Jätkänkynttilä silta

Kaupunginhallitus, kokous 13.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Toimialojen jakaantuminen palvelualueisiin

ROIDno-2019-2062

Valmistelija

 • Antti Määttä, henkilöstöjohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi

Perustelut

Hallintosäännön 24 §:n mukaan säännön 23 §:ssä määritellyt toimialat voivat palveluiden tuottamiseksi jakaantua tarkoitustaan vastaaviin palvelualueisiin, jotka voivat edelleen jakaantua tarkoitustaan vastaaviin yksiköihin. Toimialan palvelualuejaosta päättää toimialaa johtava lautakunta, joka päättää yksityiskohtaisemmin palvelualuetasoista, palvelualueiden määrästä, jaosta ja nimityksistä. Palvelualueen yksikköjaosta ja palveluiden yksityiskohtaisemmasta organisoitumisesta päättää toimialajohtaja.

Hallintosäännön 23 §:ssä määritelty hallinto- ja tukipalvelut - toimintayksikkö voi edelleen jakaantua tarkoitustaan vastaaviin yksiköihin. Yksikköjaosta ja palveluiden yksityiskohtaisemmasta organisoitumisesta päättää kaupunginjohtaja. 

Hallintosäännön 27 §:n mukaan säänön 24 §:n mukaisesti muodostuville palvelualueille on määrättävä palvelualuepäällikkö, joka toimialajohtajan johdon ja valvonnan alaisuudessa johtaa ja kehittää palvelualueensa toimintaa. Palvelualuepäällikön valitsee lautakunta. Palvelualuepäällikkö toimii palvelualueella työnantajan edustajana. Palvelualuepäällikkö määrää yksikön esimiehen sijaisen, joka hoitaa yksikön esimiehen tehtäviä tämän ollessa poissa tai esteellinen.

Hallintosäännön 24 §:n mukaisesti muodostuville palvelualueen yksiköille on määrättävä esimies, joka johtaa yksikkönsä toimintaa sekä vastaa yksikön toiminnan kehittämisestä. Toimialan palvelualueella olevan yksikön esimiehen valitsee toimialajohtaja tai määräämänsä. Hallinto- ja tukipalveluissa yksikön esimiehen valitsee kaupunginjohtaja. Yksikön esimies toimii työnantajan edustajana johdossaan olevassa yksikössä.

Kaupunginvaltuusto päätti 9.12.2019 § 110, että organisaatiouudistuksen seuraavassa vaiheessa kaupunginhallitus tekee toimielinten osalta hallintosäännön § 24 mukaisen jaon palvelualueisiin lautakuntien esityksestä vuoden 2020 aikana.

Lautakuntien jäsenet ja varajäsenet valitaan kaupunginvaltuuston 20.1.2020 kokouksessa. Häiriöttömän toiminnan varmistamiseksi kaupunginhallituksen on syytä tehdä toimialojen palvelualuejaosta ja palvelualuepäälliköistä ensimmäinen päätös mahdollisimman pian.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää, että palvelualueet 1.1.2020 muodostetaan soveltuvin osin noudattaen vuonna 2019 voimassa ollutta toimialojen palvelualuejakoa ja vahvistaa, että toimialojen palvelualueet ja palvelualueiden päälliköt ovat seuraavat:

Elinvoimapalvelut toimiala:

 • Tekniset palvelut (palvelualuepäällikkö Olli Peuraniemi)
 • Ympäristönvalvonta (palvelualuepäällikkö Erkki Lehtoniemi)
 • Elinvoimapalvelut (palvelualuepäällikkö Jukka Kujala)

Sivistys- ja hyvinvointipalvelut toimiala:

 • Varhaiskasvatuspalvelut (palvelualuepäällikkö Tarja Kuoksa)
 • Koulutuspalvelut (palvelualuepäällikkö Kai Väistö) 
 • Vapaa-ajan palvelut (palvelualuepäällikkö Merja Tervo)
 • Lapsiperheiden palvelut (palvelualuepäällikkö Mirja Kangas)
 • Aikuisten ja työikäisten palvelut, (palvelualuepäällikön virka on avoimena) 
 • Ikäihmisten palvelut (palvelualuepäällikkö Johanna Lohtander)
 • Terveydenhuollon palvelut (palvelualuepäällikkö Kaisa Kuusela)

Tämä päätös on voimassa 1.1.2020 alkaen kunnes kaupunginhallitus päättää palvelualuejaosta lautakuntien esityksestä vuoden 2020 aikana.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Toimialajohtajat, ao. henkilöt

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksioantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunginhallitus
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Käsitellyt asiat