Banneri

Kaupunginhallitus, kokous 16.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 99 Ounasvaaran koordinaatioryhmän nimeäminen

ROIDno-2018-3009

Valmistelija

  • Pekka Hämäläinen, liikuntajohtaja, pekka.o.hamalainen@rovaniemi.fi

Perustelut

Ounasvaaran alueen kehittämistyöryhmä perustettiin kaupunginhallituksen päätöksellä 8.10.2018. Työryhmän tavoite oli löytää yhteinen näkemys eri toimijoiden kesken siitä, miten Ounasvaaran aluetta voidaan kehittää eri käyttäjäryhmien näkökulmasta siten, että kaikkien tavoitteet ja suunnitelmat voidaan yhteensovittaa. Toisena tavoitteena oli yhdistää olemassa olevia resursseja ja löytää uusia resursseja sekä synergiaetuja, joiden avulla voidaan johdonmukaisesti kehittää alueen infrastruktuuria ja palveluja sekä lyhyellä, että pitkällä aikavälillä. Työryhmän tehtävänä oli laatia Ounasvaaralle kehittämissuunnitelma ja arvioida tarvittava kehittämisresurssi. Työryhmä tarkasteli Ounasvaaran alueen kehittämistä kolmesta näkökulmasta: kuntalainen, urheilija ja matkailija.

Kaupunginhallitus, kokous 7.10.2019: Kaupunginhallitus merkitsee kehittämissuunnitelman tiedoksi ja saattaa sen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Kaupunginvaltuusto, kokous 21.10.2019: Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti merkitä kehittämissuunnitelman tiedoksi.

Työryhmän laatiman Ounasvaaran kehittämissuunnitelman mukaisesti työryhmän työtä jatkamaan ja alueen kehittämistä koordinoimaan tarvitaan Ounasvaaran koordinaatioryhmä, joka perustaa alaisuuteensa kaksi teemakohtaista alaryhmä: reittityöryhmän ja urheilutyöryhmän. Lisäksi Seuraparlamentti osallistuu urheiluseurojen ja liikuntayhdistysten sisä- ja ulkoliikuntamahdollisuuksien edistämiseen. Koordinaatioryhmä selvittäa myös hankerahoitusmahdollisuuksia alueen kehittämiseksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Ounasvaaran koordinaatioryhmään ehdotetaan jäseniä seuraavista yhteisöistä:

  • Rovaniemen kaupunki: Kaupunginhallitus, Elinvoimapalvelut, Liikuntapalvelut
  • Lapin Liitto
  • Lapin Ammattikorkeakoulu
  • REDU / Santasport
  • Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy
  • Lapland Hotels Oy

Reittityöryhmään (liikenne-, opastus- ja pysäköintiasiat; ympärivuotisten, monikäyttöisten reitistöjen ja niihin liittyvän opastejärjestelmän kehittäminen) kutsutaan mukaan lisäksi mm. urheiluseurojen ja ohjelmapalveluyritysten edustajia sekä kuntalaisten edustajia.

Urheilutyöryhmään (maastohiihto, mäkihyppy, ampumahiihto, alppihiihto, lumilautailu; hiihtostadionin alueen ympärivuotinen hyödyntäminen, uuden matkailualueen kehittäminen; golfkentän ja hiihtokeskuksen toimintojen synergiat) kutsutaan mukaan lisäksi mm. urheiluseurojen ja Santasportin edustajia.

Työryhmät osallistavat kohderyhmiä (kuntalaiset, järjestöt, urheilijat, matkailijat) eri työtavoilla.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti nimetä edustajikseen Ounasvaaran koordinaatioryhmään Maria-Riitta Mällisen, Sanna Karhun ja Juhani Juuruspolven.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti pyytää Ounasvaaran hiihtoseuraa ja maanomistajia nimeämään työryhmään edustajansa.

Muilta osin kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksioantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunginhallitus
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Käsitellyt asiat