Banneri

Kaupunginhallitus, kokous 16.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 101 Ulla-Kirsikka Vainion johtajasopimus

ROIDno-2020-514

Valmistelija

  • Antti Määttä, henkilöstöjohtaja, antti.maatta@rovaniemi.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi kokouksessaan 9.12.2019 Ulla-Kirsikka Vainion Rovaniemen kaupungin uudeksi kaupunginjohtajaksi 1.9.2020 alkavaksi ja 31.8.2026 päättyväksi kuuden vuoden määräajaksi. Valintapäätös on tullut lainvoimaiseksi ja Vainio on toimittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan, joten virkavaali voidaan vahvistaa.

Kuntalain (410/2015) 7 luvun 42 §:n mukaan kunnan ja kunnanjohtajan on tehtävä johtajasopimus, jossa sovitaan kunnan johtamisen edellytyksistä. Johtajasopimukseen voidaan ottaa määräyksiä kunnanjohtajan ja kunnanhallituksen puheenjohtajan työnjaosta kunnan johtamisessa ottaen huomioon, mitä hallintosäännössä määrätään. Johtajasopimukseen voidaan ottaa määräyksiä menettelytavoista, joilla kunnanjohtajan viran hoitamiseen liittyvät erimielisyydet ratkaistaan 43 §:ssä tarkoitetun menettelyn sijasta. Johtajasopimuksessa voidaan sopia kunnanjohtajalle maksettavasta erokorvauksesta, jolloin sopimuksen hyväksyy valtuusto. Johtajasopimuksen tarkoituksena on mm. tukea kaupunginjohtajan johtamistyötä ja sen edellytyksiä sekä määritellä puitteet työnjaolle kaupunginjohtajan ja poliittisen johdon välillä.

Liitteenä olevaa johtajasopimusta on valmisteltu kaupunginhallituksen puheenjohtajan johdolla. Johtajasopimuksessa sovitaan kaupunginjohtajalle maksettavasta erokorvauksesta mahdollisessa luottamuspulatilanteessa, minkä johdosta sopimuksen hyväksyy kuntalain 42 §:n mukaisesti kaupunginvaltuusto.

Sopimuksen keskeisintä sisältöä ovat seuraavat kohdat:

  • Ennen 1.9.2020 tapahtuvaa viranhoidon aloittamista Vainio toimisi vs. kaupunginjohtajana Esko Lotvosen ollessa vuosilomalla 25.5.2020 alkaen.
  • Vainion kuukausittainen kokonaispalkka 25.5.2020 alkaen olisi 12 500 euroa sisältäen puhelinedun.
  • Kaupunki maksaisi Vainion keskeneräisen EMBA-koulutuksen kustannukset, enintään 15 000 euroa (alv 0 %). Mikäli Vainio irtisanoutuisi virastaan kahden (2) vuoden kuluessa virkasuhteen alkamisesta, hän suorittaa EMBA-koulutuksen kustannukset kaupungille kahden kuukauden kuluessa virkasuhteen päättymisestä.
  • Kaupunginjohtajan irtisanoutuessa vapaaehtoisesti luottamuspulatilanteessa olisi hänellä oikeus saada enintään 9 kuukauden rahapalkkaa vastaava erokorvaus.

Hallintosäännön 56 §:n mukaan kaupunginhallitus vahvistaa kaupunginjohtajan viran palkkauksen ja virkavaalin sekä päättää kaupunginjohtajan tehtävän sijaisjärjestelyistä.

Hallintosäännön 152 §:n mukaisesti toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. Toimielin voi tällöin päättää, että puheenjohtajan ehdotus on käsittelyn pohjana eikä vaadi kannatusta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Maria-Riitta Mällinen, maria-riitta.mallinen@rovaniemi.fi

Kaupunginhallitus päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä sillä perusteella, että johtajasopimuksen valmistelun johtaminen on hallintosäännön 5 §:n 5 kohdassa delegoitu kaupunginhallituksen puheenjohtajan tehtäväksi. Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että puheenjohtajan ehdotus on käsittelyn pohjana eikä vaadi kannatusta.

Kaupunginhallitus päättää 

  1. vahvistaa kaupunginjohtajan virkavaalin,

  2. vahvistaa Vainion viranhoidon alkamisen ajankohdaksi vs. kaupunginjohtajan tehtävässä 25.5.2020 ja määräaikaisessa kaupunginjohtajan virassa 1.9.2020,

  3. vahvistaa Vainion kuukausittaiseksi kokonaispalkaksi 25.5.2020 alkaen 12 500,00 euroa sisältäen puhelinedun ja

  4. hyväksyä omalta osaltaan liitteen mukaisen Ulla-Kirsikka Vainion johtajasopimuksen ja esittää sen hyväksymistä edelleen kaupunginvaltuustolle.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginhallituksen puheenjohtajan esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Esitys kaupunginvaltuustolle, Ulla-Kirsikka Vainio

Muutoksenhaku

OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa kuntalain 137 §:n mukaan tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rovaniemen kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksioantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja toimittaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimus on tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Siinä tulee mainita tekijän ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi, osoite, asuinkunta sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava päätös, jota vaaditaan oikaistavaksi sekä vaatimuksen sisältö ja perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Mikäli oikaisuvaatimus lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston aukioloaikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Sähköisen asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimuksia, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei tule lähettää suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, suojaamattomalla verkkolomakkeella tai niiden liitteenä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen maksu
Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimusviranomainen: Rovaniemen kaupunginhallitus
Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Rovaniemen kaupungin kirjaamosta.

Postiosoite: PL 8216, 96101 Rovaniemi
Käyntiosoite: Osviitta asiakaspalvelu Olkkarin Hyvinvointi- ja palvelupisteessä
Koskikatu 25, 2. kerros, Rovaniemi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)rovaniemi.fi
Telefax: 016 322 6450
Puhelin: 016 3221
Osviitta avoinna: arkipäivisin ma - to kello 9.00 - 16.30 ja pe kello 9.00 - 15.30

Pöytäkirjan tarkastus- ja allekirjoituspäivä sekä pöytäkirjan verkkoon julkaisupäivä esitetään kunkin pöytäkirjan allekirjoitussivulla.

Käsitellyt asiat