Jätkänkynttilä silta

Kaupunginhallitus, kokous 13.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Valtuuston vaalilautakunnan valinta (lisäpykälä)

ROIDno-2020-4

Valmistelija

  • Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Hallintosäännön 124 §:n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan. Lautakunnassa on viisi (5) jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Lautakunnan sihteerinä toimii valtuuston pöytäkirjanpitäjä, jollei valtuusto toisin päätä.

Tasa-arvolain mukaan viisijäseniseen lautakuntaan tulee valita sekä varsinaisiksi että varajäseniksi vähintään kaksi (2) naista ja miestä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että

  • valtuusto valitsee keskuudestaan hallintosäännön 124 §:n tarkoittamaan vaalilautakuntaan toimikaudeksi 20.1.2020 - 31.5.2021 viisi (5) jäsentä ja kullekin heistä henkilökohtaisen varajäsenen,
  • valtuusto nimeää valituista jäsenistä yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi, ja että
  • vaalilautakuntaan valitut ryhtyvät hoitamaan tointaan välittömästi.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Esitys kaupunginvaltuustolle 

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

Käsitellyt asiat