Jätkänkynttilä silta

Kaupunginhallitus, kokous 13.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta (lisäpykälä)

ROIDno-2020-8

Valmistelija

  • Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kuntalain 18 §:n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta.

Hallintosäännön 6 §:n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien tomikausi on kaksi (2) vuotta.

Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa. Vaali voi olla myös yksimielinen tai tapahtua enemmistövaalitapaa taikka suhteellista vaalitapaa noudattaen.

Ellei kaikista valittavista päästä yksimielisyyteen, on puheenjohtaja valittava enemmistövaalitapaa käyttäen kuntalain 105 §:n 1 ja 4 momentin määräämässä järjestyksessä ja toisaalta hallintosäännön määräyksiä noudattaen. Jokainen vaaliin oikeutettu valtuutettu voi tällöin äänestää puheenjohtajien lukumäärää vastaavaa määrää ehdokkaita. Vaali on vaadittaessa toimitettava suljetuin lipuin. Puheenjohtajaksi tulee eniten ääniä saanut, 1. varapuheenjohtajaksi seuraavaksi eniten ääniä saanut ja 2. varapuheenjohtajaksi tämän jälkeen eniten ääniä saanut ehdokas jne.

Jos puheenjohtajia valittaessa kuntalain 105 §:n 2 momentissa edellytetty määrä jäsenistä vaatii suhteellista vaalitapaa, on se toimitettava suljetuin lipuin kuntalain 105 §:n 2 ja 3 momentin ja toisaalta hallintosäännön määräyksiä noudattaen. Ennen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaalia on päätettävä varapuheenjohtajien lukumäärästä, joka päätös on pantava heti täytäntöön.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto

  • päättää valtuuston varapuheenjohtajien määrästä ja toteaa, että tämä päätös pannaan täytäntöön heti,
  • suorittaa toimikaudeksi 20.1.2020 - 31.5.2021 valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaalin.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Esitys kaupunginvaltuustolle

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

Käsitellyt asiat