Jätkänkynttilä silta

Kaupunginhallitus, kokous 14.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Kerrostalotontin 698-5-5031-4 varaaminen Rantavitikalta osoite Ylikorvantie 21 B

ROIDno-2018-3475

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Matti Ylijääskö, maanmittausasiantuntija, matti.ylijaasko@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupungilla oli julkisesti haettavana 1.10-18.10.2018 kerrostalotontteja Rajavartioston ja Rantavitikan alueilta.

Hakuaikana tonttia 698-5-5031-4 osoite Ylikorvantie 21 B haki Temotek Oy. Rakentamisen suunniteltu aloittamisajankohta on kesäkuu 2019. Tontille ei ollut muita hakijoita.

Tontin kiinteistötunnus: 698-5-5031-4
Tontin pinta-ala: 3696 m²
Asemakaavamerkintä: AK VII
Rakennusoikeus: 3200 k-m²

Liitteenä on kartta varattavasta tontista.

Päätösehdotus

Esittelijä

Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Rovaniemen kaupunki vuokraa / myy Temotek Oy:lle / perustettavan yhtiön lukuun kerrostalotontin 698-5-5031-4 os. Ylikorvantie 21 B kaupunginhallituksen 19.3.2018 § 106 päättämin luovutusehdoin. Tontin alueella olevien valaisinpylväiden ja muiden rakenteiden poistaminen kuuluu tontin rakentajan kustannuksiin.

Tontin vuosivuokra on 28800,00 euroa ja myyntihinta on 576000,00 euroa (v. 2018 ind. 1927).  Tontin varausaika on 1.2.2019-31.1.2020. Varausajalta kaupunki perii kaupunginhallituksen 20.6.2011 § 204 mukaisen varausmaksun 29940,00 euroa, joka muodostuu vuosivuokrasta ja lohkomismaksusta 1140 euroa.
Varausmaksu on maksettava kaupungin lähettämän laskun eräpäivään mennessä. Jos varausmaksua ei makseta viimeistään eräpäivänä varaus raukeaa ja tontti siirretään jatkuvaan tonttihakuun.

Mikäli varaus johtaa tontin luovutukseen varausaikana, niin maksettu vuosivuokra hyvitetään tontin hallintaoikeuden siirtymispäivästä lukien.
Hakijan peruessa tonttivarauksen hänelle palautetaan vain maksettu lohkomismaksu.

Luovutussopimus on allekirjoitettava varausaikana.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

Matti Ylijääskö, maanmittausasiantuntija, matti.ylijaasko@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus päätti 19.11.2018 § 430 vuokrata / myydä Temotek Oy:lle / perustettavan yhtiön lukuun kerrostalotontin 698-5-5031-4 osoitteessa Ylikorvantie 21 B.

Päätöksestä teki Domus Arctica –Säätiö oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimuksessa Domus Arctica –Säätiö esittää:

 1. kaupunginhallituksen päätös oikaistaan kaavakartassa olevan maininnan ”5-5031-4 tontti osoitetaan erityisryhmien tarpeisiin” perusteella
 2. kaupunginhallitus täydentää hakemusasiakirjat asemakaavamääräyksen mukaiset ehdot huomioon ottavaksi
 3. kaupunginhallitus palauttaa tontin uudelleen haettavaksi lainvoimaisen kaavan edellyttämien asianmukaisin ehdoin, jotta yleishyödylliset toimijat voivat hakea tonttia 5-5031-4 sen kaavan mukaiseen käyttöön

Oikaisuvaatimus ja sen perusteet ilmenevät yksityiskohtaisesti liitteestä 1.

Oikaisuvaatimuksesta todetaan seuraavaa:

Tontti on varattu kaupunginhallituksen 19.3.2018 § 106 vahvistamien tontin luovutusehtojen mukaisesti.

Päätöstä edelsi tontin julkinen hakuaika 1.10.-18.10.2018, joka ilmoitettiin erillisellä lehtikuulutuksella ja ilmoituksella kaupungin internet sivustolla kaupungin edellyttämällä tavalla. Hakuaikana tonttia haki ainoastaan Temotek Oy. Tontti varattiin kaupunginhallituksen 20.6.2011 § 204 vahvistaman menettelyn mukaisesti siten, että tontin varausaika on 1.2.2019-31.1.2020. Varausajalta kaupunki perii varausmaksun 29940,00 euroa.

Hakijat ovat voineet tutustua hakemusaikana tonttiin liittyviin kaavamääräyksiin ja tontin muihin ominaistietoihin. Lisäksi hakijat ovat pyytäneet lisäinformaatiota hakemukseen liittyvistä asioista. Tontti on ollut yleisesti kaikkien haettavana, jolloin kaikki siitä kiinnostuneet ovat voineet jättää siihen hakemuksen.  Kaikki rakentamiseen liittyvät asiat ratkaistaan rakennuslupavaiheessa.

Kaupunginhallituksen päätöksen valmisteluaineistoon sisältyi Temotek Oy:n tonttihakemus ja yrityksen esittely. Aineistosta ilmenee mm. hankkeen rakentamisaikataulu sekä muut toteuttamiseen liittyvät asiat.

Päätösehdotus

Esittelijä

Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää hylätä liitteenä olevan oikaisuvaatimuksen, koska kaupungin omistamien tonttien luovuttaminen kuuluu kaupunginhallituksen toimivaltaan. Luovutusehdot ja luovutusmenettely noudattavat aiemmissa päätöksissä määrättyjä ehtoja ja maapoliittisen ohjelman linjauksia. Päätös on tehty muodollisesti oikein eikä se ole lainvastainen.

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli asiassa kaupungingeodeetti Taina Lehtistä.

Sanna Karhu esitti Juhani Juuruspolven, Terhi Heikkilän, Sara Tuiskun, Hannu Ovaskaisen ja Harri Rapon kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi neuvottelujen käymiseksi Temotek Oy:n kanssa korvaavan tontin löytymiseksi.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Karhun esityksen mukaisesti.

Valmistelija

 • Matti Ylijääskö, maanmittausasiantuntija, matti.ylijaasko@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus päätti 19.11.2018 § 430 vuokrata / myydä Temotek Oy:lle / perustettavan yhtiön lukuun kerrostalotontin 698-5-5031-4 osoitteessa Ylikorvantie 21 B.

Päätöstä edelsi tontin julkinen hakuaika 1.10.-18.10.2018, joka ilmoitettiin erillisellä lehtikuulutuksella ja ilmoituksella kaupungin internet sivustolla kaupungin edellyttämällä tavalla. Hakuaikana tonttia haki ainoastaan Temotek Oy. Tontti varattiin kaupunginhallituksen 20.6.2011 § 204 vahvistaman menettelyn mukaisesti siten, että tontin varausaika on 1.2.2019-31.1.2020. Varausajalta kaupunki perii varausmaksun 29940,00 euroa. Luovutusehdot ja luovutusmenettely noudattavat aiemmissa päätöksissä määrättyjä ehtoja ja maapoliittisen ohjelman linjauksia. 

Kaupunginhallitus päätti 20.12.2018 § 474 Domus Arctica –Säätiön oikaisuvaatimukseen perustuen palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi neuvottelujen käymiseksi Temotek Oy:n kanssa korvaavan tontin löytymiseksi.

Temotek Oy:n ja paikkatieto- ja tonttipalveluiden välisessä neuvottelun tuloksena todettiin, että kaupungilla ei ole tällä hetkellä luovutettavana vastaavanlaista korvaavaa kerrostalotonttia rakentamista varten.

Temotek on tehnyt asiasta vastineen kaupunginhallitukselle sekä esittänyt luonnokset tontin rakennussuunnitelmasta, jotka ovat liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää hylätä Domus Arctica –Säätiön tekemän oikaisuvaatimuksen. Kaupungin omistamien asuinkerrostalotonttien luovuttaminen kuuluu kaupunginhallituksen toimivaltaan. Tontin 5-5031-4  luovutusmenettely noudatti aiemmissa päätöksissä määrättyjä ehtoja ja kaupunginhallituksen hyväksymää maapoliittista ohjelmaa. Toista vastaavanlaista korvaavaa asuinkerrostalotonttia ei ole esittää tontin varaajalle.Tontin 5-5031-4 varauspäätös on tehty muodollisesti oikein noudattaen kaupunginhalltuksen hyväksymiä tonttia koskevia luovutusehtoja ja yleisiä luovutusperiaatteita eikä päätös ole lainvastainen.

Päätös

Juhani Juuruspolvi esitti Matti Henttusen kannattamana, että DAS:n oikaisuvaatimus hyväksytään.

Kaupunginhallitus hyväksyi puheenjohtajan esityksen, jonka mukaan asiassa suoritetaan äänestys, jossa ne, jotka ovat kapunginjohtajan pohjaesityksen kannalla vastaavat Jaa, ja ne jotka ovat Juuruspolven esityksen kannalla vastaavat Ei.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin yhdeksän (9) Jaa -ääntä ja kaksi (2) Ei -ääntä.

Puheenjohtaja totesi, että kaupunginjohtajan esitys on tullut kaupunginhallituksen päätökseksi.

Juhani Juuruspolvi ja Matti Henttunen pyysivät merkitsemään pöytäkirjaan eriävän mielipiteensä.

Eriävä mielipide

 • Rovaniemi on kasvava yliopistokaupunki. Lapin yliopisto, Lapin ammattikorkeakoulu ja Lapin koulutuskeskus REDU sekä näitä tukevat toiminnot muodostavat Rantavitikalle merkittävän koulutuskeskittymän ja yhtenäisen kampusalueen, joka on tärkeä osa koko Suomen koulutusjärjestelmää. Kaupunkistrategiansa mukaisesti Rovaniemen kaupunki pyrkii edelleen vahvistamaan Rantavitikan korkeakoulukampuksen kehittymistä. Tämän tavoitteen edistämiseksi on alueelle laadittu kumppanuuskaava yhdessä Domus Arctica Säätiön (DAS) kanssa. Rovaniemen kaupunki on perustanut DAS:n vuonna 1969 yhdessä alueen koulutustoimijoiden kanssa huolehtimaan kasvavan opiskelijakaupungin opiskelija-asuntotuotannosta. Rantavitikan kampusalueen suunnitelmallisen kehittämisen kannalta myös tulevia vuosikymmeniä silmällä pitäen olisi ollut tarkoituksenmukaista tässä vaiheessa palauttaa tontti 698-5-5031-4  oikaisuvaatimuksen mukaisesti uudelleen haettavaksi, jotta yleishyödylliset toimijat voivat hakea tonttia sen kaavan mukaiseen käyttöön.

  Juhani Juuruspolvi, Matti Henttunen

Äänestystulokset

 • Jaa 9 kpl 82%

  Hannu Ovaskainen, Sanna Karhu, Kalervo Björkbacka, Anja Joensuu, Terhi Heikkilä, Liisa Ansala, Harri Rapo, Sara Tuisku, Esko-Juhani Tennilä

 • Ei 2 kpl 18%

  Matti Henttunen, Juhani Juuruspolvi

Tiedoksi

Temotek Oy; Domus Arctica Säätiö -säätiö; paikkatieto- ja tonttipalvelut / Matti Ylijääskö, Taina Lehtinen, Outi Martikainen

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi