Banneri

Kaupunginhallitus, kokous 16.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 116 LISÄPYKÄLÄ: Asukastoiminnan toiminta- ja kehittämistuet 2020 (lisäpykälä)

ROIDno-2020-749

Valmistelija

  • Riina Koskiniemi, vs. erityisasiantuntija, riina.koskiniemi@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginosissa toimiville asukas-, omakoti- ja pienkiinteistöyhdistyksille on varattu kaupunginhallituksen budjetista kehittämiseen yhteensä 10 000 euroa.

Esitetään, että Rovaniemen keskustan alueella toimivat rekisteröidyt asukas- ja kyläyhdistykset voivat hakea kehittämistukea seuraaviin kehittämistoiminnan osa-alueisiin:
1. Asukkaiden hyvinvointi ja terveys
2. Asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien edistäminen
3. Elinympäristön kehittäminen; maiseman ja ympäristönhoitotyöt
4. Kokoontumistilojen kehittäminen
5. Alueiden yhteistyön ja yhteisöllisyyden lisääminen
6. Koulutustoiminta
7. Tiedotus ja markkinointi

Kehittämismäärärahoilla suoritetut hankinnat ovat yhdistysten yleisessä käytössä ja niitä ei vuokrata esim. yksittäisten henkilöiden käyttöön. Määrärahoista ei rahoiteta tarjoilukuluja eikä palkintoja.

Yhdistysten toimintatukea myönnetään 250 euroa kaikille rekisteröidyille, Rovaniemen kaupungin alueella toimiville asukasyhdistyksille. Toimintatuen käytöstä ei tarvitse antaa erillistä selvitystä.

Hakemukset toimitetaan Rovaniemen kaupungin kirjaamoon, PL 8216, 96101 Rovaniemi. Hakemukseen on liitettävä hakijan hyväksymä toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2020, sekä selvitys vuodelle 2019 myönnetyn kehittämistuen käytöstä liitteineen. Uusi tukipäätös on mahdollinen, kun aikaisemmat tukitilitykset on hyväksytty.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupungihallitus vahvistaa kaupunginosien toiminta- ja kehittämistukien myöntämisperiaatteet edellä olevan esityksen mukaisesti. Kaupunginhallitus julistaa vuoden 2020 asukasyhdistysten kehittämis- ja toimintatuet haettavaksi ajalla 1.4. - 30.4.2020 klo 16.00 mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei hyväksytä käsittelyyn.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Riina Koskiniemi

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksioantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunginhallitus
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Käsitellyt asiat