Jätkänkynttilä silta

Kaupunginhallitus, kokous 16.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 485 Poikkeamislupahakemus 698-401-30-4, Mäntykankaantie 39/Rovaniemen Master Oy

ROIDno-2019-3362

Valmistelija

 • Toni Töyräs, kaavasuunnitelija, toni.toyras@rovaniemi.fi

Perustelut

Hakija hakee poikkeamislupaa yleiskaavan mukaisesta käyttötarkoituksesta siten, että saisi rakentaa omakotitalon sekä autotallin yleiskaavan mukaiselle maa- ja metsätalousvaltaiselle ranta-alueelle (M-1). Hakijan omistama kiinteistö sijaitsee Niskanperän alueella. Alueella on voimassa vuonna 2017 hyväksytty Niskanperän osayleiskaava.

Hakija on kuullut naapureina seuraavia kiinteistöjä:

-698-401-30-5
-698-401-30-116

Kaavoitus ja rakennusvalvonta eivät puolla anotun poikkeamisluvan myöntämistä. Rakennuspaikat on ratkaistu v. 2017 hyväksytyssä Niskanperän osayleiskaavassa. Yleiskaavamääräyksen mukaisesti M-1-alueelle saa rakentaa vain maa- ja metsätalouteen liittyvää tai kalatalouden harjoittamista varten tarpeellista rakentamista. Muu rakennusoikeus on osoitettu tilakohtaisesti yleiskaavalla muodostuville asuinalueille. Kaavan laadinnassa ja rakennuspaikkojen mitoituksessa on otettu huomioon maanomistajien tasavertainen kohtelu. Ottaen huomioon voimassaolevat kaavamääräykset sekä alueen maanomistajien kohtelu, asiaa ei tule ratkaista poikkeamismenettelyllä, jolla alueelle muodostettaisiin uusi rakennuspaikka. Rakennushankkeen toteuttaminen poikkeamisteitse kaventaisi perusteettomasti vaihtoehtoja asianmukaiselle kaavalliselle suunnittelulle ja alueiden käytön muulle järjestämiselle. Poikkeaminen aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle.

Lisätietoja

Kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
016 322 8927, 040 578 9283
etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

Kaavasuunnittelija Toni Töyräs
016 322 8044, 040 578 9281
etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää:

 1. Kiinteistöllä 698-401-30-4  ei sallita poikkeamista yleiskaavan käyttötarkoituksesta ja rakentamisrajoituksesta niin, että yleiskaavan mukaiselle M-1-alueelle saisi rakentaa omakotitalon ja autotallin. Kielteisestä poikkeamispäätöksestä hakijalta peritään 400 euroa.
 2. Tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti kokouksessa.
 3. Antaa päätöksensä julkipanon jälkeen 18.12.2019.

Päätös

Kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi esitteli asiaa.

Hannu Ovaskainen esitti Juhani Juuruspolven ja Kalervo Björkbackan kannattamana, että tontille  698-401-30-4 myönnetään poikkeamislupa hakemuksen mukaan. Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että

 1. Poikkeamispäätöksestä hakijalta peritään taksan mukainen maksu, 
 2. Tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti kokouksessa.
 3. Antaa päätöksensä julkipanon jälkeen 18.12.2019.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Ovaskaisen esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kaavoitus

Muutoksenhaku

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja yhteystiedot

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta valittamalla. Kirjallisesti tehtävä valitus on osoitettava Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle.

Valitusviranomainen: Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 
Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu 
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu
Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi 
Telefax: 029 5642 841 
Puhelin: 029 5642 800 (vaihde)
Virka-aika: kello 8.00 – 16.15

Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelu: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika ja sen päättyminen

Valitusaika on kolmekymmentä (30) päivää. Valitusaika lasketaan päätöksen antopäivästä tätä päivää lukuun ottamatta.

Valituksen on oltava perillä viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli valitusajan päättymispäivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valitusaika päättyy ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusosoituksen sisältö, liitteet ja toimittaminen

Valituskirjelmässä on ilmoitettava

 • valittajan tai valituksen laatijan yhteystiedot (nimi, ammatti, asuinkunta, postiosoite, puhelinnumero ja mikäli mahdollista sähköpostiosoite)
 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
 • muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirjelmä on valittajan tai laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite, puhelinnumero ja mikäli mahdollista, sähköpostiosoite.

Valituskirjelmään on liitettävä kaupunginhallituksen päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä.

Valituskirjelmä on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Valituksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostilla. Alkuperäinen valitus on kuitenkin lähetettävä, mikäli hallinto-oikeus sitä erikseen pyytää.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen maksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. (Tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015/1455.)

 

Käsitellyt asiat