Jätkänkynttilä silta

Kaupunginhallitus, kokous 14.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Vaalipäivän äänestyspaikkojen määrääminen vuonna 2019 toimitettaviin vaaleihin

ROIDno-2018-3202

Valmistelija

  • Ville Vitikka, kaupunginlakimies, ville.vitikka@rovaniemi.fi

Perustelut

Seuraavat yleiset vaalit Suomessa ovat eduskuntavaalit, jotka toimitetaan sunnuntaina 14.4.2019. Kuusi (6) viikkoa eduskuntavaalien jälkeen toimitetaan europarlamenttivaalit, joiden vaalipäivä on sunnuntaina 26.5.2019.

Hallituksen esitys maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi (HE 15/2017 vp) annettiin eduskunnalle 2.3.2017. Esitys sisältää muun muassa ehdotuksen maakuntalaiksi ja ehdotuksen vaalilain muutoksiksi, joissa säädettäisiin maakuntavaalien toimittamisesta. Esityksen mukaisen lainsäädännön oli alun perin tarkoitus tulla voimaan 1.7.2017, mutta sen käsittely eduskunnassa on edelleen kesken. Hallituksen eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle 17.8.2018 antamassa vastineessa todetaan muun ohella, että ensimmäiset maakuntavaalit on tarkoitus toimittaa samanaikaisesti sunnuntaina 26.5.2019 toimitettavien europarlamenttivaalien kanssa, mutta että tämä kuitenkin edellyttää sitä, että uudistusta koskeva lainsäädäntö tulee voimaan noin puolta vuotta tätä ennen. Tällöin maakuntavaalit toimitettaisiin siis saman aikataulun mukaisesti kuin europarlamenttivaalit: vaalipäivä olisi sunnuntai 26.5.2019 ja ennakkoäänestysajanjakso kotimaassa 15. – 21.5.2019 ja ulkomailla 15. – 18.5.2019.

Koska europarlamenttivaalien toimittamiseen ei ole enää puolta vuotta aikaa, eikä maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskeva lainsäädäntö ole vielä voimassa, niin tällä hetkellä näyttää siltä, ettei maan hallituksen vastineen mukainen maakuntavaalien aikataulu tule toteutumaan. Tämä esitys on kuitenkin vielä kirjoitettu lähtien siitä olettamuksesta, että maakuntavaalien aikataulu tulee toteutumaan, koska muutakaan ei ole valtakunnan taholta kerrottu.

Vaalilain 9 §:n mukaan jokaisella äänestysalueella tulee olla kunnanhallituksen päätöksellä määrätty äänestyspaikka. Erityisestä syystä äänestyspaikka voidaan sijoittaa äänestysalueen tai kunnankin ulkopuolelle, jollei siitä aiheudu äänestäjille kohtuutonta haittaa. Eduskuntavaalien vaalipäivän äänestyspaikkojen tiedot on merkittävä ja kuitattava vaalitietojärjestelmään viimeistään perjantaina 25.1.2019 klo 12.  Tiedot merkitään tällöin eduskuntavaalien pohjatietoihin.  Yhdistelmävaalien (europarlamenttivaalien ja maakuntavaalien) äänestyspaikkojen vastaavia tietoja, jos ne ovat samat kuin eduskuntavaaleissa, ei tarvitse enää erikseen merkitä yhdistelmävaalin pohjatietoihin, koska järjestelmä siirtää eduskuntavaalien tiedot sinne automaattisesti. Tiedot on kuitenkin tarkistettava ja lopuksi kuitattava käytettäviksi yhdistelmävaaleissa. Yhdistelmävaalien äänestyspaikkojen kuittauksen määräaika on perjantai 8.3.2019 klo 12.      

Vaalilain 69 §:n mukaan keskusvaalilautakunnan on huolehdittava siitä, että vaalipäivän äänestystä varten kullakin äänestysalueella on kunnan tähän tarkoitukseen käytettäväksi antama asianmukainen äänestystila ja tarvittava kalusto. Äänestyspaikalla tulee olla riittävästi tilaa myös niitä äänestäjiä varten, jotka odottavat vuoroaan päästäkseen vaalihuoneeseen äänestämään.

Oikeusministeriön suosituksen mukaan äänestysalueiden äänestyspaikat tulisi sijoittaa sellaisiin paikkoihin, joihin äänestäjien on helppo tulla ja joihin he vaivattomasti osaavat. Äänestyspaikan on oltava aatteellisilta ja taloudellisilta kytkennöiltään mahdollisimman puolueeton, jotta mahdollisimman monet äänestäjät sinne mieluusti tulevat. Lisäksi äänestystilan tulee olla riittävän suuri, jotta äänestys voidaan toimittaa sujuvasti ja luotettavasti eli äänestäjän vaalisalaisuus, vaalivapaus ja vaalirauha turvaten.

Vaalilautakunta on kokoontuneena vaalipäivänä koko vaalitoimituksen ajan sekä vaalitoimituksen jälkeen äänestyslippujen laskemiseksi, tarkastamiseksi ja järjestämiseksi äänestyspaikalla. Näin ollen voidaan katsoa, että äänestyspaikan tulisi olla lämmin ja siellä tulisi olla soveltuvat sosiaalitilat vaalilautakunnan jäsenille.

Keskusvaalilautakunta on kokouksessaan 15.11.2018 käynyt läpi luonnosvaiheen suunnitelmat vuoden 2019 vaalien vaalipäivän äänestyspaikoiksi.

Esitys vaalipäivän äänestyspaikoiksi vuoden 2019 vaaleissa on liitteenä 1. Äänestysalueilla 1, 8, 16 ja 18 on tapahtunut muutoksia verrattuna presidentinvaaliin 2018. Muutosten perusteet on esitetty liitteessä 1.

Lopuksi keskusvaalilautakunta on päättänyt esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus ryhtyisi toimenpiteisiin vaalipäivän äänestyspaikkojen määräämiseksi vuoden 2019 vaaleja varten.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää, että äänestysalueiden äänestyspaikat vuoden 2019 vaalissa ovat liitteen 1 mukaiset.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupungnjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Keskusvaalilautakunta

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi