Banneri

Kaupunginhallitus, kokous 16.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 95 Maankäyttösopimuksen rakentamisvelvoitteen jatkaminen tonteilla 1-10-3 ja 10 sekä niihin rajoittuvat yleiset alueet

ROIDno-2020-140

Valmistelija

  • Jukka Björkbacka, vt. kaupungingeodeetti, jukka.bjorkbacka@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on käsitellyt Kiinteistö Oy Kalotinlinnan hakemusta rakennustöiden aloittamisajankohdan siirtämiseksi 27.1.2020 § 37 ja päättänyt palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Kiinteistö Oy Kalotinlinna (jäljempänä Maanomistaja) on täydentänyt 21.2.2020 hakemustaan maankäyttösopimuksen mukaisen rakentamisvelvoitteen jatkamiseksi.

Tontin asemakaavan muutos on käynnistynyt maanomistajan hakemuksesta. Asemakaavan muutoksessa tontin rakennusoikeus on kasvanut 8541 krs-m2. Tontin nykyinen rakennusoikeus on 13700 krs-m2.

Sopimuksessa on määritetty tontin 1-10-16 rakentaminen kolmeen vaiheeseen. Rakennustöiden aloittamisvelvoite koskee tontin 1. vaiheen rakentamista Korkalonkadun ja Valtakadun välisellä rakennusalalla. Tämän rakennusmassan laajuus on noin 6820 krs-m2. Rakennustöiden aloittamisvelvoitteen vakuudeksi sopimuksessa on sovittu 200000 euron sopimussakosta.

Rakennustöiden 1. vaiheen rakennusluvan saadessa lainvoiman erääntyy ensimmäinen sopimuksen mukaisesta kolmesta jäljellä olevasta maksuerästä. Ensimmäisen erän koroton määrä on 230000 euroa. Maksuerille on sovittu 2% korko kahden vuoden kuluttua siitä, kun asemakaavan muutos on saanut lainvoiman.

Tontin 2. ja 3. vaiheiden rakentaminen on sovittu Maanomistajan toteutettavaksi ilman rakentamisvelvoitetta. Jäljelle jäävät maksuerät korkoineen erääntyvät Maanomistajan hakiessa rakennuslupaa 2. ja 3. vaiheen rakentamiseen.

Maankäyttösopimuksen perusteena oleva asemakaavan muutos on käynnistynyt Maanomistajan hakemuksesta. Rakennustöiden valmisteluun ja aloittamiseen on varattu sopimuksessa kuusi vuotta. Sopimus on kaupungin noudattaman käytännön mukainen. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus arvioi hakemusta erityisesti huomioiden matkailusektorin epävarma kehitystilanne suurelle yksityiselle hankkeelle.

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli asiassa vt. kaupungingeodeetti Jukka Björkbackaa.

Kaupunginjohtajan muutettu päätösesitys:

Kaupunginhallitus hyväksyy Kiinteistö Oy Kalotinlinnan hakemuksen.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan muutetun esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kiinteistö Oy Kalotinlinna, Paikkatieto- ja tonttipalvelut / Björkbacka

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksioantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunginhallitus
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Käsitellyt asiat