Jätkänkynttilä silta

Kaupunginhallitus, kokous 16.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 489 Kaupungintalon peruskorjauksen hankesuunnitelma

ROIDno-2019-1077

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jussi Päkkilä, kaupunginkamreeri, jussi.pakkila@rovaniemi.fi

Perustelut

Tilaliikelaitoksen johtokunta on kokouksessaan 17.4.2019 § 52 hyväksynyt liitteenä olevan kaupungintalon tarveseltivyksen ja esittää kaupunginhallitukselle hankesuunnitteluvaiheen käynnistämistä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää, että kaupungintalon hankesuunnittelu käynnistetään seuraavasti. 

 1. Kaupungintalon hankesuunnittelun ohjausryhmänä toimii kaupunginhallitus
 2. Hankesuunnittelu hankitaan Rovaniemen Kaupunkikiinteistöt Oy:ltä 
 3. Hankesuunnittelua varten tehdään yhtiön vapaan oman pääoman rahastoon tarvittava sijoitus kaupunginhallituksen investointimäärärahoista 
 4. Hankesuunnittelua varten yhtiö hankkii hankkeelle projektipäällikön ja kiinteistön toiminnallisen suunnittelijan (manageri)
 5. Hankesuunnittelma, josta käy ilmi peruskorjausinvestoinnin kustannusarvio, tilojen käyttäjät ja käyttötarkoitus sekä käyttötaloussuunnitelma tulee olla valmis 31.12.2019 mennessä
 6. Hankesuunnittelmaan perustuen kaupunginhallitus tekee esityksen kaupunginvaltuustolle kaupungintalon peruskorjausinvestoinnista

Päätös

Susanna Junttila poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 § 5 kohta)

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Esteellisyys

Susanna Junttila

Valmistelija

 • Jussi Päkkilä, kaupunginkamreeri, jussi.pakkila@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on 10.6.2019 § 201 päättänyt kaupungintalon hankesuunnittelun käynnistämisestä. Kaupungintalon peruskorjauksen hankesuunnitelma on valmistunut. Suunnitelma esitellään kokouksessa. Kaupunginvaltuusto on vuoden 2020 talousarviossa ja taloussuunnitelmassa vuosille 2021 - 2022 hyväksynyt investointimäärähat kaupungintalon peruskorjaukselle, yhteensä 19,7 miljoonaa euroa. 

Kaupungintalo kuuluu Rovaniemen kulttuuri- ja hallintokeskukseen, joka on arvioitu valtakunnallisesti arvokkaaksi kulttuuriympäristöksi (RKY 2009). Tähän kokonaisuuteen kuuluu kaupungin toimesta peruskorjattu Lappia-talo ja kirjastotalo. Tämän vuoksi esitetään, että kaupungintalon peruskorjaus toteutetaan kaupungin toimesta.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä kaupungintalon peruskorjauksen hankesuunnitelman. Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että tilapalvelukeskus kartoittaa tilojen käyttäjät, suunnittelee tilojen käytön ja tekee käyttäjien edustajien kanssa tilaohjelman sekä laatii alustavat vuokrasopimukset, jonka jälkeen kaupunki toteuttaa peruskorjaushankkeen ja hankkeelle palkataan projektipäällikkö. Kaupunginjohtaja päättää hankkeelle ohjausryhmän, jonka puheenjohtajana toimii kaupungin rakennuspäällikkö. Kaupungintalon peruskorjaushankkeen ohjausryhmän muodostavat käyttäjien edustajat.

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli asiassa projektipäällikkö Hannu Kerkelää, rakennuspäällikkö Juha Välitaloa ja kaupunginkamreeri Jussi Päkkilää.

Kaupunginjohtajan muutettu esitys:

Kaupunginhallitus päättää,että

 1. hankesuunnitelma hyväksytään
 2. tilapalvelukeskus kartoittaa tilojen käyttäjät, suunnittelee tilojen käytön ja tekee käyttäjien edustajien kanssa tilaohjelman sekä laatii alustavat vuokrasopimukset
 3. Kaupungintalo siirretään tasearvosta ROKA Oy:n omistukseen, joka toteuttaa hankesuunnitelman mukaisen peruskorjauksen ja palkkaa hankkeelle  projektipäällikön.
 4. Kaupungintalon tontti vuokrataan ROKA Oy:lle kaupunginhallituksen aikaisemmin päättämien tontinluovutusehtojen mukaisesti.
 5. Hankkeen ohjausryhmänä toimii tilajaosto. Ohjausryhmä raportoi hankkeen edistymisestä neljännesvuosittain kaupunginhallitukselle.

Kaupunginhallitus päättää yksimielisesti kaupunginjohtajan muutetun päätösesityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Tilapalvelukeskus, talous- ja kehittämisyksikkö, ROMA Oy

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksioantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunginhallitus
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Käsitellyt asiat