Banneri

Kaupunginhallitus, kokous 16.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 96 Palvelujen hankinta Eduro säätiöltä

ROIDno-2017-82

Valmistelija

  • Jussi Päkkilä, kaupunginkamreeri, jussi.pakkila@rovaniemi.fi

Perustelut

Eduro-säätiö toimii Rovaniemen kaupungin alueella. Säätiö tuottaa työelämäkuntoutuksen ja ohjauksen asiantuntijapalveluja sekä toiminnallista kuntoutusta kuntien lisäksi Kelalle, TE-toimistolle ja ammatillisille oppilaitoksille. Eduro-säätiö tuottaa hyvinvoinnin tukemisen ja työllisyyden edistämisen palveluja Rovaniemen kaupungille kaupungin sidosyksikkönä.

Kaupunki ostaa Eduro-säätiöltä erillisillä palvelusopimuksilla sosiaali-, terveys-, nuoriso-, vammais- ja hyvinvoinnin sekä työllisyyden edistämisen palveluja vielä vuonna 2020. Omistajapoliittisissa linjauksissa vuodelta 2016 vuoteen 2020 kaupunginvaltuusto on päättänyt mm., että säätiön toiminta jatkuu kaupungin määräysvallassa toistaiseksi nykyisellään. Säätiön palvelutuotannon tulee olla kilpailukykyistä ja kannattavaa. Kaupungin päättämät työllisyyden hoidon operatiiviset tehtävät keskitetään mahdollisuuksien mukaan konsernissa Eduro-säätiön hoidettavaksi ja samalla selvitetään Eduro-säätiön edellytykset jatkossa toimia säätiömuodossa kaupungille palveluja tuottavana sidosyksikkönä. Omistajapoliittiset linjaukset päivitetään kuluvan kevään aikana.

Palveluneuvotteluissa on käsitelty ja selvitetty Eduro-säätiön asemaa kaupungille palveluja tuottavana sidosyksikkönä. Koska kaupunki on joutunut vähentämään palvelujen ostoja Eduro-säätiöltä on Eduro-säätiön mahdollisuudet huolehtia toimintansa kannattavuudesta vaikeutuneet ja samalla edellytykset sidosyksikkö aseman säilyttämiselle ovat heikentyneet. Rovaniemen kaupunkikonsernin kannalta tämä ei ole toivottava kehityssuunta. 

Tässä tilanteessa on nähty sekä kaupungin että säätiön kannalta paremmaksi vaihtoehdoksi, että jatkossa kaupungin palvelut kilpailutetaan ja vastaavasti Eduro-säätiö voi tarjota palveluja eri toimijoille markkinaehtoisesti, eikä sidosyksikköaseman säilyttämista jatkossa enää vaadita. Kaupungin työllisyyden edistämisen palvelut on mahdollista kilpailuttaa jo vuoden 2020 aikana ja muut kaupungin tarvitsemat palvelut viimeistään 2021 aikana.

Eduro-säätiön toiminnan kehittämisen ja talouden kannalta on tärkeää, että Eduro-säätiö voi laajentaa toimintaansa nykyisestä kaupungin sidosyksikköasemaa laajemmin ja tähän menettelyyn haetaan kaupungin konsernijohdolta hyväksyntä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää, että kaupungin tarvitsemat palvelut Eduro-säätiöltä kilpailutetaan vuosien 2020 - 2021 aikana ja Eduro-säätiö voi osallistua toimialansa palvelutuotannon kilpailutuksiin jo vuoden 2020 aikana. Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että kaupunginvaltuustolle valmistellaan vastaava esitys päivitettäviin omistajapoliittisiin linjauksiin.

Päätös

Kaupunginhallitus kuuli asiassa kaupunginkamreeri Jussi Päkkilää.

Matti Henttunen ja Maarit Simoska poistuivat esteellisinä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 § 5 kohta).

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Esteellisyys

  • Maarit Simoska, Matti Henttunen

Tiedoksi

Eduro-säätiö, Elinvoimalautakunta, Elinvoimajohtaja

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksioantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunginhallitus
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Käsitellyt asiat