Banneri

Kaupunginhallitus, kokous 16.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 115 LISÄPYKÄLÄ: Koronavirukseen varautuminen (lisäpykälä)

ROIDno-2020-850

Valmistelija

  • Paula Reponen, hallintoylilääkäri, paula.reponen@rovaniemi.fi
  • Jani Brännare, turvallisuuspäällikkö, jani.brannare@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginhallituksen 6.6.2016 § 8 hyväksymässä valmiusohjeessa on määritelty, että häiriötilanteissa johtoryhmä vastaa johtamisesta ja ohjaa voimavaroja eri toimialoille kriisitilanteiden vaatimusten mukaisesti. Johtoryhmän kokouksissa kaupunginjohtaja tekee päätökset. Tarvittaessa johtoryhmään voidaan kutsua mukaan eri alojen asiantuntijoita ja viranomaisia.

Tartuntatautilain (21.12.2016/1227) 6 §:ssä säädetään kunnan yleisestä velvollisuudesta ryhtyä välittömiin tartuntatautien torjuntatoimiin saatuaan tiedon torjuntatoimia edellyttävän tartuntataudin esiintymisestä tai sellaisen vaarasta toimialueellaan.

Tartuntalain 58.1 §:ssä säädetään laajaan tartunnanvaaraan liittyvistä toimenpiteistä. Laissa on säädetty, että kun laajaa tartunnan vaaraa aiheuttava yleisvaarallinen tai yleisvaaralliseksi perustellusti epäilty tartuntatauti on todettu tai sen esiintyminen on perustellusti odotettavissa, kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin voi päättää toimialueellaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden, oppilaitosten, päiväkotien, asuntojen ja vastaavien tilojen sulkemisesta sekä yleisten kokousten tai yleisötilaisuuksien kieltämisestä. Edellytyksenä on lisäksi, että toimenpide on välttämätön yleisvaarallisen tai yleisvaaralliseksi perustellusti epäillyn tartuntataudin leviämisen estämiseksi. Aluehallintovirasto voi tehdä alueellaan vastaavat päätökset silloin, kun ne ovat tarpeen usean kunnan alueella.

Kaupunginjohtaja on nimennyt COVID 19 - häiriötilanteen johtoryhmän 6.3.2020. Johtoryhmän normaalin kokoonpanon lisäksi häiriötilanteen johtoryhmään kuuluvat hallintoylilääkäri, kaupungininsinööri ja turvallisuuspäällikkö.

Häiriötilanteen johtoryhmä on pitänyt kaksi kokouksta; 13.3.2020 sekä 15.3.2020. Kaupunginjohtaja on tehnyt häiriötilanteen johtoryhmän esitysten pohjalta viranhaltijapäätöksen.

Kaupunginjohtaja, turvallisuuspäällikkö ja hallintoylilääkäri antavat tilannekatsauksen kokouksessa. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi annetun tilannekatsauksen korona-virukseen varautumisesta.

Kaupunginhallitus vahvistaa kaupunginjohtajan 16.3.2020 tekemän päätöksen § COVID 19 - häiriötilanteen johtoryhmän 13.3. ja 15.3.2020 esittämät toimenpiteet Korona-viruksen leviämisen rajoittamiseksi.

Kaupunginhallitus päättää, että  kaupunginjohtajan nimeämä häiriötilanteiden johtoryhmä toimii tartuntatautilain 58 §:n mukaisena toimielimenä kunnes päivitetty häiriö- ja poikkeusolojen johtosääntö on saatu valtuustossa hyväksyttyä tai toimielin on muuten asetettu.

Kaupunginhallitus päättää panna tämän päätöksen täytäntöön heti.

Päätös

Kaupunginjohtaja, hallintoylilääkäri Paula Reponen ja turvallisuuspäällikkö Jani Brännare esittelivät asiaa. Kaupunginhallitus kuuli lisäksi toimialajohtajia ja henkilöstöjohtajaa.

Johanna Ojala-Niemelä saapui klo 12.39 ja poistui klo 13.27 tämän asian esittelyn aikana. Heikki Autto poistui tämän asian esittelyn aikana klo 12.50.

Kaupunginhallitus kuunteli valtioneuvoston tiedotustilaisuuden klo 16.56.

Kaupunginjohtajan täydensi päätösesitystään seuraavasti: Lisäksi kaupunginhallitus päättää antaa  häiriötilanteen johtoryhmälle tehtäväksi viimeistään tiistain 17.3. aikana tehdä päätökset  ja tarvittavat toimenpiteet valtioneuvoston päätökseen toimeenpanemiseksi.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan täydennetyn päätösesityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Häiriötilanteen johtoryhmä

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksioantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunginhallitus
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Käsitellyt asiat