Jätkänkynttilä silta

Kaupunginhallitus, kokous 16.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 501 Valtakunnallisten kotiseutupäivien 2022 hakeminen

ROIDno-2019-3387

Valmistelija

  • Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto ry esittää Rovaniemen kaupungille, että kaupunki hakisi Valtakunnallisten kotiseutupäivien järjestämistä Rovaniemelle vuodelle 2022 tai viimeistään vuodelle 2023. Kotiseutupäivien pääjärjestäjä on yleensä isäntäkaupunki. Kotiseutuyhdistys sitoutuu olemaan mukana järjestelyissä sille kuuluvien tehtävien suorittamiseksi. Oheisesta Suomen Kotiseutuliiton muistiosta 16.9.2019 käyvät ilmi kotiseutupäivien sisältötavoitteet ja hyödyt, talous ja organisointi sekä vastuut ja muutkin yksityiskohdat.

Kotiseutuyhdistys toivoo, että Rovaniemen kaupunki suhtautuisi tähän esitykseen myönteisesti. Suomen Kotiseutuliitto palkitsi Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto ry:n vuonna 2018 nimeämällä sen Vuoden kotiseutuyhdistykseksi. Suomen Kotiseutuliiton toiminnanjohtaja Riitta Vanhatalo ja kotiseutuyhdistyksen puheenjohtaja ovat alustavasti keskustelleet kotiseutupäivien hakemisesta Rovaniemelle. Esityksen tekemisestä Rovaniemen kaupungille on päätetty kotiseutuyhdistyksen johtokunnassa 9.10.2019.

Valtakunnalliset kotiseutupäivät on kotiseututyön vuotuinen päätapahtuma. Niiden tarkoitus on kasvattaa kotiseututyön arvostusta ja esitellä järjestäjäaluetta. Päiviä on järjestetty vuodesta 1949 lähtien joka vuosi.

Valtakunnalliset kotiseutupäivät ovat maamme suurin kotiseututapahtuma. Päiville osallistuu satoja Kotiseutuliiton jäsenyhteisöjen edustajia ja kotiseutuklubilaisia eri puolilta Suomea. Lisäksi päivien yleisötilaisuuksiin ottaa osaa tuhansia kotiseudun ystäviä lähiympäristöstä.

Valtakunnallisten kotiseutupäivien järjestämisoikeutta anotaan Suomen Kotiseutuliitolta. Kotiseutuliiton mukaan hakijan on hyvä täyttää seuraavat kriteerit

  • vastaavana hakijana tai vahvana yhteistyökumppanina on kaupunki tai kunta,
  • vastaava hakija on Suomen Kotiseutuliiton jäsen,
  • hakijalla on riittävät resurssit päivien järjestämiseen, mm. tilojen ja majoituksen osalta,
  • hakija ottaa taloudellisen vastuun päivien järjestämisestä,
  • hakija rekrytoi Valtakunnallisten kotiseutupäivien pääsihteerin/koordinaattorin.

Valtakunnallisten kotiseutupäivien järjestäminen vaatii isäntäpaikkakunnalta monenlaisia resursseja. Tärkeimmät niistä ovat suuret sisätilat juhlatapahtumille ja riittävästi majoituskapasiteettia sadoille vierailijoille. Järjestäjäkaupungin osuus kustannuksista on noin 40.000 euroa.

Muiden suurten tapahtumien tapaan Valtakunnallisten kotiseutupäivien järjestäminen vaatii huolellista suunnittelua ja yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa. Aikajänteeksi on vakiintunut muutama vuosi, joiden kuluessa päivät ovat realistista valmistella ja toteuttaa hyvin, toimivassa yhteistyössä monien eri tahojen kanssa. 

Rovaniemen kaupunki ei ole Suomen Kotiseutuliiton jäsen. Jäsenmaksu yli 50.000 asukkaan kunnille on 860 euroa/vuosi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää, että Rovaniemen kaupunki hakee Suomen Kotiseutuliiton jäsenyyttä sekä Valtakunnallisten Kotiseutupäivien järjestämistä Rovaniemelle vuodelle 2022 tai viimeistään vuodelle 2023.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kotiseutuyhdistys Totto ry, kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelualuepäällikkö, kaupunginsihteeri

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksioantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunginhallitus
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Käsitellyt asiat