2020 § 2 Pekka Latvalan tilapalvelupäällikön avoimen viran hoitajaksi edellä todettua vastaavilla ehdoilla (tehtäväkohtainen palkka 4908,60 euroa) siihen saakka, että kaupunginhallitus on päättänyt viran täyttämisestä, kuitenkin enintään 29.2.2020 saakka.

Kaupunginjohtaja on ottanut kaupunginhallituksen käsiteltäväksi ympäristöpäällikön 11.12.2019 § 26 tekemän päätöksen valvontainsinöörin määräaikaisen viran täyttämisestä sen varmistamiseksi, että kaupunki voi toteuttaa lain kunnallisesta viranhaltijasta 37 §:n mukaisen uudelleensijoittamisvelvollisuutensa. Koska Latvala esitetään sijoitettavaksi tilapalvelupäällikön virkaan, ympäristöpäällikön päätös 11.12.2019 § 26 voidaan pysyttää voimassa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää

1) muuttaa viran tehtävänkuvausta liitteenä olevan tehtävänkuvauksen mukaisesti ja päättää viran tehtäväkohtaiseksi palkaksi 4908,60 euroa,

2) siirtää Pekka Latvalan lain kunnallisesta viranhaltijasta 37 §:n perusteella suostumuksensa mukaisesti toistaiseksi voimassa olevaan tilapalvelupäällikön virkaan 14.1.2020 alkaen ja

3) pysyttää voimassa ympäristöpäällikön 11.12.2019 § 26 tekemän päätöksen valvontainsinöörin määräaikaisen viran täyttämisestä.

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli asiassa henkilöstöjohtaja Antti Määttää.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Pekka Latvala

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksioantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunginhallitus
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Käsitellyt asiat