Jätkänkynttilä silta

Kaupunginhallitus, kokous 16.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 499 Rovaniemen koulutuskuntayhtymän yhtymäkokous 18.12.2019 / toimiohjeet

ROIDno-2017-2431

Valmistelija

  • Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän yhtymäkokous pidetään 18.12.2019 klo 13.00 alkaen Rovaniemellä.

Yhtymäkokouksen asialista on liitteenä.

Kaupunginhallitus on 4.11.2019 § 375 nimennyt yhtymäkokousedustajaksi Susanna Junttilan ja varaedustajaksi Maria-Riitta Mällisen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus merkitsee asialistan tiedoksi ja antaa tarvittavat toimiohjeet yhtymäkokousedustajalle.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

Käsitellyt asiat