Banneri

Kaupunginhallitus, kokous 16.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 97 Toimielinten palvelualuejako

ROIDno-2020-725

Valmistelija

 • Risto Varis, hallintopäällikkö, risto.varis@rovaniemi.fi
 • Tarja Holländer-Tyni, henkilöstöpäällikkö, tarja.hollander-tyni@rovaniemi.fi
 • Maija Tervo, palveluesimies, maija.tervo@rovaniemi.fi
 • Mirja Kangas, palvelualuepäällikkö, mirja.kangas@rovaniemi.fi
 • Jukka Ylinampa, talouspäällikkö, jukka.ylinampa@rovaniemi.fi
 • Arto Sarala, talouspäällikkö, arto.sarala@rovaniemi.fi
 • Matti Konstenius, konserniasiamies, matti.konstenius@rovaniemi.fi
 • Janne Juotasniemi, controller, janne.juotasniemi@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 9.12.2019 ”§ 110 Hallintosääntö 1.1.2020” seuraavasti:

“Organisaatiouudistuksen seuraavassa vaiheessa kaupunginhallitus tekee toimielinten osalta hallintosäännön § 24 mukaisen jaon lautakuntien esityksestä vuoden 2020 aikana.”

”24 § Hallinto-organisaation jakaantuminen palvelualueisiin ja yksiköihin

Hallintosäännön 23 §:ssä määritellyt toimialat voivat palveluiden tuottamiseksi jakaantua tarkoitustaan vastaaviin palvelualueisiin, jotka voivat edelleen jakaantua tarkoitustaan vastaaviin yksiköihin. Toimialan palvelualuejaosta päättää toimialaa johtava lautakunta, joka päättää yksityiskohtaisemmin palvelualuetasoista, palvelualueiden määrästä, jaosta ja nimityksistä. Palvelualueen yksikköjaosta ja palveluiden yksityiskohtaisemmasta organisoitumisesta päättää toimialajohtaja.”

Kaupunginhallitus päätti 13.1.2020 § 16, että palvelualueet 1.1.2020 muodostetaan soveltuvin osin noudattaen vuonna 2019 voimassa ollutta toimialojen palvelualuejakoa ja että kaupunginhallituksen päätös on voimassa 1.1.2020 alkaen kunnes kaupunginhallitus päättää palvelualuejaosta lautakuntien esityksestä vuoden 2020 aikana.

Elinvoimalautakunta on kokouksessaan 25.2.2020 § 21 (valmistelu: Jukka Ylinampa) käsitellyt palvelualuejakoa ja esittänyt elinvoimalautakunnan palvelualueista seuraavaa:

 • Elinkeino- ja työllisyyspalvelut
 • Tekniset palvelut

Ympäristölautakunta on kokouksessaan 26.2.2020 § 19 (valmistelu: Jukka Ylinampa) käsitellyt palvelualuejakoa ja esittänyt ympäristölautakunnan palvelualueista seuraavaa:

 • Ympäristövalvonta

Perusturvalautakunta on kokouksessaan 26.2.2020 § 33 (valmistelu: Risto Varis, Tarja Holländer-Tyni, Mirja Kangas, Maija Tervo) käsitellyt palvelualuejakoa ja esittänyt sivistys- ja hyvinvointipalvelujen palvelualueista seuraavaa:

 • Varhaiskasvatuspalvelut 
 • Koulutuspalvelut  
 • Vapaa-ajan palvelut 
 • Ikäihmisten palvelut 
 • Terveydenhuollon palvelut 
 • Perhe- ja sosiaalipalvelut

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 27.2.2020 § 26 (valmistelu: Risto Varis, Tarja Holländer-Tyni) käsitellyt palvelualuejakoa ja esittänyt sivistys- ja hyvinvointipalvelujen palvelualueista seuraavaa:

 • Varhaiskasvatuspalvelut 
 • Koulutuspalvelut  
 • Vapaa-ajan palvelut 
 • Ikäihmisten palvelut 
 • Terveydenhuollon palvelut 
 • Perhe- ja sosiaalipalvelut

Kaupunginhallituksen alaisten toimintojen osalta Hallintosäännön 23 §:ssä on määritelty, että hallinto- ja tukipalvelut - toimintayksikkö voi edelleen jakaantua tarkoitustaan vastaaviin yksiköihin. Yksikköjaosta ja palveluiden yksityiskohtaisemmasta organisoitumisesta päättää kaupunginjohtaja.

Kaupunginjohtaja on päättänyt hallinto ja tukipalvelut – toimintayksikön organisoitumisesta 31.12.2019 § 98 ja 19.2.2020 § 16.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja, esko.lotvonen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää, että toimialojen palvelualueet muodostetaan lautakuntien esitysten mukaisesti. Uusi palvelualuejako on voimassa toistaiseksi 1.4.2020 alkaen.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Toimielimet, toimialat

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksioantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunginhallitus
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Käsitellyt asiat