Banneri

Kaupunginhallitus, kokous 16.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 92 Poikkeamislupahakemus Kaplastie 17, Saarenkylä

ROIDno-2020-774

Valmistelija

  • Toni Töyräs, kaavasuunnitelija, toni.toyras@rovaniemi.fi

Perustelut

Hakija hakee poikkeamislupaa voimassa olevan asemakaavan käyttötarkoituksesta siten, että kiinteistölle voitaisiin toteuttaa kodinomainen perhekotiyksikkö enimmillään 7:lle vakituisesti sijoitetulle lapselle. Kiinteistö sijaitsee Saarenkylän alueella korttelissa 2205 ja se on asemakaavassa osoitettu omakotitontiksi (AO). Pinta-alaltaan 1060 m2 tontilla sijaitsee omakotitalo, johon on tarkoituksena sijoittaa enimmillään seitsemän 0-15-vuotiasta lasta sekä työntekijöitä 1-3 vuorossa. Yksikkö toimisi sijoitettujen lasten kotina ja kiinteistöllä olisi 24h vuorokaudessa ohjaaja.

Hakija on kuullut naapureina seuraavia kiinteistöjä:

-698-409-61-35
-698-409-61-23
-698-409-7-13
-698-409-7-18

Poikkeamislupahakemuksesta on naapurien kuulemisen yhteydessä jätetty yksi vastustava mielipide. Naapurit ovat mielipiteessään ilmaisseet olevansa huolissaan käyttötarkoituksen muutoksen aiheuttamista ongelmista sekä vaikutuksesta kiinteistönsä arvoon.

Kaavoitus ei puolla anotun poikkeamisluvan myöntämistä. Hakemus koskee omakotikiinteistön muuttamista perhekotiyksiköksi, johon voidaan sijoittaa enimmillään 7 lasta sekä työntekijöitä 1-3 vuorossa. Vaikka tavoitteena on luoda kodinomainen ja mahdollisimman vähän tavanomaisesta omakotiasumisesta poikkeava yksikkö, niin toiminnan sijoittamisella keskelle omakotivaltaista aluetta on kuitenkin huomioitavia vaikutuksia ympäristöön. Kyseessä ei ole tavanomainen perhekoti, jossa aikuiset ja lapset asuvat vakituisesti. Enimmillään 7:n lapsen sekä työntekijöiden sijoittamisella omakotiasumiseen tarkoitetulle alueelle on vaikutuksia mm alueen liikenteeseen, kiinteistön pysäköintijärjestelyihin sekä mahdollisiin asuinrakennuksen erityistarpeisiin. Tämän kaltaisen toiminnan toteuttaminen poikkeamismenettelyllä kaventaisi perusteettomasti vaihtoehtoja asianmukaiselle kaavalliselle suunnittelulle ja alueiden käytön muulle järjestämiselle. Käyttötarkoituksen muuttuessa näin oleellisesti asia tulisi ratkaista asemakaavamuutoksella. Asemakaavamuutoksen yhteydessä vuorovaikutus sekä osallisten kuuleminen on laajempaa kuin poikkeamislupamenettelyssä ja hankkeen vaikutukset selvitetään laajemmin.

Valtakunnallisesti sekä paikallisesti myös Rovaniemellä on jatkuva tarve kyseisen kaltaisille lasten ja nuorten sijoitusyksiköille. Tarpeet tulisi tiedostaa mahdollisimman kokonaisvaltaisesti kaupunkiorganisaatiossa, jotta niihin voitaisiin varautua jo kaavoitusvaiheessa ja siten varmistaa, että yksiköt pystyttäisiin sijoittamaan niille parhaiten soveltuviin sijainteihin huomioiden yksiköiden tarpeet sekä ympäröivän yhdyskuntarakenteen.

Lisätietoja

Kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi
016 322 8927, 040 578 9283
etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

Kaavasuunnittelija Toni Töyräs
016 322 8044, 040 578 9281
etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää:

  1. Kiinteistöllä 698-409-61-19 osoitteessa Kaplastie 17 ei myönnetä lupaa poiketa asemakaavasta. Kiinteistön käyttötarkoituksen muutos hakijan osoittamaan tarkoitukseen tulisi ratkaista alueen asemakaavamuutoksella. Kielteisestä poikkeamispäätöksestä hakijalta peritään 400 euroa.
  2. Tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti kokouksessa.
  3. Antaa päätöksensä julkipanon jälkeen 18.3.2020.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kaavoitus

Muutoksenhaku

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja yhteystiedot

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta valittamalla. Kirjallisesti tehtävä valitus on osoitettava Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle.

Valitusviranomainen: Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 
Postiosoite: PL 189, 90101 Oulu 
Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu
Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi 
Telefax: 029 5642 841 
Puhelin: 029 5642 800 (vaihde)
Virka-aika: kello 8.00 – 16.15

Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelu: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika ja sen päättyminen

Valitusaika on kolmekymmentä (30) päivää. Valitusaika lasketaan päätöksen antopäivästä tätä päivää lukuun ottamatta.

Valituksen on oltava perillä viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli valitusajan päättymispäivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valitusaika päättyy ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusosoituksen sisältö, liitteet ja toimittaminen

Valituskirjelmässä on ilmoitettava

  • valittajan tai valituksen laatijan yhteystiedot (nimi, ammatti, asuinkunta, postiosoite, puhelinnumero ja mikäli mahdollista sähköpostiosoite)
  • päätös, johon haetaan muutosta
  • miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
  • muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirjelmä on valittajan tai laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite, puhelinnumero ja mikäli mahdollista, sähköpostiosoite.

Valituskirjelmään on liitettävä kaupunginhallituksen päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä.

Valituskirjelmä on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Valituksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostilla. Alkuperäinen valitus on kuitenkin lähetettävä, mikäli hallinto-oikeus sitä erikseen pyytää.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen maksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. (Tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015/1455.)

 

Käsitellyt asiat