Jätkänkynttilä silta

Kaupunginhallitus, kokous 13.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Toimielinten toimikauden muuttaminen orgnisaatiouudistuksesta johtuen

ROIDno-2019-2062

Valmistelija

 • Ville Vitikka, kaupunginlakimies, ville.vitikka@rovaniemi.fi
 • Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto päätti Rovaniemen kaupungin organisaatiouudistuksesta 11.11.2019 § 100 sekä hyväksyi kaupungille uuden hallintosäännön kokouksessaan 9.12.2019 § 110. Hallintosääntö on astunut voimaan 1.1.2020 alkaen.

Kuntalain 30 §:n mukaan kunnassa on oltava valtuuston lisäksi kunnanhallitus ja tarkastuslautakunta, joiden lisäksi valtuusto voi asettaa mm. kunnanhallituksen alaisena toimivia lautakuntia ja jaostoja mm. kunnanhallitukseen ja lautakuntiin. Kuntalain 32 §:n mukaan toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta lyhyempi, tai ellei toisin ole kuntalaissa säädetty. Käytännössä tämä tarkoittaa, että valtuusto voi vapaasti päättää toimielinten toimikauden pituudesta. 

Kuntalain 34 §:ssä säädetään luottamushenkilöiden erottamisesta kesken toimikauden. Yksittäistä luottamushenkilöä ei voida erottaa kuin rikoksen perusteella. Toimielin kokonaisuudessaan (tai erikseen sen puheenjohtajisto) voidaan erottaa vain epäluottamuksen perusteella. Erottamattomuuden vastapainona luottamustoimi on määräaikainen. Luottamushenkilö valitaan tehtäväänsä edellä mainitulla tavalla asianomaisen toimielimen toimikaudeksi.

Kuntalain 70 §:ssä säädetään suostumuksesta luottamustoimeen ottamisesta sekä erosta luottamustoimesta. Luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut ottamaan toimen vastaan. Luottamushenkilön tai henkilön, joka on ehdolla muuhun luottamustoimeen kuin valtuutetuksi, on valtuuston tai asianomaisen toimielimen pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen vaalikelpoisuutensa arvioinnissa. Luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Valtuusto myöntää eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle.

Kuntalain 79 §:ssä säädetään luottamustoimen hoitamisesta. Luottamushenkilö pysyy toimessaan sen ajan, joksi hänet on valittu, ja sen jälkeenkin siihen saakka, kunnes toimeen on valittu toinen. Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto: 

 • päättää, että organisaatiouudistuksen myötä lakkaavien toimielinten eli teknisen lautakunnan, koulutuslautakunnan, vapaa-ajan lautakunnan, liikelaitoksen johtokunnan sekä aluelautakuntien toimikaudet päättyvät 20.1.2020;
 • toteaa, että 1.1.2020 voimaan astuneen hallintosäännön mukaan uusia toimielimiä ovat elinvoimalautakunta ja sivistyslautakunta, joiden toimikaudet alkavat 20.1.2020, ja joihin valtuuston tulee erikseen valita jäsenet ja varajäsenet. Elinvoimalautakunnan ja sivistyslautakunnan jäseniä ja varajäseniä valittaessa on kuntalaissa säädettyjen vaatimusten lisäksi otettava huomioon tasa-arvolain säännökset;
 • toteaa, että kaupunginhallituksen, keskusvaalilautakunnan, tarkastuslautakunnan, ympäristölautakunnan ja perusturvalautakunnan toimikaudet jatkuvat keskeytyksettä nykyisellä kokoonpanolla.
 • päättää, että  uuden organisaation mukaiset määrärahamuutokset tehdään seuraavasti:
  • Aluelautakuntien määrärahat siirretään sivistyslautakunnalle lukuun ottamatta alueellisten palveluiden (hallintopalvelut) ja käyttösuunnitelmien (kehittämis- ja perustoiminta) määrärahoja, jotka siirretään elinvoimalautakunnalle.
  • Teknisen lautakunnan määrärahat siirtyvät kokonaisuudessaan elinvoimalautakunnalle.
  • Vapaa-ajan lautakunnan määrärahat siirtyvät kokonaisuudessaan sivistyslautakunnalle.
  • Kaupunginhallituksen työllisyyden, elinkeinojen ja kansainvälisen toiminnan sekä elinkeinojen kehittämisen määrärahat siirtyvät elinvoimalautakunnalle.
  • Muutettu talousarvio 2020 käsitellään kaupunginhallituksessa viimeistään 25.5. ja kaupunginvaltuustossa viimeistään 15.6.

Päätös

Sanna Karhu esitti Juhani Juuruspolven ja Kalervo Björkbackan kannattamana, että kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että organisaatiouudistuksen ollessa kokonaisuudistus, valtuusto

 • päättää, että kaikkien nykyisten toimielinten toimikausi päättyy 20.1.2020,
 • valitsee kaikki toimielimet uudelleen,
 • päättää, että uusien toimielinten toimikausi on 20.1.2020 - 31.5.2021, sekä
 • päättää, että  uuden organisaation mukaiset määrärahamuutokset tehdään seuraavasti:
  • Aluelautakuntien määrärahat siirretään sivistyslautakunnalle lukuun ottamatta alueellisten palveluiden (hallintopalvelut) ja käyttösuunnitelmien (kehittämis- ja perustoiminta) määrärahoja, jotka siirretään elinvoimalautakunnalle.
  • Teknisen lautakunnan määrärahat siirtyvät kokonaisuudessaan elinvoimalautakunnalle.
  • Vapaa-ajan lautakunnan määrärahat siirtyvät  sivistyslautakunnalle sekä lapsi- ja nuorisoasian jaostolle toimivaltajaon mukaisesti.
  • Kaupunginhallituksen työllisyyden, elinkeinojen ja kansainvälisen toiminnan sekä elinkeinojen kehittämisen määrärahat siirtyvät elinvoimalautakunnalle.
  • Muutettu talousarvio 2020 käsitellään kaupunginhallituksessa viimeistään 25.5. ja kaupunginvaltuustossa viimeistään 15.6.2020

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Sanna Karhun esityksen mukaisesti.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että kaupunginhallituksen 13.1.2020  työjärjestystä muutetaan niin, että kaupunginhallituksen esityslistalle lisätään valtuuston vaalilautakunnan, keskusvaalilautakunnan, valtuuston puheenjohtajien, kaupunginhallituksen, tarkastuslautakunnan, ympäristölautakunnan ja perusturvalautakunnan jäsenten ja varajäsenten valinta.

Tiedoksi

Esitys kaupunginvaltuustolle

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

Käsitellyt asiat