Jätkänkynttilä silta

Kaupunginhallitus, kokous 16.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 493 Kaupunginhallituksen käyttösuunnitelma vuodelle 2020

ROIDno-2019-1199

Valmistelija

  • Jussi Päkkilä, kaupunginkamreeri, jussi.pakkila@rovaniemi.fi
  • Janne Juotasniemi, controller, janne.juotasniemi@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus johtaa kaupungin toimintaa, hallintoa ja taloutta kuntalain 38 §:n sekä valtuuston hyväksymän kaupunkistrategian mukaisesti. Näiden tehtävien hoitamiseksi on kaupunginvaltuusto 11.11.2019 § 98 hyväksytyssä talousarviossa päättänyt toimielinkohtaiset määrärahat. Lisäksi valtuusto on päättnyt kohderahoitteisten tehtävien sitovat tavoitteet (Tilapalvelukeskus ja Ruoka- ja puhtauspalvelut).

Toimielimiä sitoo nettomääräisesti tulojen ja menojen erotus (=määräraha). Sitovia taloustavoitteita kohderahoittteisten tehtävien osalta (Tilapalvelukeskus ja Ruoka- ja puhtauspalvelut) ovat tilikauden tulostavoite ja investointien nettokehys.

Kaupunginhallituksen alaisille hallinnon tehtäville kaupunginvaltuusto on päättänyt käyttötalouden määrärahat yhteensä 12 366 605 euroa. Kaupunginhallituksen investointiosan nettokehykseksi kaupunginvaltuusto on päättänyt 750 000 euroa.

Kaupunginhallituksen alaiselle Kohderahoitteisten tehtäville kaupunginvaltuusto on päättänyt Tilapalvelukeskuksen tulostavoitteeksi  - 3 255 849 euroa ja Ruoka- ja puhtauspalvelujen tulostavoiteeksi 0 euroa. Tilapalvelukeskuksen investointiosan nettokehykseksi kaupunginvaltuusto on päättänyt 4 800 000 euroa.

Talous- ja kehittämispalvelut -yksikkö on laatinut hallinnon toimialan määrärahoille käyttösuunnitelman, jossa on lyhyesti kuvattu tuotetut palvelut ja toiminnasta aiheutuvat menot ja tulot.

Kaupunginhallituksen tulee hyväksyä käyttösuunnitelma valtuuston päättämän talousarvion puitteissa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä kaupunginhallituksen budjettirahoitteisten tehtävien käyttösuunnitelman liitteen 1 mukaisesti ja kaupunginhallituksen kohderahoitteisten tehtävien käyttösuunnitelmat liitteiden 2 ja 3 mukaisesti.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Hallinnon tehtäväalueiden päälliköt

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksioantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunginhallitus
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Käsitellyt asiat