Jätkänkynttilä silta

Kaupunginhallitus, kokous 14.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Yleisten ennakkoäänestyspaikkojen määrääminen vuonna 2019 toimitettaviin vaaleihin

ROIDno-2018-3202

Valmistelija

  • Ville Vitikka, kaupunginlakimies, ville.vitikka@rovaniemi.fi

Perustelut

Seuraavat yleiset vaalit Suomessa ovat eduskuntavaalit, jotka toimitetaan sunnuntaina 14.4.2019. Ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 3. - 9.4.2019. Kuusi (6) viikkoa eduskuntavaalien jälkeen toimitetaan europarlamenttivaalit, joiden vaalipäivä on sunnuntaina 26.5.2019. Europarlamenttivaalien ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 15. - 21.5.2019.

Hallituksen esitys maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi (HE 15/2017 vp) annettiin eduskunnalle 2.3.2017. Esitys sisältää muun muassa ehdotuksen maakuntalaiksi ja ehdotuksen vaalilain muutoksiksi, joissa säädettäisiin maakuntavaalien toimittamisesta. Esityksen mukaisen lainsäädännön oli alun perin tarkoitus tulla voimaan 1.7.2017, mutta sen käsittely eduskunnassa on edelleen kesken. Hallituksen eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle 17.8.2018 antamassa vastineessa todetaan muun ohella, että ensimmäiset maakuntavaalit on tarkoitus toimittaa samanaikaisesti sunnuntaina 26.5.2019 toimitettavien europarlamenttivaalien kanssa, mutta että tämä kuitenkin edellyttää sitä, että uudistusta koskeva lainsäädäntö tulee voimaan noin puolta vuotta tätä ennen. Tällöin maakuntavaalit toimitettaisiin siis saman aikataulun mukaisesti kuin europarlamenttivaalit: vaalipäivä olisi sunnuntai 26.5.2019 ja ennakkoäänestysajanjakso kotimaassa 15. – 21.5.2019 ja ulkomailla 15. – 18.5.2019. Koska europarlamenttivaalien toimittamiseen ei ole enää puolta vuotta aikaa, eikä maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskeva lainsäädäntö ole vielä voimassa, niin tällä hetkellä näyttää siltä, ettei maan hallituksen vastineen mukainen maakuntavaalien aikataulu tule toteutumaan. Tämä esitys on kuitenkin vielä kirjoitettu lähtien siitä olettamuksesta, että maakuntavaalien aikataulu tulee toteutumaan, koska muutakaan ei valtakunnan taholta ole ilmoitettu.

Vaalilain 9 §:n mukaan kunnanhallitus päättää kotimaan yleisten ennakkoäänestyspaikkojen lukumäärästä ja sijainnista kunnassa. Jokaisessa kunnassa on oltava vähintään yksi ennakkoäänestyspaikka, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Yleiset ennakkoäänestyspaikat määrätään periaatteessa erikseen kulloisiakin vaaleja varten, mutta koska vuoden 2019 vaalit toimitetaan vain kuuden viikoin välein, oikeusministeriö suosittelee, että ennakkoäänestyspaikat olisivat kaikissa kolmessa vaalissa samat ja että kunnanhallitus päättäisi niistä samalla kertaa. Toisaalta ministeriö toteaa, että europarlamenttivaalien ja maakuntavaalien äänestyspaikkojen on ehdottomasti oltava samat, koska vaalit toimitetaan tuossa tapauksessa samanaikaisesti.

Eduskuntavaalien ennakkoäänestyspaikkojen ja vaalipäivän äänestyspaikkojen tiedot on merkittävä ja kuitattava vaalitietojärjestelmään viimeistään perjantaina 25.1.2019 klo 12.  Tiedot merkitään tällöin eduskuntavaalien pohjatietoihin. Yhdistelmävaalien (europarlamenttivaalien ja maakuntavaalien) äänestyspaikkojen vastaavia tietoja, jos ne ovat samat kuin eduskuntavaaleissa, ei tarvitse enää erikseen merkitä yhdistelmävaalin pohjatietoihin, koska järjestelmä siirtää eduskuntavaalien tiedot sinne automaattisesti, kuitenkin lukuun ottamatta ennakkoäänestyspaikkojen aukiolojen kellonaikoja, jotka on erikseen merkittävä järjestelmään, vaikka ne olisivatkin samat kuin eduskuntavaaleissa. Samalla tiedot on tarkistettava ja lopuksi kuitattava käytettäviksi yhdistelmävaaleissa. Yhdistelmävaalien äänestyspaikkojen kuittauksen määräaika on perjantai 8.3.2019 klo 12.      

Oikeusministeriön ohjeistuksen mukaan ennakkoäänestyspaikat tulisi sijoittaa sellaisiin paikkoihin, joihin äänestäjien on helppoa tulla ja joihin he vaivattomasti osaavat. Oikeusministeriö on pitänyt hyvänä tapana sijoittaa ennakkoäänestyspaikkoja sinne, missä äänestäjien muutoinkin tiedetään liikkuvan. Kuitenkin myös taajamien ulkopuolella asuville on järjestettävä asianmukaiset ennakkoäänestysmahdollisuudet. Lisäksi äänestystilalta edellytetään, että sen tulee olla riittävän suuri, jotta äänestys voidaan toimittaa sujuvasti ja luotettavasti eli äänestäjän vaalisalaisuus, vaalivapaus ja vaalirauha turvaten.

Liikkuvasta äänestyspaikasta on saatu hyviä kokemuksia aiemmissa vaaleissa. Äänestysautolla saadaan järjestettyä taajamien ulkopuolella asuville kattavat ennakkoäänestysmahdollisuudet. Äänestysauton ennalta määrättyä reittiä ja aikataulua on pyritty kehittämään saadun palautteen ja presidentinvaalista 2018 kertyneiden kokemusten perusteella.

Ennakkoäänestyspaikoista, äänestysauton reitistä ja aikataulusta sekä mahdollisuudesta kotiäänestykseen tiedotetaan kuntalaisille hyvissä ajoin ennen vaaleja.

Keskusvaalilautakunta on kokouksessaan 15.11.2018 käynyt läpi luonnosvaiheen suunnitelmat vuoden 2019 vaalien yleisiksi ennakkoäänestyspaikoiksi, vaalipäivän äänestyspaikoiksi sekä laitosäänestyspaikoiksi. Äänestysauton reittiä on kehitetty saadun palautteen perusteella.

Muutokset ennakkoäänestyspaikkoihin ja niiden aukioloaikoihin on esitetty kootusti liitteessä 1. Muilta osin ennakkoäänestyspaikat ja niiden aukioloajat vastaisivat edellisen vaalin ennakkoäänestyspaikkoja ja aukioloaikoja.

Äänestysautolle laaditaan uusi reittikartta oheisten muutosten mukaisesti.

Lopuksi keskusvaalilautakunta on päättänyt esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus ryhtyisi toimenpiteisiin yleisten ennakkoäänestyspaikkojen määräämiseksi vuoden 2019 vaaleja varten.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää, että vuoden 2019 vaalien ennakkoäänestys Rovaniemellä toimitetaan liitteenä 2 olevan esityksen mukaisissa paikoissa ja aikoina.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupungnjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Keskusvaalilautakunta

 

Rovaniemen kaupungin kirjaamo, Hallituskatu 7, PL 8216, 96101 Rovaniemi

puh. 016 322 6014, fax. 016 322 6450, kirjaamo@rovaniemi.fi