Jätkänkynttilä silta

Kaupunginhallitus, kokous 16.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 498 Eroaminen Rovaniemen koulutuskuntayhtymän hallituksen jäsenyydestä / Laiho

ROIDno-2017-2431

Valmistelija

  • Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Hanna Laiho on Rovaniemen kaupungille lähettämällä sähköpostilla pyytänyt eroa Rovaniemen koulutuskuntayhtymän hallituksen jäsenyydestä perhe- ja työesteiden vuoksi.

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän perussopimuksen 8 §:n mukaan kuntayhtymällä on hallitus, johon kuuluu yksitoista (11) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Yhtymähallituksen jäsenistä yhden on oltava Kemijärven kaupungista, yhden Kittilän kunnasta, yhden Ranuan kunnasta, yhden Sodankylän kunnasta, yhden Kolarin kunnasta ja kuuden Rovaniemen kaupungista. Hallituksen puheenjohtaja on Rovaniemeltä ja varapuheenjohtajat muista jäsenkunnista.

Hallituksen valinnasta päättää kuntayhtymän yhtymäkokous. Yhtymäkokouksia pidetään vähintään kaksi kertaa vuodessa. Keväällä mm. kuntayhtymän tilinpäätöksen hyväksymisestä päättävä yhtymäkokous pidetään viimeistään 30.6. mennessä ja syksyllä mm. talousarviosta ja -suunnitelmasta päättävä yhtymäkokous viimeistään 31.12. mennessä. Tarvittaessa voidaan pitää ylimääräisiä yhtymäkokouksia. Yhtymäkokousedustajan kuhunkin kokoukseen valitsee jäsenkunnan kunnanhallitus tai jäsenkunnan valtuuston päättämä muu kunnan toimielin.

Kaupunginhallitus on 12.6.2017, § 311, 29.1.2018 § 25  ja 26.3.2018 § 115 nimennyt seuraavat henkilöt Rovaniemen koulutuskuntayhtymän hallitukseen:

  • Pj. Sakke Rantala (henkilökohtainen varajäsen Pekka Lehto)
  • Jäsen Mari Jolanki (henkilökohtainen varajäsen Seija Karvo)
  • Jäsen Maarit Airaksinen (henkilökohtainen varajäsen Heikki Poranen)
  • Jäsen Reino Rissanen (henkilökohtainen varajäsen Timo Lappalainen)
  • Jäsen Hanna Laiho (henkilökohtainen varajäsen Kate Suopajärvi)
  • Jäsen Veera Kuure (henkilökohtainen varajäsen Saara Hartzell )
  • Varajäsen Kalervo Björkbacka (Esa Kankaan henkilökohtainen varajäsen)

Kaupunginhallitus jätti asian 19.8.2019 § 258 pöydälle.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää toimiohjeenaan Rovaniemen koulutuskuntayhtymän yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous myöntää Hanna Laiholle eron Rovaniemen koulutuskuntayhtymän hallituksen varajäsenyydestä.

Kaupunginhallitus päättää antaa yhtymäkokousedustajalle toimiohjeen uuden jäsenen valinnasta hallitukseen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti toimiohjeenaan, että varsinaiseksi jäseneksi koulutuskuntayhtymän hallitukseen valitaan Kati Suopajärvi ja varajäseneksi Ameli Piippola.

Tiedoksi

Yhtymäkokousedustaja / Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Tarja Piittisjärvi

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

Käsitellyt asiat