Banneri

Kaupunginhallitus, kokous 16.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 102 Rovaniemen brändikirja

ROIDno-2019-180

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Riikka Heikkilä, viestintäpäällikkö, riikka.heikkila@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemi uudistaa kaupunkibrändinsä syksyn ja talven aikana. Tavoitteena on luoda kaikkia rovaniemeläisiä ja vierailijoita yhtenäisellä tavalla puhutteleva brändi, jonka avulla elinvoimaisen arktisen pääkaupungin vetovoima ja pitovoima kasvavat entisestään.

Brändityö pohjautuu Rovaniemen vahvuuksiin, olemassaoleviin brändeihin ja kaupunkistrategiaan. Työhön ovat päässeet vaikuttamaan kaupungin asukkaat, henkilöstö, yrittäjät, matkailutoimijat ja muut sidosryhmät. Syksyllä ja alkutalvella julkaistuihin kyselyihin on tullut noin 2000 vastausta. Seuraava asukaskysely avautuu joulukuussa 2019. Kyselyjen lisäksi projektissa on jalkauduttu asukkaiden pariin niin kaupungin keskustassa kuin kylissä. Laajan osallistamisen lisäksi työhön sisältyy muun muassa tiedon analysointia, viestintätoimenpiteitä sekä konsernitasoinen brändikirja ja brändin jalkauttamiseen liittyvien kampanjoiden suunnittelua ja toteutuksia. 

Työ on edennyt konseptointivaiheeseen. Brändikonsepti sisältää muun muassa linjauksen kaupungin identiteetistä ja arvomaailmasta. Lisäksi se määrittelee brändihierarkian sekä brändiviestinnän perusteet. Konseptiin perustuva varsinainen brändikirja on tavoitteena tuoda kaupunginhallituksen käsittelyyn viimeistään alkuvuonna 2020.

Brändityö sisältyy vuosien 2019-2020 talousarvioihin ja kaupunginhallitus on hyväksynyt työn osana viestintäohjelmaa 2019-2020 (17.12.2018 § 482).

Päätösehdotus

Esittelijä

Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus merkitsee brändityön tilanteen tiedokseen ja hyväksyy työn etenemisen konseptin pohjalta varsinaisen brändikirjan laadintaan.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Riikka Heikkilä, viestintäpäällikkö, riikka.heikkila@rovaniemi.fi

Perustelut

Rovaniemen kaupunkibrändiä uudistetaan. Kaupunginhallitus on hyväksynyt brändityön marraskuussa 2018 osana viestintäohjelmaa 2019-2020.

Brändityöprojekti (brändikirjan laatiminen ja visuaalisen ilmeen uudistaminen ja yhtenäistäminen) käynnistyi elokuussa 2019. Työtä on tehty laajassa vuorovaikutuksessa kaupungin yhtiöiden, henkilöstön, kaupunkilaisten, yritysten ja matkailutoimijoiden kanssa. Syksyllä ja talvella tehtyihin kyselyihin vastasi lähes 2000 henkilöä. Brändityössä hyödennettyjä kyselyitä ja tuloksia on koottu next.rovaniemi.fi-sivustolle ja työstä on tiedotettu mm. omilla verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa sekä mediatiedottein. Vuoropuhelua on käyty asukkaiden kanssa jalkautumalla niin keskustaan kuin kyliinkin. Brändityötä on koordinoinut kaupunginjohtajan nimeämä ohjausryhmä.

Brändikirja nojaa kaupungin strategisiin linjauksiin vahvistaen Rovaniemeä elinvoimaisena, arktisena pääkaupunkina. Se linjaa Rovaniemen punaisen langan ja tuottaa inspiraatiota kaupungista kertomiseen erilaisille kohdeyleisöille sekä auttaa strategiasta viestimiseen. Tavoitteena on luoda Rovaniemestä entistäkin houkuttelevampi kaupunki asukkaille, osaajille, vierailijoille ja yrityksille. 

Brändikirja ja uusi visuaalinen ilme julkaistaan asukkaille ja henkilöstölle toukokuun aikana, jonka jälkeen työ jatkuu brändityön jalkauttamisena ja erilaisin kampanjoin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginjohtaja esittää, että kaupunginhallitus:

  1. hyväksyy liitteenä olevan brändikirjaluonnoksen ja valtuuttaa viestintäpäällikön tekemään siihen tarvittavat teknisluontoiset muutokset ja korjaukset.
  2. hyväksyy, että brändikirjan pohjalta laaditaan tarkempi graafinen ohjeistus, jonka hyväksyy ja jonka päivittämisestä vastaa viestintäpäällikkö. Graafinen ohjeistus laaditaan 1.5.2020 mennessä.
  3. päättää, että brändikirjan linjauksia käytetään ja sovelletaan kaikessa kaupunkikonsernin toiminnassa, viestinnässä ja markkinoinnissa.
  4. päättää, että graafisen ohjeistuksen käyttöönotto ja soveltaminen aloitetaan kaupungin toimialoilla ja hallinto- ja tukipalveluissa 15.5.2020 lähtien.
  5. valtuuttaa viestintäpäällikön valmistelemaan kaupunginjohtajan päätettäväksi 1.10.2020 mennessä suunnitelman visuaalisen ilmeen soveltamisesta erityiskohteissa ja konserniyhteisöissä.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kaupungin johtoryhmä, konserniyhteisöjen johto

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksioantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunginhallitus
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Käsitellyt asiat