Jätkänkynttilä silta

Kaupunginhallitus, kokous 14.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Eroaminen Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän yhtymävaltuuston jäsenyydestä / Juntunen

ROIDno-2017-2271

Valmistelija

  • Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kalle Juntunen pyytää 28.11.2018 lähettämällään sähköpostilla eroa Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän yhtymävaltuustosta 1.2.2019 alkaen paikkakunnalta muuton vuoksi.

Kaupunginvaltuusto on 12.6.2017 § 82 valinnut Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän yhtymävaltuustoon toimikaudeksi 1.6.2017 - 31.5.2021 seuraavat henkilöt:

Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen Puolue
j Vesa Haapala Jarmo Vuolli Keskusta
j Anitta Ylitörmänen Helena Lääkkö Keskusta
j Raija Mommo Tanja Martimo Keskusta
j Kalle Juntunen Pasi Tarvainen Vas.
j Hannele Simonen Aira Peiponen Kokoomus
j Risto Airaksinen Jorma Koskela Kokoomus
j Minna Muukkonen Anna-Emilia Lehtinen SDP

Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän perussopimuksen 6 §:n mukaan jäsenkuntien valtuustot valitsevat jäseniä kuntayhtymän valtuustoon seuraavasti:

Kunnan väestötietolain 18 §:n mukainen valintavuotta edeltävän vuoden vaihteen asukasluku Jäsenten lukumäärä
- 8.000 2
8.001 - 25.000 3
25.001 - 50.000 5
50.001 - 7

Kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen.

Yhtymävaltuuston jäsenet valitaan jäsenkuntien valtuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi.

Jäsenkuntaa edustavien jäsenten äänimäärä valtuustossa määräytyy kunnan vä­estötietolain 18 §:n mukaisen valintavuotta edeltävän vuodenvaihteen asukaslu­vun mukaan siten, että kuntaa edustavilla jäsenillä on yksi ääni jokaista alkavaa 1000 asukasta kohti. Äänimäärä voi kuitenkin olla enintään kolmannes kaikkien jäsenkuntia edustavien jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä. Kuntaa edusta­vien jäsenten äänimäärä  jakautuu tasan heistä saapuvilla  olevien  kesken.

Vaalikelpoisuudesta kuntayhtymän toimielimiin säädetään kuntalain 76 §:ssä seuraavasti:

Vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimiin on henkilö, joka 71 §:n mukaan on vaalikelpoinen kuntayhtymän jäsenkunnan luottamustoimeen. Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole 72 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu henkilö (koskee valtion virkamiestä, joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa koskevia valvontatehtäviä)  eikä saman kuntayhtymän palveluksessa oleva henkilö.

Vaalikelpoinen muun kuin 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen jäseneksi ei ole myöskään henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle toimielimessä tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain säännökset. Kunnallisten toimielinten valintaa koskee tasa-arvolain 4 a §, joka kuuluu seuraavasti: Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto

  • myöntää Kalle Juntuselle eron 1.2.2019 lukien Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän yhtymävaltuuston jäsenen tehtävästä,
  • valitsee  Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän yhtymävaltuustoon uuden jäsenen  jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupungnjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Esitys valtuustolle