Jätkänkynttilä silta

Kaupunginhallitus, kokous 16.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 500 Valtuustoaloite ruokajakelun ja ruoka-avustusten keskusvaraston perustaminen ja ylläpito

ROIDno-2018-3274

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Sanna Luoma ym. jättivät valtuuston puheenjohtajalle seuraavan aloitteen:

"Esitän, että Rovaniemen kaupunki selvittää, järjestää tilan ja ottaa vastattavakseen ruokajakelun ja ruoka­ avustusten keskusvaraston perustamisen ja ylläpidon.

Rovaniemen kaupungissa ruoka-apua tarjoaa useampi toimija, kuten esimerkiksi SPR, Rovaniemen Seurakunta , Kauppatorin asukasyhdistys jne. Pelkästään SPR:n ruoka-avusta ruokakassit hakee 2 viikon välein noin 150 taloutta. Avulle on todellinen tarve ja se koskettaa niitä ihmisiä, joilla on erilaisista syistä johtuen erittäin vaikea elämäntilanne. Monissa perheissä on pieniä lapsia.

Tällä hetkellä jokainen ruoka-apua tarjoava ja jakava toimija huolehtii itse ruokien hakemisesta kauppiailta ja leipomoista, ruokien säilyttämisestä sekä sen jakamisesta. Ruokatarvikkeiden hakeminen ja kerääminen vie jokaiselta toimijalta paljon aikaa, eikä pienissä tiloissa ole riittävästi kylmäsäilytystilaa. Tämä aiheuttaa sen, että ruokaa on haettava eri päivinä pieniä määriä kerrallaan, eikä kaikkea tarjottua ruokaa voida ottaa vastaan. Nyt jo tätä erittäin tärkeää ja välttämätöntä tukimuotoa on vaikeaa järjestää, koska ruokien kerääminen jokaisesta kaupasta erikseen vie kohtuuttoman paljon aikaa työntekijäitä tai vapaaehtoistyöntekijöiltä.

Rovaniemelle on saatava yksi yhteinen ruokajakelun keskus, jossa on riittävä määrä kylmäsäilytystiloja ja pakastealtaita. Vähittäistavarakaupoista ylijäämä ruoka voitaisiin toimittaa keskusvarastolle kylmäsäilytykseen, jossa se lajitellaan ja jaetaan ruoka-apua jakaville yhteisöille. Ruokajakelukeskus työllistäisi pari henkilöä, jotka huolehtivat ja ylläpitävät keskusta, olisivat yhteyshenkilöinä kauppiaiden ja ruoka-apua jakavien toimijoiden välillä, koordinoisivat säilytystä ja ruuan luovuttamista jakajille. Henkilöt voivat olla myös esim. tukityöllistettyjä tai kuntouttavassa työtoiminnassa.

Ruoka-apua jakavat yhteisöt voisivat noutaa varmasti kylmässä säilyneen ruuan keskuksesta ja jakaa sen ruoka-apua tarvitseville omien käytäntöjensä mukaisesti.

Keskusvarastoon tarvitaan jääkaappeja ja pakastimia, sekä pakettiauto ruuan hakemista varten. Tarve on ilmeinen ja ruokajakelun vähentäminen käytännön haasteiden vuoksi vaarantaa lukuisten perheiden ja apua tarvitsevien välittömän toimeentulon."

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää lähettää aloitteen valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Valmistelija

  • Marja-Kaisa Mäntylä, ruoka-ja puhtauspalvelupäällikkö, marja-kaisa.mantyla@rovaniemi.fi
  • Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, kaisa.laitinen@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupunki, Suomen punaisen ristin Lapin piiri ja Rovaniemen ev.lut. seurakunta allekirjoittivat toukokuussa 2019 sopimuksen, jolla yhteistyökumppanit sitoutuivat laatimaan selvityksen Rovaniemen Ruoka-aputoiminnan kehittämisestä yhteisen pöytä -toimintamallin pohjalta Punaisen Ristin Lapin piirin koordinoivan verkoston yhteistyönä. Verkoston tehtävänä oli myös pohtia mahdollisuuksia soveltaa Vantaalla luodun yhteisen pöydän toimintamallia Rovaniemellä. Selvityksen laatimiseen SPR:n Lapin piiri sai rahoituksen Sitralta.

SPR:n Lapin piiri kokosi verkostossa mukana olleiden toimijoiden tietojen pohjalta yhteenvetoselvityksen kaupungin ruoka-avun tämän hetkisestä tilanteesta, liite 1. Selvityksen mukaan Rovaniemellä toimii kuusi eri ruoka-avustustuksia jakavaa tahoa. Ruoan jakopaikkoja on yhteensä yhdeksän. Jaettavaa ruokaa haetaan kouluilta, kaupoista ja leipomoista (ks. kuva liite 2). Vapaaehtoisia ruoan hakijoita on toiminnassa mukana viikoittain yhteensä n. 26 henkilöä. Kolmessa paikassa ruokaa jaetaan tai tarjoillaan joka arkipäivä, yhdessä paikassa neljänä arkipäivänä ja muissa kerran-kahdesti viikossa tai harvemmin. Neljä kuudesta toimijasta maksaa vapaaehtoisille ruoanhakijoille kilometrikorvaukset.

Rovaniemen kaupunki järjestää ruoka-aputoimintaa kansalaistalolla yhteistyössä Neuvokkaan kanssa. Kansalaistalolla tapahtuvan ruoka-aputoiminnan kuvaus on liitteessä 3.

Kauppojen ja koulujen ylijäämäruoka on viime vuosina vähentynyt (kauppojen ilta-alennusmyynnit, koulujen tarkempi hävikin seuranta ruoan tuotannon mukauttaminen). Rovaniemen kaupunginhallituksen 2.12.2019 hyväksymässä Kiertotalouden tiekartaa -päätöksessä asetetaan tavoitteeksi kesätävä ruokajärjestelmä ja ravinnekierto. Tiekartan mukaan "Laaditaan suunnitelma ruokahävikin minimoimiseksi. Hyvällä ruokalistasuunnittelulla ja ruokaohjeiden kehittämistyöllä vähennetään ruokahävikkiä. Ruokahävikin keräys ja jakelu keskitetään ja sen ruokavirtojen hallinnointiin ja seurantaan luodaan oma sovellus."

Sitran rahoittaman hankkeen aikana kerätyn tiedon sekä kaupungin oman toiminnan kokemusten perusteella on laadittu ruoka-aputoiminnan kehittämisen vaihtoehtoisia ratkaisumalleja:

Vaihtoehto 1: Rovaniemen kaupungin toteuttama ruokavarastomalli (aloitteen mukainen malli)

Aloitteen mukaisen keskusvarastomallin kustannusarvio Rovaniemen kaupungin toteuttamana on n. 156 000 € / vuosi. SPR:n laskelman mukaan kulut ovat noin 100.000 euroa.

Summa sisältää: kahden työntekijän palkat, vakuutukset, työterveys, vartionti, tarvikkeet, aineet; esim. bensakulut, kahden auton leasing vuokrat sekä tilavuokran. Lisäksi tarvitaan mahdollisesti tukityöllistettyjen henkilöiden työpanosta sekä edelleen vapaaehtoisten työpanosta.  Summa ei sisällä toiminnan johtamiseen ja kehittämiseen yhtään määrärahaa tai resurssia.

SPR:n kustannuslaskelma on tehty niin, että  ruoka-apukuljetusten koordinointiin palkataan vakituinen työntekijä ja että palkkatukityöntekijät hoitavat kuljetukset. 

Rovaniemen kaupungissa tehdyn palkkatukilinjauksen mukaisesti mitään toimintaa ei voida käynnistää pelkästään palkkatukihenkiöiden varaan, joten kaupungin laskelma perustuu kahden vakinaisen henkilön palkkaan. 

Etuja: 

  • toiminnassa mukana olevat tahot vaputuvat kuljetusten järjestämisestä ja voivat käyttää vapautuvan ajan omaan toimintaansa
  • yhtenäiset pelisäännöt selkiyttävät toimintaa sekä ruokaa luovuttavien että ruokaa jakavien tahojen näkökulmasta

Haasteita:

  • ruokavarastomalli hidastaa ylijäämäruuan kuljetusta käyttöpaikkaan ja voi aiheuttaa elintarviketurvallisuuden vaarantumisen  (päiväystuotteet tulee saada käyttöön mahdollisimman pian)
  • lisää merkittävästi Rovaniemen kaupungin kuluja
  • vähentää mielekkäiden vapaaehtoistyön paikkoja ja voi johtaa nykyisen vapaaehtoisuuteen perustuvan innoituksen hiipumiseen. 

Ruokavarastoa varten ei ole varattu määrärahaa kaupungin vuoden 2020 talousarvioon. 

Vaihtoehto 2:  Kehitetään toimintaa nykyisen mallin pohjalta

Vaihtoehtoisesti esitetään, että kaupunki on mukana kehittämässä eri toimijoiden kanssa tiiviimpää verkostomaista ruoanjakelumallia. Mallissa verkosto toteuttaa tuotteiden ja ruoanjaon verkoston eri pisteistä nykyisen mallin mukaisesti, mutta verkosto yhtenäistäisi toimintapoja ja sopisi ylijäämäruuan jakamisesta niin, että kaikki toimijat saisivat tasapuolisesti jaettavaa ruokaa.

Verkoston yhteistyössä tulisi ottaa huomioon sosiaaliset ulottuvuudet niin vapaaehtoisten kuin ruoka-apua saavienkin osalta. Ruoka-apuverkosto voisi laatia yhteiset eettiset ohjeet, tietosuojaohjeet sekä yhteneväisen tieto- ja asiakaspalautekonseptin. Verkostossa voitaisiin myös sopia yhtenäisestä käytännöstä korvata vapaaehtoisen kilometrikorvauksista. Verkoston tapaamisia voisi olla esim. 2-3 tapaamista / vuosi.

Etuja:

Ehdotetussa mallissa toiminnassa olisi edelleen mukana vapaaehtoisia ja tarvittaessa tukityöllistettyjä. Verkoston vetovastuu on siihen kuuluvilla toimijoilla vuorovuosittain. Malli on kustannustehokkaampi ja hallinnollisesti kevyempi, kuin aloitteessa esitetty keskusvarastomalli. Verkostomaisessa mallissa hyötynä on myös joustavuus ja mahdollisuus ottaa huomioon eri toimijoiden erilaiset tarpeet. 

Haasteita:

Vaatii verkostossa olevien toimijoiden aikaa ja vaivaa sekä sitoutumista.

Vaihtoehto 3: Hanke 

Yhtenä vaihtoehtona on lähteä yhteistyössä ruoka-apuverkoston, kaupungin työllisyysyksikön, asukastoiminnan (hyte-toiminnan) ja ruokapalvelujen kanssa valmistelemaan hanketta ruoka-aputoiminnan kehittämiseksi. Mukana voisi olla myös Eduro säätiö. Hankkeessa voitaisiin asettaa tavoitteeksi : SPR:n esittämän ruokavarastomallin kehittäminen, Kiertotalouden tiekartan toimenpide-esitysten valmistelu, työllisyyden parantaminen, vapaaehtoistyön kehittämnen ja ruoka-avun piirissä olevien henkilöiden tukeminen. 

EU:n alue- ja rakennepolitiikan 2021-2027 Itä- ja Pohjois-Suomen alueellinen ohjelmavalmistelu on käynnissä. Ohjelmaluonnoksen yhtenä strategisena painopisteenä on "Haavoittuvassa asemassa olevien osallisuuden ja yhdenvertaisuuden edistämisen" sekä edelleen  ESR-Toimintalinjana: "Aineellisen puutteen torjuminen (luonnosnimi) Erillistavoite aineelliseen puutteeseen puuttumiseksi, Rajatulle kohdejoukolle pääasiassa työikäistä väestöä tarjotaan ruoka- ja muuta materiaalista apua, jolla osittain helpotetaan heidän arkielämäänsä. Lisätään kohdejoukon tietoisuutta heidän elämänsä muiden osa-alueiden vahvistamismahdollisuuksista.  Kohdejoukko: Aineellista puutetta kokevat henkilöt, joilla on mahdollisuus ja edellytykset osallistua ESR hankkeisiin osaamisen ja työllistymismahdollisuuksien parantamiseksi tai jotka jo osallistuvat ESR hankkeisiin."

Hankkeen valmistelua varten tulisi koota työryhmä. Valmistelutyötä voisi johtaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä koordinoiva yksikkö / asiantuntija.

Valmistelijoiden esitys:

Rovaniemen kaupunki lähtee yhteistyössä edellä mainittujen tahojen kanssa valmistelemaan ESR-hanketta ruokajakelun kehittämiseksi. Hankkeen valmistelun aikana ruoka-apuverkoston toimintaa kehitetään edellä kuvatun vaihtoehdon 2 mukaisesti.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kapunginhallitus päättää valmistelijoiden esityksen mukaisesti ja saattaa päätöksen aloitteen tekijälle ja kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli asiassa kaupunginsihteeri Kaisa Laitista, ruokapalvelupäällikkö Marja-Kaisa Mäntylää sekä SPR:n toiminnanjohtaja Veli-Matti Ahtiaista.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Anja Joensuu saapui tämän asian käsittelyn aikana klo 17.36.

Tiedoksi

Aloitteen tekijä, kaupunginvaltuusto, kaupunginsihteeri, ruokapalvelupäällikkö, työllisyysyksikkö

Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.

Käsitellyt asiat