Jätkänkynttilä silta

Kaupunginhallitus, kokous 16.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 503 Sivistys- ja hyvinvointipalvelujen toimialan toimialajohtajan viran perustaminen

ROIDno-2019-2062

Valmistelija

 • Antti Määttä, henkilöstöjohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto päätti 11.11.2019 organisaatiouudistuksesta, johon sisältyen sivistyspalvelujen ja perusturvapalvelujen toimialat yhdistettäisiin sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialaksi.

Toimialan toiminnan, talouden ja henkilöstön johtamisen järjestämiseksi on tarpeen perustaa toimialajohtajan virka 1.1.2020 alkaen.

Toimialajohtajan keskeisimpinä tehtävinä olisi

 • Toimialan toiminnan, henkilöstön, palvelutuotannon ja talouden johtaminen.

 • Kaupungin johtoryhmän jäsenenä toimiminen.

 • Palvelualuepäälliköiden ja muiden suorien alaisten lähiesimiehenä toimiminen.

Viran tehtävänkuvaus on esityslistan liitteenä.

Tehtävän vaativuuden perusteella määriteltäväksi tehtäväkohtaiseksi palkaksi virkaan esitetään 8600 euroa kuukaudessa sisältäen puhelinedun. Tehtävä on elinvoimapalvelujen toimialan toimialajohtajan tehtävään nähden vaativampi erityisesti työn vaikutusten ja vastuun sekä työolosuhteiden ja henkisen kuormittavuuden osalta. Sivistys- ja hyvinvointipalvelujen toimialan budjetti on 340 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä noin 2700. KT Kuntatyönantajien palkkatilastojen perusteella kuntien toimialajohtajien tehtäväkohtaisten palkkojen keskiarvo lokakuussa 2018 oli 8279 euroa. 

Viran kelpoisuusehto esitetään määriteltäväksi seuraavasti: ylempi korkeakoulututkinto, käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus sekä suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito. 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää perustaa sivistys- ja hyvinvointipalvelujen toimialan toimialajohtajan viran 1.1.2020 alkaen. Viran tehtäväkohtainen palkka on 8600 euroa/kk ja kelpoisuusehto ylempi korkeakoulututkinto, käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus sekä suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito. Päätös pannaan täytäntöön mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Päätös

Kaupunginsihteeri Kaisa Laitinen, tiedottaja Katja Mäntylä ja hallintosihteeri Marja Marjetta poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Pöytäkirjanpitäjänä toimi henkilöstöjohtaja Antti Määttä.

Maarit Simoska esitti Anja Joensuun ja Kalervo Björkbackan kannattamana, että 

 • Tehtävänkuvaukseen lisätään sivistys- ja perusturvalautakunnan esittelijän tehtävät ja

 • viran kelpoisuusehdoksi päätetään ylempi soveltuva korkeakoulututkinto, sosiaali- ja terveysalan sekä sivistysalan tuntemus, johtamiskoulutus, käytännössä osoitettu johtamistaito ja -kokemus sekä suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito.

Anja Joensuu esitti, että viran tehtäväkohtaiseksi palkaksi päätettäisiin 8400 euroa. Harri Rapo kannatti Joensuun esitystä.
Kaupunginhallitus hyväksyi Joensuun esityksen yksimielisesti.

Puheenjohtaja teki seuraavan esityksen äänestysjärjestykseksi: Kaupunginjohtajan päätösehdotus kannattavat äänestävät JAA ja Maarit Simoskan esitystä kannattavat äänestävät EI. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin viisi (5) Jaa -ääntä ja kuusi (6) Ei -ääntä. Puheenjohtaja totesi, että suoritetun äänestyksen tuloksena Maarit Simoskan esitys oli tullut kaupunginhallituksen päätökseksi.

Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen sekä jäsenet Juhani Juuruspolvi, Matti Henttunen, Päivi Alaoja, Esko-Juhani Tennilä ja Harri Rapo jättivät päätökseen eriävän mielipiteen. Peruste: päätös on lainvastainen.

Äänestystulokset

 • Jaa 5 kpl 45%

  Juhani Juuruspolvi, Matti Henttunen, Päivi Alaoja, Harri Rapo, Esko-Juhani Tennilä

 • Ei 6 kpl 55%

  Kalervo Björkbacka, Hannu Ovaskainen, Maarit Simoska, Kaisu Huhtalo, Maria-Riitta Mällinen, Anja Joensuu

Tiedoksi

Vakanssirekisterin ylläpitäjä

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksioantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunginhallitus
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Käsitellyt asiat